WWF:n talkooleiriläiset kunnostavat Raaseporin saariston perinneympäristöjä

WWF:n aktiivinen talkooleirikesä jatkuu parhaillaan Raaseporin saaristossa Länsi-Uudellamaalla. Vapaaehtoiset kunnostavat alueella muun muassa metsittyneitä niittyjä ja ketoja. Viikon mittainen leiri järjestetään 31.7.–8.8. yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Metsähallituksen kanssa.

Perinneympäristöt ovat perinteisten maankäyttömuotojen myötä syntyneitä erittäin runsaslajisia elinympäristöjä, jotka eivät säily ennallaan ilman säännöllistä hoitoa. Raaseporin saariston perinneympäristöjen määrä on vähentynyt viime vuosikymmenten aikana, ja parhaillaan käynnissä olevalla talkooleirillä WWF:n vapaaehtoiset kunnostavat alueen arvokkaita niittyjä ja ketoja. Talkooleirin parinkymmenen vapaaehtoisen töihin kuuluu risusavottaa, niittoa, haravointia ja säiden salliessa risujen polttoa.

Talkootöitä tehdään useissa eri työkohteissa Tammisaaren saariston kansallispuistossa sekä yksityisillä luonnonsuojelualueilla. ”Kansallispuistossa hoidetaan Jussarön arvokasta niittyaluetta, jossa elää uhanalaisia hyönteisiä sekä vaateliasta kasvistoa. Jussarön etelärannalla hoidetaan puolestaan erittäin uhanalaisen meriotakilokin (Salsola kali), elinympäristöä”, kertoo suunnittelija Esko Tainio Metsähallituksesta.

Yksityisellä luonnonsuojelualueella Getskärillä niitetään niittyjä ja raivataan niille kasvaneita puita. Getskär on osa Saaristoympäristösäätiön laajaa yksityistä luonnonsuojelualuetta, johon sisältyy noin 80 saarta ja luotoa ympäröivine vesialueineen.

”Getskärillä on sijainnut vanha kalastajatila ja saarella on ollut laidunnusta 1700-luvulta asti. Saaren laitumet ovat valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa luokiteltu maakunnallisesti arvokkaiksi monipuolisuutensa ja edustavan kasvillisuutensa vuoksi”, sanoo leirin vetäjä Kirsi Hellas Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Ahlglon saaressa sijaitsevalla yksityisellä luonnonsuojelualueella vapaaehtoiset hoitavat puolestaan kallioketoja ja niittyjä, joilla on useita huomionarvoisia lajeja, edustavaa kasvistoa ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Leiriläisten tekemän peruskunnostuksen jälkeen aluetta tulevat hoitamaan lampaat.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea ja muutaman kerran lähialueilla ulkomailla. Leirit tarjoavat joka kesä noin sadalle täysi-ikäiselle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön. Leireillä tehdään ruokapalkalla töitä päivittäin kahdeksasta seitsemääntoista. Leiriläiset maksavat itse matkansa leiripaikalle ja takaisin, muuten osallistuminen on maksutonta.

WWF:n vapaaehtoiset ovat tänä kesänä talkoilleet jo Liesjärven kansallispuistossa, Jurmon saarella Länsi-Turunmaalla sekä Linnansaaren kansallispuistossa Saimaalla. WWF:n tämän kesän viimeinen pitkä talkooleiri järjestetään Lemmenjoella Inarissa 14.–22.8.

Lisätietoja:
leirin vetäjä, ylitarkastaja Kirsi Hellas, Uudenmaan ELY-keskus, 040 517 3434
suunnittelija Esko Tainio, Metsähallitus, 040 538 1637
kenttävastaava Antti Lappo, WWF, 040 02 0454

Raaseporin saariston talkooleiri on osa WWF Suomen ja Suomen kulttuurirahaston yhteistyöprojektia, joka mahdollistaa uhanalaisten perinneympäristöjen entistä tehokkaamman hoidon talkooleireillä. Hankkeessa yhdistyvät luonnonsuojelu, kulttuurityö ja vanha suomalainen talkoohenki. Yhteistyön avulla WWF:n talkooleirien määrä kasvaa kymmeneen leiriin kesässä, ja yhteensä kolmivuotisen hankkeen aikana järjestetään lähes 30 talkooleiriä ympäri Suomea.

