WWF: Seurantaraportit metsätalouden luonnonhoidosta antavat väärän kuvan talousmetsien tilasta

Arvokkaat luontokohteet talousmetsissä ovat vähentyneet, toisin kuin tänään julkaistu seurantaraportti talousmetsien luonnonhoidon laadun arvioinnista esittää.

Tämä käy ilmi vertaamalla tilastoja talousmetsien luontokohteiden määrästä valtakunnallisten metsäinventointien tuloksiin. WWF:n mukaan nyt julkaistu seurantaraportti osoittaa, että Etelä-Suomeen tarvitaan lisää kansallispuistoja, jotta metsäluonnon monimuotoisuus ja luonnon virkistyskäyttö voidaan turvata.

Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan arvokkaita luontokohteita on Etelä-Suomen metsissä 4,3 %. Hakkuissa säästettyjen arvokkaiden luontokohteiden pinta-alaosuus talousmetsissä on jatkuvasti vähentynyt seurantakauden alun noin 5 prosentista (vuonna -95: 4,7%, v. -96: 5,4%) viime vuosien (2003-2004) 2,1 – 2,2 prosentin tasolle.

WWF:n mielestä tuloksissa on selkeä ristiriita, joka viittaa siihen, että laajempina esiintyviä luontokohteita rajataan hakkuissa hyvin tiukasti, niin että rajaukseen sisällytetään ainoastaan luontokohteen ydinosat. WWF korostaa, että metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta erityisen haitallista on luontokohteiden pirstoutuminen.
Notkahdus luontokohteiden rajauksessa sijoittuu vuosien 1997 ja 1998 välille, jolloin Suomessa otettiin käyttöön PEFC-sertifiointijärjestelmään kuuluva FFCS-sertifiointijärjestelmä.

“Onkin syytä kysyä, onko FFCS:n käyttöönotto yksi syy siihen, että laajempina esiintyviä luontokohteita alettiin rajata hakkuissa hyvin tiukasti. Ei olekaan ihme, että monet ulkomaiset tahot, Iso-Britannian hallitus tuoreimpana, eivät pidä Suomessa käytössä olevaa metsäsertifiointijärjestelmää osoituksena kestävästä metsätaloudesta”, sanoo WWF Suomen metsäpäällikkö Harri Karjalainen.

WWF pitää tärkeänä, että luonnonhoidon laadun arviointimenetelmä on kattava ja tuottaa luotettavaa tietoa. Seurantajärjestelmän tuloksien luotettavuutta voitaisiin olennaisesti parantaa, jos arviointimenetelmän laadintaan kytkettäisiin mukaan ympäristö- ja luonnonsuojelun tahot. Nykyisen järjestelmän arviointiasteikko on laadittu metsätalouden organisaatioiden toimesta.

Lisätietoja:
WWF Suomi, metsäpäällikkö Harri Karjalainen, 040 563 7179, [email protected]

Huom! Korjattu tiedote klo 14.00.

Kaavio luontokohteiden arviointialasta. Napsauttamalla kuvaa saat
sen näkyviin suurennoksena.