Maailman metsien käyttö kolminkertaistuu vuoteen 2050 mennessä

Kansainvälisen WWF:n julkaiseman Living Forest -raportin mukaan väestönkasvun, lisääntyvän kulutuksen sekä kasvavan bioenergian tuotannon seurauksena maailman metsien hyödyntäminen tulee kolminkertaistumaan vuoteen 2050 mennessä. Myös paperin tuotannon ja kulutuksen odotetaan kaksinkertaistuvan seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana.

Voimakas metsätuotteiden ja bioenergian kysyntä uhkaa monia luonnon monimuotoisuudelta arvokkaita alueita ja niillä eläviä uhanalaisia lajeja muun muassa Kaakkois-Aasiassa sekä Etelä-Amerikassa. Kysynnän kasvaessa ja metsien käytön kolminkertaistuessa on äärimmäisen tärkeää, että luonnonmetsien sekä plantaasien puuta raaka-aineena hyödyntävä teollisuus huomioi ja turvaa ekologisen monimuotoisuuden sekä sosiaaliset näkökulmat toiminnassaan.

Arvokkaiden metsäalueiden suojelu, uskottava metsäsertifiointi, tehokas ja ympäristöystävällinen toimitusketju ja eri osapuolten, kuten paikallisväestön, kuuleminen ovat avainseikkoja, joita yhtiöiden tulisi noudattaa. Myös yksittäisen ihmisen toimet, kuten puu- ja paperituotteiden kulutuksen vähentäminen, vastuullisten valintojen tekeminen ja kierrättäminen ovat tärkeitä metsien tulevaisuuden kannalta.

WWF:n julkaiseman Living Forest -raportin neljäs osio kertoo, mitä voimme tehdä turvataksemme metsien hyvinvointia:

Enemmän kierrätystä maissa, joissa kierrätysmateriaalien talteenotto on tällä hetkellä vähäistä. Esimerkiksi paperin kierrätystä tehostamalla voidaan neitseellisen kuidun tarvetta vähentää vaikka tuotanto kasvaisikin.

Materiaalitehokkuuden parantaminen sekä kohtuullinen kulutus. Tällä hetkellä 10 prosenttia maailman väestöstä kuluttaa puolet maailman paperista. Länsimaiden tulee vähentää tuhlailevaa paperinkulutusta samalla kun kehittyvien maiden paperinkulutus lisääntyy elintason kasvaessa.

Plantaasimetsien lisääminen, jotta luonnonmetsiin kohdistuva paine vähentyisi. Metsätuotteiden kysynnän kasvaessa tarvitaan lisää nopeakasvuisia plantaaseja n. 250 miljoonaa hehtaaria vuoteen 2050 mennessä. Tämä on lähes kaksinkertainen määrä nykyiseen verrattuna.

Vastuullisesti hoidetut metsät. Kasvava kysyntä pakottaa hyödyntämään myös luonnonmetsiä tulevaisuudessa. Tämän takia on äärimmäisen tärkeää, että metsien hoito on ekologisesti, sosiaalisesti sekä taloudellisesti vastuullista. Uskottava metsäsertifiointi edistää luonnonmetsien vastuullista hoitoa.

Haasteena energia. Vuosittainen puun kysyntä bioenergian raaka-aineeksi voi kasvaa jopa 6-8 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2050 mennessä, mikä olisi yli kaksinkertainen määrä verrattuna kaikkeen puun kysyntään tällä hetkellä. Tämä luo vaatimuksen parantaa vastuullista maankäytön suunnittelua. WWF pitää bioenergiaa hyvänä vaihtoehtona fossiilisille polttoaineille ja välttämättömänä energian lähteenä miljoonille maaseudun ihmisille ympäri maailmaa. Jotta bioenergian tuotannolla ei olisi negatiivisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia, tulee näihin näkökulmiin kiinnittää erityistä huomiota.

WWF:n tavoitteena on pysäyttää metsien pinta-alan ja monimuotoisuuden häviäminen vuoteen 2020 mennessä. Tämä tavoite vaatii, että arvokkaiden luonnonmetsien häviäminen pysäytetään kokonaan. Tällä hetkellä metsiä häviää jopa 13 miljoonaa hehtaaria vuosittain.

Lisätietoja:

Metsäasiantuntija Maija Kaukonen, WWF Suomi, 0400 422 659

Lisää aiheesta:

Living Forest -raportti

WWF:n plantaasityö

Check Your Paper -työkalu