Den ekologiska skuldens dag infaller redan den 1 augusti

Den 1 augusti har människorna förbrukat de förnybara naturresurser som jorden producerat i år. På bara sju månader förbrukar vi alltså de naturresurser som borde räcka för hela året. De största orsakerna till överkonsumtionen är den landareal som krävs för produktion av animaliska livsmedel samt de växthusgasutsläpp som trafiken och boendet orsakar.

Den ekologiska skuldens dag (eng. Earth Overshoot Day) infaller kalkylmässigt den dag då vår förbrukning överskrider jordens förmåga att producera förnybara naturresurser och hantera de växthusgasutsläpp som användningen av fossila bränslen ger upphov till. Med vår nuvarande förbrukning skulle vi behöva 1,7 jordklot för att naturresurserna ska nyttjas på ett hållbart sätt. Tidpunkten för den ekologiska skuldens dag grundar sig på beräkningar gjorda av forskningsinstitutet Global Footprint Network.

Det har kommit allt mer alarmerande uppgifter om hur överkonsumtionen påverkar människan och naturen. Den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster IPBES bedömde i mars att en global försämring av jordens och livsmiljöns tillstånd inverkar negativt på 3,2 miljarder människors välbefinnande. Enligt uppskattningar är en försämrad livsmiljö fram till 2050 den största enskilda orsaken till att arter dör ut och till att miljontals människor blir tvungna att flytta från sina hemtrakter. Enligt WWF:s Living Planet-rapport har antalet ryggradsdjur minskat med 58 procent under drygt 40 år.

”Begreppet överkonsumtion grundar sig inte enbart på teoretiska kalkyler – de mest allvarliga följderna är en realitet för såväl människor som djur redan nu. Vi måste därför snabbt ändra våra konsumtionsvanor i en mer hållbar riktning”, säger Liisa Rohweder, generalsekreterare för WWF Finland.

”Det är ohållbart och kortsiktigt att leva över naturens tillgångar. Vi måste snabbt gå över till cirkulär ekonomi, till ett samhälle där produkter används längre, materialens kretslopp är effektiva och produktionen av varor och tjänster orsakar allt lägre utsläpp. Samtidigt bör var och en av oss vara beredd att minska och förändra vår materiella konsumtion”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Globalt sett är den största orsaken till överkonsumtionen den energi som går åt till boende och transporter. Också matproduktionen har en betydande roll. Av den utnyttjade jordbruksarealen används uppemot 80 procent för produktion av kött och andra animaliska livsmedel.

Den biologiska mångfalden lider av vår överkonsumtion

Enligt beräkningar förbrukar finländarna sin egen andel av jordens naturresurser ungefär fyra månader tidigare än världsgenomsnittet. Finländarnas nationella dag för när de ekologiska resurserna förbrukats inföll redan den 11 april. Om alla människor i hela världen konsumerade på samma sätt som finländarna, skulle det behövas 3,6 jordklot för att konsumtionen ska vara på hållbar nivå.

Vår konsumtion i Finland har betydande konsekvenser på det globala planet. Vi konsumerar varje dag produkter vars råvaror kommer från områden där de lokala invånarna är beroende av en välmående natur. I de miljöer där en del av världens fattigaste människor bor syns överkonsumtionens konsekvenser bl.a. i form av avskogning, torka, jorderosion och förlust av biologisk mångfald.

”Förbrukningen av naturresurser bör minska betydligt för att förlusten av biologisk mångfald ska kunna stoppas. Detta är också nödvändigt för att jordbruksmarken ska räcka till och kunna nära jordens växande befolkning”, säger Liisa Rohweder.

Mer information:

Liisa Rohweder, generalsekreterare, WWF Finland, tfn 040 840 7461, [email protected]

Taru Savolainen, specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 040 535 8622, fornamn.efternamn(at)ym.fi

Ytterligare information om den ekologiska skuldens dag (på engelska): www.overshootday.org

OBS! De datum som uppgetts för när de ekologiska resurserna förbrukats tidigare år är inte jämförbara sinsemellan. Jämförbara datum ska alltid beräknas utifrån data från det senaste beräkningsåret. Utifrån de senaste uppgifterna har dagen i fråga på sistone infallit i början av augusti. Enligt preciserade beräkningar inföll den ekologiska skuldens dag i fjol den 3 augusti. Lista över när dagen infallit tidigare år: www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days.

För första gången någonsin dör djur- och växtarter i hög utsträckning som en följd av mänsklig aktivitet. På drygt 40 år har vi förlorat mer än hälften av våra vilda ryggradsdjur. Vi mister inte enbart fascinerande djur och bildsköna landskap, utan också den biologiska mångfald som upprätthåller allt liv på jorden.

Det finns ännu möjlighet att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Låt oss göra det tillsammans!

Sinua saattaa kiinnostaa