WWF: EU-komission esitys ilmasto- ja energiapaketista vaatimaton

Euroopan komissio esitti tänään lakiluonnokset Euroopan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. WWF:n mielestä EU:n pitäisi osoittaa johtajuutta ja vähentää päästöjään 30 %, jotta vaarallista ilmastonmuutosta voidaan torjua. Komission Suomelle asettama päästövähennysmäärä ja uusiutuvan energian lisäämistavoite on mahdollista saavuttaa kustannustehokkaasti, mikäli energiankulutuksen kasvu katkaistaan energiatehokkuuden ja -säästön keinoin, WWF korostaa. Uusiutuvan energian lisäämisvelvoitetta voidaan pitää itse asiassa taloudellisesti kannattavana, koska se lisää työpaikkoja ja edistää innovaatioita.

WWF toteaa, että 20 prosentin päästövähennystavoite EU:ssa johtaa liian vähäisiin toimiin teollisuusmaissa eikä se ole linjassa edes Balin ilmastokokouksen päätöksen kanssa. Sen mukaan kehittyneiden maiden tulisi vähentää päästöjään 25-40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Euroopan parlamentilta ja EU-maiden ministereiltä tarvitaan siksi parannuksia komission ehdottamiin toimenpiteisiin.

”20 prosentin päästövähennys vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä vastaa vajaata 10 prosenttia tämän hetkisestä tasosta. Tämä on liian pieni ponnistus verrattuna siihen uhkaan, että jäätiköt sulavat ja aiheuttavat lisääntyvien tulvien seurauksena miljoonien ihmisten pakolaisaallon kehitysmaissa”, sanoo WWF Suomen ilmasto-ohjelman päällikkö Karoliina Auvinen.

Merkittävä epäkohta komission ehdotuksessa on se, että energiaintensiivinen teollisuus tulee saamaan päästökaupassa edelleen päästöoikeuksia ilmaiseksi. WWF vaatii, että kaikki päästöoikeudet on huutokaupattava. Näin puhtaampia yrityksiä palkittaisiin ja samalla kerättäisiin varoja rahastoon puhtaiden energiaratkaisujen kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi. Varoilla voitaisiin myös auttaa köyhiä kehitysmaita sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

WWF on tyytyväinen tavoitteeseen lisätä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä EU:ssa 20 prosentilla sekä liikenteen biopolttoaineita 10 prosentilla. Ehdotettua sertifiointijärjestelmää täytyy kuitenkin vahvistaa, jotta varmistetaan, että biopolttoaineet tuotetaan kestävästi ekologiset ja sosiaaliset kriteerit huomioon ottaen.

Energiatehokkuuden parantaminen avainasemassa Suomelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa

WWF korostaa, että Suomi voi hyötyä velvoitteesta nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 38 prosenttiin. ”Siirtyminen vähähiiliseen talouteen on edessä joka tapauksessa, jolloin panostaminen energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin parantaa Suomen kilpailukykyä ja luo kotimarkkinat, joita tarvitaan menestymiseksi puhtaan energiateknologian räjähtävillä maailmanmarkkinoilla. Suomi voi nostaa uusiutuvien energialähteiden osuuden primäärienergiasta 40 prosenttiin kestävästi ja kohtuullisin kustannuksin vuoteen 2020 mennessä, kunhan energiatehokkuuteen satsataan samalla merkittävästi ja toimiin ryhdytään viivyttelemättä”, Karoliina Auvinen sanoo.

Olennaista on Suomen energiankulutuksen kasvun katkaisu ottamalla käyttöön ohjauskeinoja, jotka kannustavat ja pakottavat energian säästöön. Esimerkiksi julkisiin hankintoihin pitäisi ottaa kriteeriksi energiatehokkuus, ja yrityksille tarkoitetut vapaaehtoiset energiansäästösopimukset pitäisi muuttaa sitoviksi. “Uusiutuvan energian lisäysvelvoitteiden saavuttaminen tulee kalliiksi, mikäli energiatehokkuuteen ei panosteta”, Auvinen huomauttaa.

Lisätietoja:

Karoliina Auvinen, WWF Suomen ilmasto-ohjelman päällikkö, gsm 050 330 5418
Stephan Singer, WWF:n Euroopan ilmasto-ohjelman johtaja, gsm +32 (0)496 550709