Luonnonsuojelujärjestöt: Lisää valtion maita suojelun piiriin

Viisi luonnonsuojelujärjestöä esittää metsien ja soiden suojelun lisäämistä valtion mailla. Järjestöt ovat tänään luovuttaneet Metsähallitukselle ja ympäristöministeriölle satoja kohteita sisältävän esityksen suojelualueverkoston kehittämiseksi.

WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi ovat rajanneet maastokartoitusten ja muiden tietolähteiden avulla yli 500 valtion mailla sijaitsevaa metsä- ja suoaluetta, joita järjestöt esittävät suojeltaviksi.

”Valtio on Suomen suurin maanomistaja. Järjestöjen selvitys osoittaa, että valtion mailta löytyy edelleen paljon suojelemattomia, arvokkaita metsiä ja soita. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2020 mennessä, ja valtion maat ovat tässä keskeisessä roolissa”, sanoo metsäasiantuntija Panu Kunttu WWF Suomesta.

Metsät ovat Suomen tärkein uhanalaisten lajien elinympäristötyyppi: yli 36 prosenttia uhanalaisista lajeista elää metsissä. Valtion mailla voidaan parantaa erityisesti lahopuusta riippuvaisten, kangas- tai suometsissä elävien lajien suojelutilannetta.

”Suojelualueverkoston laatua parantamalla on mahdollista myös hidastaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten levinneisyydeltään pohjoisten lajien elinalueen supistumista”, BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Tero Toivanen muistuttaa.

Kohteita kaikista maakunnista

Esityksessään luonnonsuojelujärjestöt listaavat suojelunarvoisia kohteita valtion mailla Raaseporista Kolariin. Kohteiden yhteispinta-ala on noin 150 000 hehtaaria.Merkittävässä osassa näistä kohteista on tehty maastokartoitukset vapaaehtoisvoimin. Suojeluesityksessä kaikki kohteet on rajattu kartalle.

”Suojeluesitys sisältää kohteita kaikista Suomen maakunnista. Laajimmat kohteet ovat tuhansien hehtaarien kokoisia metsien, soiden ja vesistöjen muodostamia kokonaisuuksia.

Mukana on myös runsaasti pienialaisia arvokkaita ydinalueita ja suojelualueiden laajennuksia. Huomiota on kiinnitetty sekä luonnonarvoiltaan erityisen merkittäviin kohteisiin että alueisiin, joilla voitaisiin parantaa nykyisen suojelualueverkoston kytkeytyneisyyttä”, kuvaa metsävastaava Lauri Kajander Luonto-Liitosta.

Järjestöjen esitys on erittäin ajankohtainen, sillä osana METSO-ohjelman täydentämistä Metsähallituksen on valmisteltava ensi vuonna esitys valtion maiden uusista suojelukohteista. Monilla esitetyillä kohteilla on myös merkittäviä soidensuojeluarvoja, mikä palvelee lähivuosina toteutettavia, valtioneuvoston linjaamia toimenpiteitä soiden suojelemiseksi.

“Tarvitsemme edelleen lisätoimenpiteitä valtion arvokkaan metsä- ja suoluonnon turvaamiseksi. Uusien suojelualueiden lisäksi tarvitaan myös lisää luontokohteita talousmetsiin sekä soiden ennallistamista”, esittää suojeluasiantuntija Sini Eräjää Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Avoimuutta Metsähallituksen toimintaan

Järjestöt vaativat, ettei valtion maiden suojelun potentiaalia heikennetä sinä aikana, kun METSO:n ja soidensuojeluohjelman täydennyksiä valmistellaan. Siksi esityksen kohteet esitetään jätettäväksi hakkuiden ja muiden metsänhoitotoimien ulkopuolelle ainakin vuoden 2014 loppuun asti.

”Suojelulla on kiire, sillä järjestöjen suojeluesitykseen sisältyvillä kohteilla tehdään nytkin hakkuita”, sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.

Järjestöt kehottavat Metsähallitusta myös lisäämään toimintansa avoimuutta ja esimerkiksi julkaisemaan verkossa ajantasaiset tiedot valtion maiden alue-ekologisesta verkostosta sekä suunnitelluista hakkuista.

Lisätietoja:

Metsäasiantuntija Panu Kunttu, WWF Suomi, [email protected], 050 305 5086

Metsävastaava Lauri Kajander, Luonto-Liitto, [email protected], 045 117 9610

Suojeluasiantuntija Sini Eräjää, Suomen luonnonsuojeluliitto, [email protected], 050 358 3838

Metsävastaava Matti Liimatainen, Greenpeace, [email protected], 0400 346 329

Suojeluasiantuntija Tero Toivanen, BirdLife Suomi, [email protected], (09) 4135 3300

Suojeluesityksestä koostetussa raportissa esitellään tarkemmin yhdeksän erilaista kohdetta. Raportti ja suojeluesitys kokonaisuudessaan ovat luettavissa osoitteessa http://www.wwf.fi/metsat. Verkkosivuilla on myös nähtävillä kuvaus, kartta ja mahdolliset valokuvat toistaiseksi noin puolesta esityksen alueista. Tiedot täydentyvät lähiaikoina.