WWF:s frivilliga restaurerar traditionella miljöer i Raseborgs skärgård

WWF:s aktiva talkolägersommar fortsätter som bäst i Raseborgs skärgård i Västra Nyland. Frivilliga talkoarbetare restaurerar bland annat skogbevuxna ängar. Det veckolånga lägret arrangeras 31.7–8.8 i samarbete med Nylands NTM-central och Forststyrelsen.

Traditionella miljöer med sin fantastiska artrikedom uppstod tidigare i och med traditionella markanvändningssätt, men uppehålls inte utan regelbunden skötsel. De traditionella miljöerna i Raseborgs skärgård har under de senaste decennierna blivit färre. På WWF:s läger denna vecka restaurerar frivilliga områdets värdefulla ängar. Till talkoarbetena hör ris- och buskröjning, höbärgning, krattning och om vädret tillåter brännande av ris och buskar.

Talkoarbeten utförs på flera olika ställen i Raseborgs skärgårds nationalpark samt i privata naturskyddsområden. ”I nationalparken sköter vi det värdefulla ängsområdet på Jussarö, där det finns flera utrotningshotade insekter och krävande växtlighet. På Jussarös sydstrand sköter vi den extremt utrotningshotade sodaörtens (Salsola kali) livsbetingelser”, berättar planerare Esko Tainio från Forststyrelsen.

På det privata naturskyddsområdet på Getskär slår frivilliga ängar och röjer buskar och träd. Getskär är en del av Skärgårdsmiljöstiftelsens vidsträckta privata naturskyddsområde, som omfattar cirka 80 öar och skär med omkringliggande vattenområden.

”På Getskär har funnits en gammal fiskargård och husdjur har betat på ön sedan 1700-talet. Öns betesmarker har i den riksomfattande inventeringen av traditionella miljöer klassats som särskilt värdefulla på grund av sin mångsidighet och sin representativa växtlighet”, säger lägeransvariga Kirsi Hellas från Nylands NTM-central.

På det privata naturskyddsområdet på Ahlglo har frivilliga tagit hand om klippängar, där det finns många betydelsefulla arter, representativ växtlighet och som är kulturhistoriskt värdefulla. Efter lägret och talkodeltagarnas grundinsats blir området betesmark för får som sköter om områdets beskaffenhet.

WWF har arrangerat talkoläger från år 1977 runtom i Finland och några gånger i närområden utomlands. Lägren erbjuder ett hundratal myndiga frivilliga personer möjligheten till konkret naturskyddsarbete. Frivilliga arbetar mellan klockan 8 och 17 mot gratis måltider. Deltagarna betalar själv resorna till och från lägret, i övrigt är deltagandet gratis.

WWF:s sista långa talkoläger i sommar arrangeras vid Lemmenjoki i Enare kommun (14–22.8). Frivilliga har talkoarbetat i sommar redan i Liesjärvi nationalpark, på Jurmo i Västra Åbolands skärgård samt i Linnansaari nationalpark vid Saimen.

Mera information om lägret:
lägerledare, överinspektör Kirsi Hellas, Nylands närings- trafik och miljöcentral, 040 517 3434
planerare Esko Tainio, Forststyrelsen, 040 538 1637
fältansvarig Antti Lappo, WWF, 040 020 4544

Lägret i Raseborg är ett samarbetsprojekt mellan WWF Finland och Finska kulturfonden. Samarbetet möjliggör en ännu effektivare restaurering av traditionella miljöer på talkolägren. Projektet omfattar både naturskydd, kulturarbete och traditionell finsk talkoanda. Med hjälp av samarbetet ökar antalet talkoläger till tio per sommar . Under det treåriga samarbetet arrangeras nästan 30 talkoläger på olika håll i Finland.