Kunnat mukaan metsien suojeluun

WWF kehottaa kuntia suojelemaan metsiä vapaaehtoisesti. Kannustava esimerkki on Tammisaaren kaupunki, joka on perustanut seitsemän Perintömetsää. Kaiken kaikkiaan Perintömetsähanke on toteutettu tai vireillä yhdeksässä kunnassa.

Kunnat ovat Suomessa merkittävä metsänomistajaryhmä. Siksi WWF vetosi kuntiin ja Kuntaliittoon kesällä, jotta kunnat osallistuisivat vapaaehtoiseen metsien suojeluun.

Tammisaaren lisäksi Perintömetsä on perustettu Mikkeliin ja Lahteen. Kuudessa kunnassa eli Espoossa, Porvoossa, Savonlinnassa, Heinolassa, Pohjassa ja Tampereella Perintömetsähanke on vireillä. Tammisaaren, Mikkelin ja Lahden Perintömetsäpinta-ala on yhteensä 190,8 hehtaaria.

WWF pitää Tammisaaren kaupungin tänään julkistamaa Perintömetsä-päätöstä merkittävänä. Tammisaaren Perintömetsäkohteita on seitsemän, ja niiden pinta-ala on yhteensä 158,2 hehtaaria. Suurin kohde on peräti 135 hehtaaria ja samalla Suomen suurin Perintömetsä.

“WWF:n Perintömetsäkonsepti sopii hyvin kunnan tapaiselle julkisen sektorin metsänomistajalle, joka näin voi tukea kansallisia tavoitteita metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Tammisaari on ylpeä, että se on yksi ensimmäisiä suomalaisia kuntia, joka on perustanut Perintömetsän”, sanoi metsätalousinsinööri Carl-Johan Jansson.

Suojellut metsäalueet paitsi edistävät metsäluonnon monimuotoisuutta ja tukevat Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelman Metson tavoitteita myös parantavat kunnan metsien virkistyskäyttö- ja matkailumahdollisuuksia. Perustamalla WWF:n Perintömetsän kunta viestii myös kunnioituksesta suomalaista metsäluontoa kohtaan ja halustaan säästää palan rakasta luontoa tuleville sukupolville.

“WWF haastaa Suomen kunnat perustamaan Perintömetsiä ja jättämään näin palan luontoa koskemattomana tuleville sukupolville. Toivottavasti näiden edelläkävijäkuntien esimerkki innostaa muita kuntia ja kaupunkeja samaan”, sanoi WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen tänään Tammisaaressa.

WWF:n Perintömetsä-toiminnan tavoitteena on edistää vapaaehtoista metsien suojelua Suomessa. Kampanja täydentää muuta metsiensuojelua, ja sen toivotaan edistävän erityisesti Etelä-Suomen metsien suojelua. Luottamuksellinen perintömetsäsopimus tehdään metsänomistajan ja WWF:n välillä. Koska vapaaehtoisuus on hankkeen tärkeimpiä periaatteita, sopimus on luonteeltaan lähinnä moraalisesti velvoittava ja metsänomistaja voi halutessaan purkaa sen. Kaiken kaikkiaan perintömetsää on 705 hehtaaria 73 kohteella. WWF:n Perintömetsätoimintaa tukevat Stora Enso, UPM ja Lapsi ja Luonto Säätiö.

Tietoa Tammisaaren kaupungin Perintömetsistä:
Tammisaari-Salo –tien länsipuolella olevat viisi kohdetta (152,9ha) ovat mäntyvaltaisia, kallioisten metsien ja niiden välisten rehevämpien notkojen mosaiikkia. Notkoissa on myös siellä täällä pieniä, ojittamattomia soita. Kaikilla kohteilla valtapuusto on saavuttanut metsätaloudellisen uudistusiän, ja kohteilla on lisäksi upeita, kilpikaarnaisia, arviolta jopa yli 200 vuotta vanhoja ikihonkia. Kohteilla ei ole tehty hakkuutoimenpiteitä todennäköisesti ainakaan 50 vuoteen. Suurimmalla kohteella on ulkoilureittejä ja pieni lampi, ja se rajautuu pitkältä matkalta järveen. Kohteella tavataan säännöllisesti metsoja.

Skåldön kahdesta kohteesta (yhteensä 5,3ha) suuremmalla on kalliometsiä, joiden välissä on kapeita, soistuneita painanteita. Mäntyvaltaisella kohteella on selvä saaristometsän tuntu. Pienempi kohde on tiheää, eri-ikäisrakenteista, melko nuorta kuusikkoa, ja kohteen arvoa nostavat kymmenkunta komeaa, suurta haapaa.

