Ympäristöjärjestöt vaativat: Maatalouden ympäristötuki tukevammaksi ja viljelijöiden tahto ja taidot paremmin käyttöön

BirdLife Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Suomen WWF vaativat, että maatalouden ympäristötuki tukisi viljelijöiden ympäristön hyväksi tekemää työtä nykyistä paremmin.

Järjestöt toivovat, että toimenpiteet kohdennettaisiin entistä tehokkaammin vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta parhaiten edistäviin toimenpiteisiin ja että näistä toimenpiteistä maksettava tuki vastaisi paremmin niistä koituvia kuluja.

30.3. julkistetussa Maa- ja metsätalousministeriön teettämässä horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman väliarviossa ehdotetaan useita muutoksia maatalouden ympäristötukeen. Ympäristöjärjestöt toivovat, että monet ehdotuksista pannaan toimeen, sillä nykyinen tukijärjestelmä on monilta osin puutteellinen. Ympäristötuki ei ole saavuttanut sille asetettuja vesiensuojelu- ja luonnon monimuotoisuustavoitteita. Joitakin havaittuja puutteita on mahdollista korjata nopeastikin, koska ohjelmanmuutoksia vuosille 2005-2006 valmistellaan parhaillaan. Viimeistään muutoksia tarvitaan piakkoin valmisteltavaan uuteen maatalouden ympäristöohjelmaan vuosille 2007-2013.

Ympäristötuki korvaa viljelijöille ympäristön huomioimisesta aiheutuneita tulonmenetyksiä. Suomen ympäristötukijärjestelmä on yksi Euroopan kattavimmista. Yli 90 % suomalaisista viljelijöistä on sitoutunut ympäristötukeen. ”Suomalaiset viljelijät ovat kiinnostuneita ympäristön hyvinvoinnista, vesistöjen laadusta ja luonnon monimuotoisuudesta. Korjaamalla nykyisen tukijärjestelmän puutteita viljelijöiden halukkuutta ympäristön hoitoon voidaan entisestään nostaa”, toteaa Mikko Tiira
WWF:stä.

Maatalouden ympäristötuen päätavoitteet ovat maatalouden ympäristövaikutusten, kuten vesistöjen ravinnekuormituksen, vähentäminen sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Ympäristötuki on parantanut mahdollisuuksia ottaa huomioon sekä vesistöjen suojelu että luonnon monimuotoisuus. Tuki ei kuitenkaan ole saavuttanut kaikkia sille
asetettuja tavoitteita.

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuutta vesistöjen suojeluun voidaan parantaa esimerkiksi mahdollistamalla nykyistä leveämpien suojavyöhykkeiden perustaminen. Samoin vaikuttavuutta voidaan lisätä korottamalla kosteikkojen ja laskeutusaltaiden perustamisesta maksettavaa tukea. Nykyisin tätä vesiensuojelullisesti tehokasta toimenpidettä ei
käytetä siitä maksettavan tuen pienuuden vuoksi.

Ympäristötuen vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen voidaan lisätä esimerkiksi korottamalla perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon tukea. Nykyisin etenkin pienialaiset perinnebiotopit jäävät usein hoidon ulkopuolelle tukien hehtaarisidonnaisuuden vuoksi. Pienialaisille kohteille tulisikin maksaa kohteen koosta riippumaton vähimmäistuki.

Ympäristötuen avulla on pyritty vähentämään maatalouden vesistökuormitusta muun muassa rajoittamalla lannoitteiden käyttöä ja kannustamalla viljelijöitä perustamaan vesistöjen varsille kasvillisuuden peittämiä suojavyöhykkeitä. Luonnon monimuotoisuutta on pyritty edistämään muun muassa edellyttämällä viljelijöiltä tilan monimuotoisuuskohteiden
kartoitusta ja tukemalla arvokkaiden perinnebiotooppien hoitoa.

Lisätietoja
Mikko Tiira, WWF, puh. 040 707 6668, sähköposti [email protected]