WWF haastaa Helsingin, Sipoon ja Espoon edelläkävijöiksi uusien asuinalueiden suunnittelussa

WWF haastaa Helsingin ja Espoon kaupungit sekä Sipoon kunnan suunnittelemaan ja toteuttamaan Sipoolta Helsingille siirtyvät alueet, Sipoon uudet läntiset asuinalueet sekä Espoon Histan uuden asuinalueen malliesimerkkeinä tulevaisuuden kestävistä yhdyskunnista. Näillä alueilla asumisen ja liikenteen tuottamat kasvihuonekaasupäästöt olisivat lähellä nollaa.

Helsingillä, Espoolla ja Sipoolla on nyt oivallinen tilaisuus nousta uusien asuinalueiden kestävän suunnittelun edelläkävijöiksi. Sipoolta Helsingille siirtyvät alueet, Sipoon uudet läntiset asuinalueet sekä Espoon Histan uusi asuinalue voitaisiin suunnitella niin, että asumisen ja liikenteen tuottamat kasvihuonekaasupäästöt olisivat lähellä nollaa. Lisäksi sekä olemassa olevat viheryhteydet että asutuksen läheiset arvokkaat luonnonalueet turvattaisiin. Tällaisia arvokkaita luonnonalueita ovat erityisesti Sipoonkorven metsäalue Helsingin ja Sipoon rajalla sekä Nuuksion kansallispuisto Espoossa.

Ilmastonmuutos on aikamme vakavin ympäristöuhka. Sen torjuntaan on ryhdyttävä nyt, jotta tulevilla sukupolvilla olisi kohtuulliset elämisen edellytykset. ”Nyt tehtävät rakentamisratkaisut vaikuttavat energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin vielä puolen vuosisadan kuluttua. Siksi kestävät asuinratkaisut on varsinkin uudisrakentamisessa toteutettava jo tänään”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen.

Matalaenergia- tai passiivitaloratkaisuilla rakennusten energiankulutusta voidaan vähentää noin 70 %. Yhdistämällä matalaenergiarakentaminen ja uusiutuvien energialähteiden tehokas hyödyntäminen voidaan asumisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt minimoida. Rakentamisen yhteydessä tehtävät liikenneratkaisut ovat myös aivan keskeisessä asemassa asuinalueen kokonaispäästöjen kannalta. Kevyt- ja raideliikenne ovat päästöjen kannalta ylivoimaisia ratkaisuja muihin liikennevaihtoehtoihin nähden. Palveluiden ja työpaikkojen hyvällä sijoittelulla liikkumisen tarvetta voidaan lisäksi olennaisesti vähentää.

Tärkeiden luonnonalueiden läheisyyteen kaavoitettavat asuinalueet ovat erityisen haasteellisia. Liian usein käy niin, että arvokkaat metsät ja viheralueet tuhotaan asuinrakentamisen tieltä. Sipoolta Helsingille siirtyvät alueet ja eräät Sipoon kunnan länsiosiin kaavaillut uudet asuinalueet ulottuvat tai liittyvät merkittäviltä osiltaan Sipoonkorven yhtenäiseen metsäalueeseen. Sipoonkorven paikallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaan luonnonalueen säilyttäminen mahdollisimman laajana ja ehjänä on oltava keskeinen lähtökohta näiden alueiden kaavoituksessa. Sipoonkorven arvokkaimmista alueista on pikaisesti muodostettava kansallispuisto, jota vapaaehtoisin maanhankinnoin edelleen voidaan laajentaa. Helsingin kaupungin Sipoonkorpeen kuuluvat metsäalueet on perusteltua liittää perustettavaan kansallispuistoon. Viheryhteydet Sipoonkorvesta muun muassa rannikolle päin on säilytettävä toimivina.

Espoon Histan alue rajautuu Nuuksion kansallispuistoon, joten alueen kaavoituksella on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia myös kansallispuiston luontoon ja sen säilymiseen. On tärkeää, että uusien asuinalueiden ja Nuuksion kansallispuiston väliin jätetään leveä rakentamaton vyöhyke ja että kaavoituksessa muutoinkin huomioidaan arvokkaiden luontotyyppien suojelutarve ja olemassa olevien viheryhteyksien säilyminen.

”Mikäli Helsinki, Espoo ja Sipoo tarttuvat WWF:n haasteeseen, WWF:n asiantuntijat auttavat parhaansa mukaan kaupunkien päättäjiä ja virkamiehiä näiden kestävän kehityksen mukaisten huomispäivän yhdyskuntien luomisessa sekä niiden ansaitseman kansainvälisen huomion saamisessa”, pääsihteeri Tanninen toteaa.

Lisätietoja:
WWF Suomi, pääsihteeri Timo Tanninen, puh. 040 574 9266
WWF Suomi, ilmasto-ohjelman päällikkö Karoliina Auvinen, puh. 050 330 5418
WWF Suomi, metsäohjelman päällikkö Harri Karjalainen, puh. 040 563 7179