Laaja tietopaketti – Ekosysteemipalvelut uuden ympäristöoppaan lähtökohtana

Metsähallitus on uudistanut metsätalouden ympäristöoppaan. Metsähallituksen talousmetsien hoitoa ja hyödyntämistä ohjaavassa oppaassa metsien käyttöä tarkastellaan ekosysteemipalveluiden näkökulmasta. Opas on uudistettu yhteistyössä WWF Suomen kanssa. 

Ekosysteemipalveluihin kuuluvat kaikki metsistä saatavat hyödyt kuten puu, marjat, riista ja virkistysarvot sekä hiilensidonta, ravinteiden kierto, puhdas vesi ja ilma sekä eroosion ja tulvien säätely. Metsähallituksen monikäyttömetsätalouden ohjenuoraksi ekosysteemilähestymistapa sopii mainiosti.

Tällä hetkellä tärkeimmän ekosysteemipalvelun eli puun käyttö monipuolistuu ja laajenee biotalouteen siirryttäessä. Puusta saadaan tulevaisuudessa aivan uudenlaisia tuotteita vaikkapa lääketeollisuuden tarpeisiin.

”Metsä on Suomen tärkein uusiutuva ja karttuva luonnonvara. Uudella ohjeistuksella haluamme varmistaa, että metsät tuottavat puun lisäksi myös muita ekosysteemipalveluita. Haluamme toimia niin, että kaikkia metsien arvoja voidaan hyödyntää monipuolisesti”, sanoo Metsähallituksen metsätalouden ympäristöpäällikkö Antti Otsamo.

Edellinen Metsähallituksen ympäristöopas on ollut käytössä vuodesta 2004. Sen jälkeen metsätalouden toimintaympäristössä on tapahtunut monia muutoksia, esimerkiksi bioenergian käytön lisääntyminen. Samaan aikaan EU:n vesipuitedirektiivi on tullut voimaan, ja kotimainen tutkimustieto lajiston ja luontotyyppien tilasta on lisääntynyt merkittävästi. Uusin tieto muun muassa metsätalouden vesiensuojelusta, riistan elinympäristövaatimuksista ja metsien käsittelyn monipuolistamismahdollisuuksista on nyt viety käytännön ohjeisiin. Uudistamistyöhön on osallistunut Metsähallituksen omien ammattilaisten lisäksi joukko alan johtavia asiantuntijoita. Keskeisenä yhteistyökumppanina on ollut WWF Suomi.

”Hanke on merkittävä, sillä Metsähallituksen päätöksillä ja toimenpiteillä vaikutetaan merkittävään osaan maamme metsistä. Oppaan ohjeistus on luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun kannalta huomattavasti edeltäjäänsä kunnianhimoisempi. Se myös sisältää entistä paremmin tietoa oppaan ohjeistuksen toteutumisen seurannasta ja arvioinnista. Osallistuminen ja vuorovaikutusprosessi on kuvattu oppaassa selkeästi, mikä parantaa Metsähallituksen toiminnan avoimuutta. Oppaan tekoon on osallistunut aiempaa suurempi joukko asiantuntijoita”, sanoi oppaan tiedotustilaisuuteen osallistunut WWF Suomen viestintäjohtaja Anne Brax.

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti Metsähallituksen henkilöstön sekä urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä käyttöön, mutta se toimii myös ympäristönhoidon käsikirjana ja opiskelumateriaalina kaikille metsien hoidosta kiinnostuneille. Ympäristöopas on julkaistu sähköisenä versiona Metsähallituksen internetsivuilla.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Antti Otsamo, Metsähallitus, puh. 040 719 7734

Viestintäjohtaja Anne Brax, WWF Suomi, puh. 050 367 1888

Projektipäällikkö Jussi Päivinen, Metsähallitus, puh. 040 866 9346