Euroopan pankkisektori ei ota yhteiskunnan megatrendejä tarpeeksi huomioon toiminnassaan

Suuret eurooppalaiset pankit eivät ota riittävästi huomioon isoihin ympäristö- ja yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin liittyviä liiketoimintariskejä. Tällaisia kehityskulkuja ovat esimerkiksi ilmastonmuutos ja vesipula. Tämä käy ilmi konsulttitoimisto KPMG:n kansainväliselle WWF:lle laatimasta katsauksesta Ready or not: An assessment of sustainability integration in the European banking sector.

 

“Vaikka pankit tiedostaisivatkin nämä globaalit megatrendit, ne ovat lähinnä huolissaan niihin liittyvistä maineriskeistä”, sanoo KPMG Sustainabilityn osakas Barend van Bergen. ”Laajempi näkemys yhteiskunnallisten ja ympäristöasioiden vaikutuksista pankkien toimintaan ja yritysasiakkaisiin puuttuu. Tämä on harmillista, koska näiden megatrendien vaikutus pankkien taloudelliseen menestykseen kasvaa. Lisäksi vaatimus pankkien yhteiskuntavastuuta kohtaan lisääntyy.”

KPMG Sustainabilityn tekemä, kahdentoista suuren eurooppalaisen pankin toimintaa kartoittava selvitys osoittaa, että pankit ymmärtävät liiketoimintansa kestävyyden varsin kapeasti.

“Viime aikoina Suomessa on saatu hyviä uutisia sen suhteen, kuinka suomalaisetkin pankit ovat ottaneet tärkeitä askelia muun muassa sijoitustensa hiilijalanjäljen selvittämiseksi. Tämä selvitys kuitenkin osoittaa, että pankkisektorilla ei vielä ole asianmukaista strategiaa sille, miten ne hallitsevat liiketoimintansa riskit ympäristö- ja yhteiskunnallisten realiteettien valossa”, sanoo WWF Suomen ohjelmapäällikkö Jussi Nikula. ”Tällaisen strategian omaksumalla pankit voisivat siirtyä reaktiivisen toimijan roolista ennakoivaan toimintaan.”

Van Bergenin mukaan rahoitustoimiala ja pankit erityisesti ovat aina olleet yhteiskunnassa erittäin keskeisiä. ”Pankit tarjoavat pääomia, jotka mahdollistavat liiketoiminnan ja luovat työpaikkoja. Tällä on kuitenkin myös varjopuolensa; pankit ovat vuosien saatossa rahoittaneet toimintaa, joka on kuluttanut maapallon luonnonvaroja ja vaikuttanut haitallisesti ihmisiin ja yhteiskuntaan.”

Pankkien tulisikin aiempaa tarkemmin arvioida kuinka ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät riskit voivat vaikuttaa asiakkaidensa pitkän aikavälin liiketoimintaan, luottokelpoisuuteen sekä rahoitustarpeeseen.

“Esimerkiksi perinteisen energiasektorin yritykset kohtaavat yhä useammin taloudellisia riskejä uusiutuvan energian muuttuessa yhä kilpailukykyisemmäksi” van Bergen sanoo. ”Tällä voi olla merkittävä vaikutus perinteisten energiayhtiöiden luottokelpoisuuteen. Lisäksi nämä yhtiöt tarvitsevat usein lisärahoitusta siirtyäkseen puhtaampaan energiaan.”

“Läpinäkyvyyttä lisäävät toimet, kuten sijoitusten hiilijalanjälkiselvitykset, tulevat pankkien toiminnassa yhä tärkeämmiksi maailmanlaajuisen resurssiniukkuuden käydessä entistä ajankohtaisemmiksi. Pankkitoiminnan pitkän aikavälin kestävyyden, oman riskinhallinnan ja kannattavuuden kannalta sekä maailmanlaajuisen ympäristökriisin ratkaisemiseksi on välttämätöntä, että myös pankit ovat jatkossa aktiivisemmin mukana ratkaisemassa vesivarojen niukkuuden, metsäkadon ja ilmastonmuutoksen kaltaisia perustavanlaatuisia ongelmia”, sanoo Jussi Nikula.

Lisää tietoa:
Ready or not: An assessment of sustainability integration in the European banking sector –selvityksen voi ladata täältä: http://assets.panda.org/downloads/survey_wwf_banking_def.pdf

Lisätiedot:
Jussi Nikula, ohjelmapäällikkö, WWF Suomi, [email protected], puh.050 5959002
Lars Kurznack, KPMG, [email protected], puh. +31 20 656 2497