Etelä-Suomen metsiensuojelun toimintaohjelma on puutteellinen

Etelä-Suomen metsiensuojelun toimintaohjelma (METSO II) on puutteellinen valtion metsiä koskevien toimenpiteiden osalta. WWF esittää, että valtioneuvosto täydentää METSO II -toimintaohjelmaa tältä osin. Ohjelmaehdotuksen tehnyt työryhmä, jossa WWF oli jäsenenä, luovutti ehdotuksensa tänään klo 10.00 ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. WWF oli jättänyt esitykseen eriävän mielipiteensä joulukuussa.

Ekologisen tutkimustiedon ja METSO:n niin sanotun kokeiluvaiheen seurannan ja arvioinnin mukaan metsien suojelua tulisi erityisesti kohdentaa nykyisten suojelualueiden ja muiden lajistokeskittymien tuntumaan. Näin saataisiin aikaan laajoja suojelualueita, joita tarvitaan uhanalaisimpien metsälajien leviämiseksi. Valtion talousmetsiksi luokitelluilta alueilta, jotka ovat nykyisten suojelualueiden lähistöllä, löytyy arviolta runsaasti sellaisia metsäkohteita, jotka täyttävät METSO II -toimintaohjelmassa tarkoitetut luonnontieteelliset valintaperusteet. Laajat suojelualueet myös parantaisivat metsien virkistyskäyttöä ja luontomatkailun mahdollisuuksia.

“Näitä kohteita on arviolta yhteensä jopa 50 000 hehtaaria, ja niiden suojelun avulla voitaisiin merkittävästi parantaa pienten ja rajauksiltaan epätyydyttävien suojelualueiden tilannetta”, sanoo WWF Suomen metsäohjelman päällikkö Harri Karjalainen, joka oli Metso-työryhmän jäsen.

METSO II -toimintaohjelman alueen valtion talousmetsistä on tällä hetkellä noin 100 000 hehtaaria niin sanotun rajoitetun toiminnan piirissä. Näitä ovat mm. maisema-alueet, virkistysmetsät, ympäristöarvometsät, retkeilyalueet, monimuotoisuuden lisäämisalueet ja osa ekologisista yhteyksistä. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta voitaisiin merkittävästi parantaa, jos näillä alueilla sallittaisiin pääsääntöisesti vain pienaukko- ja poimintahakkuut. Tällaiset hakkuutavat sisältyvät vuonna 2004 julkaistuun Metsähallituksen ympäristöoppaaseen, ja hakkuista on saatu viime vuosina myönteisiä kokemuksia valtion metsissä.

WWF katsoo, että edellä kuvatut valtion maita koskevat toimet monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat välttämättömiä, jotta Suomea koskevat kansainväliset ja kansalliset tavoitteet metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen estämiseksi voitaisiin saavuttaa. Esimerkiksi Euroopan Unionin tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä. METSO II -ohjelman tarkoitus on omalta osaltaan tukea näitä tavoitteita pysäyttämällä metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttamalla luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys Suomessa vuoteen 2016 mennessä.

“Valtion metsiin kohdentuvat toimet antaisivat koko METSO II -toimintaohjelmalle tarvittavaa suunnitelmallisuutta ja ripeyttä, sillä toimenpiteet voitaisiin toteuttaa välittömästi ohjelman käynnistyessä vuonna 2008. Samalla valtio antaisi tärkeän signaalin muille maanomistajaryhmille tarjota sopivia kohteita suojeluun METSO II -toimintaohjelmassa esitetyin, vapaaehtoisesti toteutettavin keinoin”, Harri Karjalainen sanoo.

Lisätietoja:

WWF Suomi, metsäohjelman päällikkö Harri Karjalainen, GSM 040 563 7179