WWF: Maa- ja metsätalousministeriö laiminlyö hylkeiden suojelun

WWF arvostelee voimakkaasti maa- ja metsätalousministeriön laatimaa Itämeren hylkeiden hoitosuunnitelmaa. Suunnitelmaan luonnoksesta puuttuu esitys Suomenlahden ja Saaristomeren itämerennorpan suojelun järjestämisestä eikä siinä oteta huomioon Itämeren suojelukomission (HELCOM) viime heinäkuussa hyväksymää hylkeitä koskevaa suositusta, jonka pitäisi ohjata kansallisten hyljesuunnitelmien laadintaa.

Suosituksessa sovittiin muun muassa kannanhoidon yleistavoitteista, perustettavasta suojelualueiden verkostosta ja hylkeiden kalanpyydyskuolemien minimoinnista. Hoitosuunnitelman luonnoksessa näitä tavoitteita ei mainita ja suojelualueiden perustaminen pyritään jopa estämään. HELCOM:in suosituksen laiminlyönti luonnoksen tavoin olisi omiaan heikentämään Itämeren koko suojelujärjestelmän uskottavuutta. WWF vaatii, että Suomen hoitosuunnitelma muokataan kansainvälisesti sovitun mukaiseksi.

Suomenlahden ja Saaristomeren perinteisten hyljealueiden norppakanta on vähentynyt niin, että yksilöitä on korkeintaan muutama sata. Kannat ovatkin kansainvälisen merentutkimusneuvoston tuoreen raportin mukaan uhattuja. WWF on vuodesta 2002 selvittänyt aktiivisesti Saaristomeren norppakannan tilaa. Norpat ovat juuri aloittelemassa poikimistaan, jota haittaa Saaristomerellä heikko jäätalvi.

Norpan suojelu on WWF:n mielestä aloitettava kiireellisesti. WWF ehdottaakin hoitosuunnitelman luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriölle eilen toimittamassaan lausunnossa erillisen suojelutyöryhmän perustamista.

Maa- ja metsätalousministeriön suunnitelmassa ehdotetaan norpan metsästyksen aloittamista Perämerellä. WWF pitää tätä kestämättömänä, sillä Itämeren norppakannan koko on yhä vain viisi prosenttia sadan vuoden takaisesta. Lisäksi ympäristömyrkyt haittaavat yhä pahoin Perämeren norppien terveyttä; yli viidennes aikuisista norppanaaraista on pysyvästi lisääntymiskyvyttömiä.

WWF katsoo, ettei maa- ja metsätalousministeriön suunnitelmaa tule hyväksyä ilman perusteellisia muutoksia, joissa norpan suojelu ja Itämeren suojelukomission suositus otetaan huomioon.

Lisätietoja:
Sampsa Vilhunen, WWF:n meriasiantuntija, gsm 040550 3854
Antti Halkka, WWF:n Itämeren hyljetyöryhmän puheenjohtaja, 040 700 6582