Merikotkanpoikasia tänä vuonna ennätysmäärä

Suomen merikotkakannan elpyminen jatkuu sinnikkään suojelutyön ansiosta. Juuri päättyneissä poikaslaskennoissa löydettiin ennätykselliset 252 poikasta, kun niitä viime vuonna oli 229. Pesäpaikkojen määrä pysyi jokseenkin ennallaan, mutta pesintä onnistui useammalla paikalla kuin viime vuonna.

WWF:n merikotkatyöryhmän vuosittain tekemä merikotkien (Haliaeetus albicilla) poikasseuranta on saatu tältä kesältä päätökseen. Tulos on ilahduttava: poikasia löytyi 252 eli 23 pienokaista viime vuotta enemmän. Asuttujen reviirien määrä pysyi jokseenkin ennallaan. Pesäpaikkoja todettiin 244, joista 159:llä pesintä oli onnistunut ja 85:llä epäonnistunut. Viime vuonna asuttuja reviirejä oli melkein yhtä paljon, mutta pesintä onnistui vain 141 pesäpaikalla. Joka vuosi joukko pesiä on kateissa, koska merikotkat vaihtavat välillä pesäpaikkaansa.

Lähes kaikki 252 rengastusikäistä poikasta saivat toiseen jalkaansa alumiinisen vuosirenkaan ja toiseen alumiinisen aluerenkaan. Renkaiden värin ja suurikokoisten numeroiden perusteella linnut voidaan tunnistaa myöhemmin. Tunnistus tapahtuu usein talvella kaukoputken avulla, mutta myös silloin, kun lintuja löytyy kuolleina.

Suomen merikotkapopulaatio on kasvaessaan levittäytynyt yhä laajemmalle pitkin merenrannikoita ja saaristoa. Parhain poikastuotto on tällä hetkellä Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Myös sisämaan kanta vahvistuu kaiken aikaa. Kaakkois-Suomessa ajoittain pesivä merikotkapari on tänä ja viime vuonna päätynyt itärajan taakse pesimään. Lapissa kevään lumiolosuhteet lienevät häirinneet pesintää jonkin verran. Pohjois-Karjalassa onnistui tänäkin vuonna yksi pesintä.

Merikotkanpoikasten rengastajat tekivät myös ikäviä löytöjä. WWF:ää huolestuttaa Ahvenanmaalla kahtena peräkkäisenä vuonna sattuneet merikotkanpoikasten ampumistapaukset ja munapesien pudottamiset. Poliisille tehdyt tutkintapyynnöt eivät ole johtaneet vielä tuloksiin. “Kyse on mitä ilmeisimmin aivan muutaman henkilön tekemistä tihutöistä. Toivon, että Ahvenanmaan poliisiviranomaiset tekevät kaikkensa näiden tapausten selvittämiseksi, jotta linnustomme aateliin kuuluvaan merikotkaan kohdistuvat luonnonsuojelurikokset saadaan loppumaan heti alkuunsa”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen. Tekijä joutuu maksamaan 7400 euron korvauksen valtiolle merikotkan tai sen poikasen tappamisesta ja munien tuhoamisesta. Summa perustuu rauhoitetuista linnuista annettuun ohjeelliseen arvoon. Ahvenanmaalla on oma metsästys- ja luonnonsuojelulainsäädäntö.

Lisätietoja:

Uusimaa: Gustav Munsterhjelm, gsm 0400 478290, Hannu Ekblom, gsm 040 765 3602
Turun seutu: Jouko Högmander, gsm 0400 826440
Satakunta: Seppo Keränen, gsm 0400 151353
Merenkurkku: Juhani Koivusaari, gsm 0400 881349
Pohjois-Suomi: Seppo Ojala, gsm 0400 342711, Tuomo Ollila, gsm 0400 241 448
Ahvenanmaa: Jörgen Eriksson, (018) 25 000 (Ahvenanmaan maakuntahallitus), Hannu Ekblom, gsm 040 765 3602
Merikotkatyöryhmän sihteeri: Ismo Nuuja, gsm 0400 876469 (Jyväskylä)

Kuvia: WWF, tiedottaja Anu Jussila, (09) 7740 1051

Liite: Merikotkien poikasmäärän kehitys Suomessa vuosina 1970–2005

6.7.2005

Rekordantal havsörnsungar i år

Igen illdåd på Åland

Havsörnsstammen i Finland fortsätter att repa sig tack vare långvariga skyddsåtgärder. Under den nyss avslutade ringmärkningsperioden påträffades ett rekordantal, 252, ungar. I fjol påträffades 229 ungar.