Lisätietoja:

WWF Suomi, pääsihteeri Timo Tanninen, 040 574 9266; viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666

WWF: Kommunerna med och skydda skog
Ekenäs stad visar exempel genom att grunda sju Hemskogar

WWF uppmanar kommuner att på frivillig väg skydda värdefulla skogsområden. Ekenäs stad föregår med gott exempel genom att grunda sju Hemskogar. Allt som allt har Hemskogsprojektet genomförts eller är under planering i nio kommuner.

Kommunerna är betydande skogsägare i Finland. Därför vädjade WWF till kommunerna och Kommunförbundet på sommaren, att de skulle delta i frivilligt skydd av skog. Förutom i Ekenäs finns det Hemskog i St.Mickels och i Lahtis. Ytterligare sex kommuner – Esbo, Tammerfors, Nyslott, Pojo, Borgå och Heinola – har anmält sitt intresse att grunda Hemskogar. Den sammanlagda ytan av Hemskog i Ekenäs, Lahtis och St.Mickels är 190,8 hektar.

WWF anser Ekenäs stads beslut att grunda sju Hemskogar med en sammanlagd areal av 158,2 hektar vara beaktansvärt. Det största objektet är hela 135 hektar och är därmed Finlands största Hemskog.

”WWF:s Hemskogskoncept lämpar sig bra för kommuner och andra av samhället ägda skogsägare, som på detta sätt kan stöda de nationella målsättningarna att befrämja skyddet av värdefull skogsnatur. Ekenäs stad är stolt över att vara en av de första kommunerna som grundar Hemskogar”, sade Ekenäs stads skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson.

De skyddade skogarna befrämjar bevarandet av mångfalden i skogsnaturen och stöder uppnåendet av målsättningarna i skogsskyddsprogrammet för södra Finland, METSO. Skyddade skogsområden förbättrar också kommunernas möjligheter att erbjuda lämpliga rekreations- och turismobjekt. Genom att grunda en Hemskog kan kommunen demonstrera sin respekt för finländsk skogsnatur och vilja att bevara värdefulla naturområden för kommande generationer.

”WWF utmanar Finlands kommuner att grunda Hemskogar och på så sätt lämna orörda naturområden för kommande generationers behov. Det är önskvärt att Ekenäs stads och andra föregångares exempel uppmuntrar andra kommuner och städer att följa efter”, sade WWF Finlands generalsekreterare Timo Tanninen idag i Ekenäs.

Avsikten med WWF:s Hemskogsprojekt är att befrämja frivilligt skydd av skogar i Finland. Projektet riktar sig framförallt på södra Finland och kompletterar annat skogsskydd. Skogsägaren och WWF ingår ett konfidentiellt avtal om grundandet av Hemskogar. Eftersom avsikten är att befrämja frivilligt skydd av skogar, är avtalet närmast moraliskt bindande och skogsägaren kan säga upp avtalet om hon så vill. Allt som allt finns det 705 hektar Hemskogar uppdelat på 73 olika objekt. WWF’s Hemskogsverksamhets stöds av Stora Enso, UPM och Lapsi ja Luonto Säätiö (Barn och Natur Stiftelse).

Uppgifter om Ekenäs stads Hemskogar:
Fem av Hemskogarna (totalareal 152,9 hektar) ligger väster om Ekenäs-Salo vägen. Dessa domineras av bergsbundna tallskogar med bördigare sänkor dem emellan. I sänkorna påträffas också små mossar och tallmyrar. Trädbestånden har redan uppnått skogsbruksmässigt förnyelsestadiet och här och där påträffas t.o.m. över 200-åriga gigantiska furor med sköldbark. Områdena har fått vara ifred från avverkningar i över 50 år. Det största området angränsar till en sjö, och dessutom finns där ett litet träsk samt goda utfärdsleder. Tjäder påträffas regelbundet på området.

Två av Hemskogarna (totalt 5,3 hektar) finns på Skåldö. Den större av dessa domineras av bergsbundna skärgårdsskogar och fuktiga sänkor dem emellan. Det mindre området består av en tät, rätt ung granskog och ett tiotal ståtliga aspar som överståndare.

Tilläggsuppgifter:

WWF Finland, generalsekreterare Timo Tanninen, 040 574 9266; kommunikationschef Päivi Rosqvist, 0400 425 666.