WWF:n vapaaehtoiset talkootöissä Pernajan Sandholmenissa

WWF:n aktiivinen talkooleirikesä on käynnissä Itä-Uudellamaalla. WWF:n vapaaehtoiset raivaavat umpeenkasvanutta Sandholmenin laidunsaarta Pernajan sisäsaaristossa. Ahkerointi alkoi viime lauantaina ja jatkuu sunnuntaihin 22.7. asti. Leiri järjestetään yhteistyössä Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa.

Sandholmenin saari on muutama vuosi sitten hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. WWF:n talkooleirin tavoitteena on parantaa tämän metsäisen saaren laidunkelpoisuutta. Lampaiden laidunnus loppui saarella 1940-luvulla, jonka jälkeen saari on kasvanut voimakkaasti umpeen. Viime vuonna laidunnus aloitettiin uudelleen. Talkooleiriläiset harventavat nuorta puustoa ja laajentavat niittylaikkuja, jotta aluskasvillisuus pääsee kehittymään ja saarella laiduntaville lampaille riittää ruokaa.

Hoitotoimilla pyritään luomaan puustoltaan mosaiikkimainen saari, jossa on niittyä, hakamaata, metsälaidunta ja metsää. Saarella on myös hienoja rantaniittyjä. Talkooleirin kunnostustöiden jälkeen lampaat jatkavat alueen hoitotöitä. Laidunnus on tärkeä osa saaren arvokkaiden perinneympäristöjen hoitoa, sillä se estää laidunnettavien alueiden umpeenkasvun.

Sandholmen on 16 hehtaarin suuruinen metsäinen harjusaari Pernajanlahden länsiosassa. Saari kuuluu laajempaan Pernajanlahden Natura 2000 -alueeseen ja valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Saari on myös osa Pernajanlahden ympäristön ja Koskenkylän jokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

WWF:n talkooleirejä on järjestetty vuodesta 1977. Leireillä tehdään reippaasti töitä aamukahdeksasta iltaviiteen, minkä vuoksi pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä. Huippukuntoa ei vaadita, mutta kestävyyttä ja maastokelpoisuutta täytyy leiriläisestä löytyä. Leiriläiset maksavat itse matkansa leiripaikalle ja takaisin, mutta muuten osallistuminen on maksutonta.

Tänä kesänä WWF:n talkooleireillä on ahkeroitu jo Flatholmenin saarella Bromarvissa (18.–20.5.) Päijänteellä (9.–17.6.), Vammalan Vehmaanniemessä (30.6.–1.7.) ja Salmisin ja Hallonnäsin saarilla Iniössä (2.–9.7.). Pernajan lisäksi talkootyötä tehdään vielä Oulangan kansallispuistossa Kuusamossa (29.7.–5.8.) ja Hankoniemellä Svanvikissa (5.–9.9.).

Lisätietoja:

WWF / kenttäpäällikkö Antti Lappo, gsm 0400 204544
Uudenmaan ympäristökeskus / tarkastaja Kirsi Hellas, gsm 040517 3434, leirin vetäjä
Uudenmaan ympäristökeskus / tiedottaja Sari Laine gsm 040 526 9503

WWF:s talkoläger röjer Sandholmen i Pernå

Ett av WWF:s sommarläger pågår som bäst i Östra Nyland. Deltagarna i WWF:s talkoläger röjer de igenvuxna betesmarkerna på Sandholmen i Pernå inre skärgård. Talkoarbetet inleddes förra lördagen och avslutas söndagen den 27 juli. Lägret ordnas tillsammans med Nylands miljöcentral.

Sandholmen köptes för några år sedan till staten för naturskyddsändamål. Syftet med talkoarbetet är att förbättra de beskogade betesmarkerna på Sandholmen. Fårbetet upphörde på 1940-talet och efter det har holmen kraftigt vuxit igen. I fjol inleddes betesgången på nytt. Lägerdeltagarna gallrar ungskogen och förstorar gläntorna så att ängsvegetationen kan breda ut sig och förse de betande fåren med tillräckligt med mat.

Målet är att få till stånd en mosaikartad skog på holmen med öppna ängar, hagmarker, skogsbeten och skog. Det finns också fina strandängar på holmen. Efter det att lägerdeltagarna har slutat sitt röjningsarbete tar fåren vid. Betesgång är ett effektivt och därmed viktigt sätt att sköta de värdefulla kulturmarkerna på holmen, eftersom de betande djuren förhindrar att markerna växer igen.

Sandholmen är en 16 hektar stor skogsklädd åsholme i den västra delen av Pernåviken. Holmen ligger inom Naturaområdet i Pernåviken och ingår även i det riksomfattande strandskyddsprogrammet. Holmen ingår även i det nationellt värdefulla landskap som utgörs av Pernåviken och Forsby ådal.

WWF har ordnat talkoläger sedan 1977. Lägren innebär flitigt arbete från åtta på morgonen till fem på eftermiddagen och därför måste deltagarna vara minst 18 år. Någon hyperkondition förutsätts inte, men däremot uthållighet samt vilja och förmåga att jobba ute i terrängen. Deltagarna betalar själva sina resor och jobbar i lägret mot mat och logi.

I år har WWF:s talkodeltagare redan varit flitiga på Flatholmen i Bromarv (18.–20.5.), i Päijänne (9.–17.6.), på Vehmaanniemi i Vammala (30.6.–1.7.) och på öarna Salmis och Hallonnäs i Iniö (2.–9.7.). Utöver lägret i Pernå ordnas denna sommar ytterligare två talkoläger, i Oulanka nationalpark i Kuusamo (29.7.–5.8.) och i Svanvik på Hangöudd (5.–9.9.).

Tilläggsuppgifter ger:

WWF / fältchef Antti Lappo, gsm 0400 204 544
Nylands miljöcentral / inspektör Kirsi Hellas, gsm 040 517 3434, lägerchef
Nylands miljöcentral / informatör Sari Laine, gsm 040 526 9503