Ilmasto- ja energiastrategia aliarvioi uusiutuvan energian mahdollisuudet

WWF ja kuusi uusiutuvan energian tuottajajärjestöä vei tänään kansanedustajille yhteisen viestin: hallituksen esitys kansalliseksi ilmasto- ja energiastrategiaksi aliarvioi uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuudet Suomessa. Strategiassa ei myöskään esitetä otettavaksi käyttöön ohjauskeinoja, joilla uusiutuvaa energiaa voitaisiin hyödyntää tehokkaimmin.

Uusiutuvan energian tuottajia edustavat järjestöt Aurinkoteknillinen yhdistys ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Puuenergia ry, Suomen biokaasuyhdistys ry, Suomen lämpöpumppuyhdistys ry, Suomen pellettienergiayhdistys ry ja WWF ovat yhtä mieltä siitä, että Suomen ilmasto- ja energiastrategiasta puuttuu kunnianhimo ja usko omiin vahvuuksiin. Uusiutuvan energian tuotantotaso ja asetetut tavoitteet perustuvat osittain väärille pohjatiedoille ja ovat aivan liian vaatimattomia.

Esimerkiksi lämpöpumppujen avulla vuoteen 2020 mennessä saavutettava energiansäästö on arvioitu 3 TWh:ksi, jos lämpöpumppujen yleistyminen jatkuu nykyiseen tapaan. Kolmen terawattitunnin taso saavutetaan Suomen lämpöpumppuyhdistyksen mukaan kuitenkin jo tänä vuonna.

Pellettien energiantuotantopotentiaaliksi alan toimijat puolestaan arvioivat vuonna 2020 7 TWh, kun strategiassa tavoitteeksi on asetettu 3 TWh. ”Pellettien käyttöä ei Suomessa rajoita ainakaan saatavuus; noin 70 prosenttia tuottamistamme pelleteistä menee nykyään vientiin”, toteaa Suomen pellettienergiayhdistys ry:n toiminnanjohtaja Reine Piippo. ”Itämerellä ohittavat siis jatkuvasti toisensa Suomeen öljyä tuovat tankkerit ja kotimaista pellettiä muualle rahtaavat laivat.”

Myös aurinkoenergialla voisi olla esitettyä suurempi rooli ilmasto- ja energiastrategiassa vuoteen 2050 mennessä. Strategiassa sen mahdollisuudet oli kuitattu parilla mitättömällä lauseella.

Ilmasto- ja energiastrategian pitäisi ohjata kulutusta uusiutuvan energian käyttöön. Siinä ei kuitenkaan esitellä toimenpiteitä, joilla tämä onnistuisi. Kotitalousvähennyksen uudistus on surkuhupaisa esimerkki strategian toimimattomuudesta. Strategiassa ehdotetaan, että pientalojen lämmitysjärjestelmien vaihtamista ilmastoystävällisempiin tuetaan kotitalousvähennyksellä. Vähennyksen saisi kuitenkin myös silloin, kun vanha öljykattila vaihdetaan uuteen fossiilista polttoöljyä käyttävään kattilaan.

Uusien ohjauskeinojen on todella autettava ilmastonmuutoksen torjunnassa. Rakennukset saadaan lämpenemään ilman fossiilisia polttoaineita, mutta se vaatii poliittista ja taloudellista ohjausta. Ohjausta puoltavat muutkin kuin ilmastosyyt. Kun riippuvuus öljystä ja hiilestä vähenee, Suomen energiaoma-varaisuus ja työllisyys paranee.

”Esimerkiksi metsähakkeen käytön lisääminen vaatii joko syöttötariffia tai nykyisen sähköntuotannon tuen korottamista 2,5-kertaiseksi, mikä tulisi toteuttaa jo ensi vuoden budjetissa. Nuoren metsän korjuu- ja haketustuen määrärahoja on lisäksi korotettava enemmän kuin strategiassa esitetään”, luettelee MTK:n asiamies Ilpo Mattila.

Biokaasun käytön lisäämiseksi on saatava mahdollisimman nopeasti käyttöön riittävän korkeaksi mitoitettu syöttötariffi kaikkien kokoluokkien biokaasulaitoksille. Lisäksi pienten laitosten investointitukea on korotettava ja liikennebiokaasun tuotantoa kaiken kokoisissa laitoksissa edistettävä. Oikein suunnitelluilla syöttötariffeilla ja verotuskäytäntöjä uudistamalla saataisiin kuluttajat kiinnostumaan myös omasta aurinkosähkölaitoksesta.

”Hallitus on juuri asettanut työryhmän suunnittelemaan syöttötariffeja aluksi tuulivoimalle ja myöhemmin muullekin uusiutuvalle energialle. Työryhmällä on nyt mainio tilaisuus ottaa mallia onnistuneista syöttötariffikokemuksista muualta Euroopasta ja suunnitella järjestelmä, joka todella edistää uusiutuvan energian osuuden kasvamista Suomessa”, rohkaisee WWF:n ilmasto-ohjelman päällikkö Karoliina Auvinen.

Lisätietoja:
Aurinkoteknillinen yhdistys ry: Toiminnanjohtaja Christer Nyman, gsm 0400 458790
Suomen Biokaasuyhdistys ry: Varapuheenjohtaja Ari Lampinen, gsm 050 320 8761
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK: Asiamies Ilpo Mattila, gsm 040 584 8526
Puuenergia ry: Toiminnanjohtaja Tage Fredriksson, gsm 040 511 2246
Suomen lämpöpumppuyhdistys ry: Toiminnanjohtaja Petri Koivula, gsm 040 838 8018
Suomen pellettienergiayhdistys ry: Toiminnanjohtaja Reine Piippo, gsm 040 864 9002
WWF: Ilmasto-ohjelman päällikkö Karoliina Auvinen, gsm 050 330 5418