***

Naturskyddsorganisationerna:Mer statliga marker ska skyddas

Fem naturskyddsorganisationer föreslår att skyddet av skogar och myrmarker på statens marker ska ökas.Organisationerna har idag överlämnat ett förslag med hundratals objekt till Forststyrelsen och miljöministeriet för utvecklingen av skyddsområdesnätverket.

WWF Finland, Luonto-Liitto, Finlands naturskyddsförbund, Greenpeace och BirdLife Finland har genom terrängkartläggningar och övriga informationskällor avgränsat över 500 statliga skogsområden och myrmarker, som organisationerna föreslår att ska skyddas

”Staten är den största markägaren i Finland. Organisationernas utredning påvisar att det fortfarande finns många oskyddade, värdefulla skogar och myrmarker på statens marker. Finland har förbundit sig att stoppa minskningen av naturens mångfald till år 2020, och statens marker har en central roll i detta”, säger skogsexpert Panu Kunttu på WWF Finland.

Skogarna är den viktigaste typen av levnadsområde för hotade arter i Finland: över 36 procent av de hotade arterna lever i skogarna. På statens marker kan man förbättra skyddssituationen i synnerhet för arter som lever i mo- eller myrskogar och som är beroende av murket trä.

”Genom att förbättra kvaliteten på skyddsområdesnätverket är det också möjligt att bromsa effekterna av klimatförändringen, som minskade områden för arter med ett nordligt utbredningsområde”, påminner skyddsexpert Tero Toivanen vid BirdLife Finland.

Objekt i alla landskap

I sitt förslag räknar naturskyddsorganisationerna upp skyddsvärda objekt på statens marker från Raseborg till Kolari. Objektens sammanlagda areal är cirka 150 000 hektar.I en betydande del av dessa objekt har terrängkartläggningen gjorts med frivilliga krafter. I skyddsförslaget har alla objekt avgränsats på kartan.

”Skyddsförslaget innehåller objekt från alla landskap i Finland. De största objekten är områden på tusentals hektar som bildas av skogar, myrmarker och vattendrag.

I förslaget finns också många mindre, värdefulla kärnområden och utvidgade skyddsområden. Man har fäst uppmärksamhet vid både objekt med särskilt betydande naturvärden och områden på vilka man kunde förbättra sammanlänkningen i det nuvarande skyddsområdesnätverket”, beskriver Lauri Kajander, skogsansvarig vid Luonto-Liitto.

Organisationernas förslag är mycket aktuellt, eftersom Forststyrelsen som en del i kompletteringen av METSO-programmet under nästa år ska förbereda ett förslag om nya skyddsobjekt på statens marker. Många av de föreslagna objekten har också betydande värden för skyddet av myrmarker, vilket tjänar de kompletterande skyddsåtgärderna för myrmarker som ingår i statsrådets riktlinjer och som ska genomföras under de närmaste åren.

”Vi behöver fortsättningsvis ytterligare åtgärder för att trygga statens värdefulla skogsnatur och myrmarker. Förutom nya skyddsområden behövs också fler naturobjekt i ekonomiskogarna samt återställande av myrmarker”, föreslår skyddsexpert Sini Eräjää vid Finlands naturskyddsförbund.

Öppenhet i Forststyrelsens verksamhet

Organisationerna kräver att man inte försämrar potentialen för skyddet av statens marker under den tid som kompletteringarna till METSO och skyddsprogrammet för myrmarker förbereds. Därför föreslår man att objekten ska lämnas utanför avverkningar och andra åtgärder för skogsvård åtminstone till slutet av 2014.

”Det är bråttom med skyddet, eftersom avverkningar utförs också nu på objekt som ingår i organisationernas skyddsförslag”, säger Matti Liimatainen, skogsansvarig på Greenpeace.

Organisationerna uppmanar också Forststyrelsen att öka öppenheten i sin verksamhet och till exempel publicera aktuella uppgifter på webben om det regionekologiska nätverket och planerade avverkningar på statens marker.

Mer information:

Skogsexpert Panu Kunttu, WWF Finland, [email protected], 050 305 5086

Skogsansvarig Lauri Kajander, Luonto-Liitto, [email protected], 045 117 9610

Skyddsexpert Sini Eräjää, Finlands naturskyddsförbund, [email protected], 050 358 3838

Skogsansvarig Matti Liimatainen, Greenpeace, [email protected], 0400 346 329

Skyddsexpert Tero Toivanen, BirdLife Finland, [email protected], (09) 4135 3300

I rapporten som sammanställts över skyddsförslaget presenteras nio olika objekt närmare. Rapporten och skyddsförslaget kan läsas i sin helhet på adressen http://www.wwf.fi/metsat. På webbplatsen finns tills vidare en beskrivning, karta och eventuella fotografier av cirka 250 områden. Informationen kompliteras inom kort.