WWF lausui tuulivoimarakentamista koskevasta ohjeistuksesta

WWF pitää tärkeänä, että luonnon monimuotoisuuden suojelu ja tuulivoiman rakentaminen pystytään sovittamaan yhteen myös Suomessa. Tämä vaatii vahvaa viranomaisyhteistyötä eri ministeriöiden kesken sekä lisäselvityksiä liittyen etenkin rakennettuun ympäristöön sekä tuulivoimaan. 

WWF pitää myös oleellisena, että rakennettuihin ympäristöihin liittyviin määräyksiin ei anneta vielä tässä vaiheessa tarkkoja ohjeistuksia, vaan jätetään ne päätettäväksi, kun näitä kartoittavat selvitykset valmistuvat. Myös tuore hallitusohjelma toteaa, että tuulivoimarakentamisen tulee selkiytyä ja tuulivoimaa tulee olla mahdollista rakentaa hyvätuulisille alueille:

”Selkeytetään ja nopeutetaan tuulivoiman kaavoitusta, luvitusta, ympäristövaikutusten arviointia ja korvauskäytäntöjä maanomistajien oikeudet huomioiden. Edistetään tuulivoiman suunnitelmallista sijoittumista parhaille ja hyvätuulisille alueille yhteistyössä kaavoittajien, elinkeinoelämän ja maanomistajien kanssa. (Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi, sivu 42.)”


Lausunto kokonaisuudessaan