Joka kolmas metsänomistaja kiinnostunut vihreästä metsäsuunnitelmasta

Metsänomistajat suhtautuvat luontoarvoja painottavaan metsäsuunnitteluun ja -hakkuisiin sangen myönteisesti. WWF:n, Stora Enson ja metsäkeskusten teettämässä tutkimuksessa 44 prosenttia metsänomistajista ilmoitti olevansa varmasti tai melko varmasti halukkaita tekemään luonto- ja maisema-arvot huomioon ottavia erikoishakkuita sopivilla kohteilla.

Lähes kolmasosa metsänomistajista saattaisi olla valmiita rajaamaan luontopainotteisen metsäsuunnitelman mukaisesti vähintään puolet metsätilastaan varovaisen käsittelyn piiriin ja tyytymään vähäisempään hakkuutuloon, jos tämä ”vihreä metsäsuunnitelma” olisi samanhintainen perinteisen metsäsuunnitelman kanssa.

Jos suunnitelman noudattaminen oikeuttaisi lisäksi ympäristötukeen, joka korvaisi menetettyjä hakkuutuloja, kaikkiaan miltei puolet metsänomistajista olisi kiinnostunut vihreän metsäsuunnitelman tilaamisesta.

Vihreässä metsäsuunnitelmassa metsätilan pinta-alasta vähintään puolet on varovaisen käsittelyn piirissä. Alueella painotetaan metsänomistajan tavoitteiden mukaan maisema-, monikäyttö- tai luontoarvoja. Tällä alalla esimerkiksi tehdään vain hakkuita, joissa suurin aukon koko on puoli hehtaaria. Etelä-suomen yksityismetsissä hakkuuaukon keskimääräinen koko on nykyään 1-2 hehtaaria.

Lisäksi tilan luontokohteet selvitetään ja niiden luontoarvot turvataan rajaamalla niille suojavyöhyke, jolla tavanomainen metsien käsittely ei ole mahdollista.

”WWF on ilahtunut, että metsänomistajista lähes kolmannes on kiinnostunut painottamaan metsissään luontoa, maisema-arvoja tai monikäyttöä laajemmin kuin puuntuotantoa. Merkittävää on myös, että avohakkuiden sijaan toivotaan metsien eheyttä säilyttäviä pienaukko- ja poimintahakkuita”, totesi WWF:n metsäpäällikkö Harri Karjalainen tutkimuksen julkistamistilaisuudessa Lohjan Karstulassa.

”Metsäammattilaisten tulisikin nyt tarjota luontopainotteisia vaihtoehtoja metsäsuunnittelun vapautuessa kilpailulle. Metsäluonnon kannalta nykyistä pienimuotoisempi metsänkäsittely olisi arvokasta, sillä metsien pirstoutuminen vähenisi. Oikeanlainen suunnitelma antaisi myös metsänomistajalle motivointia puukauppaan”, Harri Karjalainen sanoo.

Stora Enson intressinä tutkimuksissa oli saada tietoa moniarvoisten metsänomistajien tavoitteista metsäomaisuuden hoidossa sekä selvittää, kuinka paljon luonto- ja monimuotoisuusarvoja painottava metsäsuunnitelma kiinnostaa metsänomistajia.

“Käytännössä metsänomistajan luonto- ja monimuotoisuusarvot otetaan aina huomioon, kun suunnittelemme ja sovimme yhdessä metsänomistajan kanssa tilalla toteutettavia hakkuu- ja metsänhoitotoimia. Stora Enson internetissä toimivaan eMetsä-metsäsuunnitelmaan voidaan jo nyt lisätä normaalista metsänkäsittelystä poikkeavat käsittelyvaihtoehdot tai käytönrajoitukset metsänomistajan toiveiden mukaisesti, toteaa ympäristöpäällikkö Pekka Kallio-Mannila.

Myös metsäkeskusten laatimissa metsäsuunnitelmissa huolehditaan aina vähintään metsä- ja luonnonsuojelulain mukaisten luontokohteiden säilymisestä ja lisäksi otetaan huomioon metsänomistajan omat toiveet. Metsänomistajille on tarjolla myös koko tilalle laadittava luonnonhoitosuunnitelma, jonka kysyntä on ollut toistaiseksi melko pieni.

”Metsänomistajille olisi hyvä olla tarjolla tutkimuksessa luonnostellun Vihreän metsäsuunnitelman kaltainen tuote, jossa osalla tilaa ratkaisut tehdään luonnonhoidon ehdoin. Näin luonnonhoidon toimet kohdistuvat sinne, missä niillä on eniten vaikutusta. Selkeä tuote helpottaa metsänomistajan valintoja ja päätöksentekoa jo suunnitelman tilausvaiheessa. Metsäkeskukset ovat juuri uusimassa metsäsuunnittelupalvelujaan ja tämänkin tutkimuksen tulokset otetaan huomioon kehittämistyössä”. kertoo markkinointikonsultti Kirsi Greis Tapiosta.

Tutkimuksen teki Aino von Boehm opinnäytetyönään Helsingin yliopiston metsätieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimus toteutettiin postikyselynä suomenkielisille yksityismetsänomistajille, joiden kiinteistön kokonaispinta-ala oli vähintään kymmenen hehtaaria. Kysely lähetettiin 2 820 metsänomistajalle ja heistä vastasi 43,7 prosenttia eli runsaat 1 320 metsänomistajaa.

Lisätietoja:

Aino von Boehm, puh. 044 354 2483
Metsäpäällikkö Harri Karjalainen, WWF, puh. 040 563 7179
Markkinointikonsultti Kirsi Greis, metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, puh. 0400 427 779
Ympäristöpäällikkö Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso, puh. 040 754 0243

Vihreän metsäsuunnitelman kysyntä. Pro gradu. (pdf-tiedosto, 480 kt)