WWF:s havsörnsgrupp har just avslutat den årliga ringmärkningen av havsörnsungar (Haliaeetus albicilla). Resultatet är glädjande: under ringmärkningen påträffades hela 252 ungar, dvs. 23 flera än i fjol. De bebodda revirens antal förblev ungefär det samma. Man hittade 244 bon, och i dem lyckades häckningen i 159, medan 85 misslyckades. I fjol var antalet bebodda revir nästan lika många, men häckningen lyckades då i bara 141 bon. Alla bon hittas inte, eftersom havsörnarna ofta byter sin boplats.

Nästan alla 252 ungar blev ringmärkta med en årsring av aluminium på det ena benet och en annan identifieringsring likaså av aluminium på det andra benet. På basen av ringarnas färger och nummerkod kan fåglarna senare igenkännas. Detta sker ofta under vintern med hjälp av en tubkikare, eller då fågeln av en eller annan orsak påträffas död.

Havsörnsstammen i Finland har utbrett sig alltmer i takt med att stammen ökar. Populationen är som starkast och mest produktiv i Egentliga-Finlands skärgård och på Åland. Stammen förstärks också hela tiden inne i landet. Ett par som häckar i sydöstra Finland har nu två år i rad häckat på den ryska sidan av gränsen. I Lappland försvårades häckningen av vårens snöläge. I Norra-Karelen lyckades en häckning, precis som i fjol.

Ringmärkarna gjorde också ledsamma iakttagelser. WWF är mycket bekymrad över fallen på Åland, där man nu två år i rad påträffat skjutna ungar eller bon som kommit ner då boets stödgrenar sågats av. Polisanmälningarna har inte ännu lett till resultat. “Det är högst antagligen frågan om endast några få personers illdåd. Jag hoppas, att Ålands polismyndigheter gör sitt allt för att klargöra dessa händelser. Det är av nöden för att få ett snabbt slut på dessa naturskyddsbrott mot havsörnen, vår faunas mest majestätiska fågel”, säger WWF Finlands generalsekreterare Timo Tanninen. Gärningsmän får betala 7400 euro till staten som ersättning för en dödad havsörn samt för förstörande av dess ägg. Summan baserar sig på ett riktvärde som myndigheterna har givit för illdåd mot fredade fågelarter. Åland har sin egna lagstiftning i jakt- och naturvårdsfrågor.

Tilläggsuppgifter:

Nyland: Gustav Munsterhjelm, gsm 0400 478290, Hannu Ekblom, gsm 040 765 3602
Åbotrakten: Jouko Högmander, gsm 0400 826440
Satakunda: Seppo Keränen, gsm 0400 151353
Kvarken: Juhani Koivusaari, gsm 0400 881349
Norra-Finland: Seppo Ojala, gsm 0400 342711, Tuomo Ollila, gsm 0400 241 448
Åland: Jörgen Eriksson, (018) 25 000 (Ålands landskapsregering), Hannu Ekblom, gsm 040 765 3602
Havsörnsgruppens sekreterare: Ismo Nuuja, gsm 0400 876469 (Jyväskylä)

Bilder: WWF, Anu Jussila, (09) 7740 1051

Liite: Merikotkien poikasmäärän kehitys Suomessa vuosina 1970–2005 /
Bilaga: Antalet havsörnsungar i Finland under åren 1970-2005

1970 = 8
1971 = 5
1972 = 5
1973 = 5
1974 = 10
1975 = 4
1976 = 6
1977 = 16
1978 = 20
1979 = 6
1980 = 17
1981 = 18
1982 = 20
1983 = 28
1984 = 30
1985 = 27
1986 = 26
1987 = 35
1988 = 43
1989 = 52
1990 = 62
1991 = 63
1992 = 77
1993 = 86
1994 = 86
1995 = 85
1996 = 95
1997 = 115
1998 = 140
1999 = 143
2000 = 172
2001 = 165
2002 = 192
2003 = 205
2004 = 229
2005 = 252