Nämä viisi asiaa uhkaavat luonnon monimuotoisuutta ja samalla elinmahdollisuuksiamme

Luonnon monimuotoisuus mahdollistaa elämämme maapallolla. Monimuotoinen luonto tuottaa meille muun muassa vettä, ruokaa, happea sekä lääkeaineita. Luonnon monimuotoisuus kuitenkin köyhtyy hälyttävää vauhtia. Kokosimme yhteen ne asiat, jotka heikentävät elonkirjoa.

Luonnon monimuotoisuus heikkenee ihmisen toiminnan takia. Hallitustenvälinen luontopaneeli IPBES arvioi, että luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen johtuu ennen kaikkea viidestä seikasta: ilmastonmuutoksesta, muutoksista maan ja merien käytössä, luonnonvarojen ylikulutuksesta, saasteista sekä vieraslajeista.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksella on tuhoisia seurauksia maapallon luonnolle. Se aiheuttaa elinympäristöissä, kuten metsissä, merissä ja arktisilla alueilla, niin suuria muutoksia, etteivät lajit enää pysty selviytymään. Mitä enemmän lämpötila nousee, sitä suurempia muutokset ovat, ja sen vaikeampi luonnon on sopeutua niihin.

Tiesitkö, että...

Yli kolmasosa maapallon maan pinta-alasta ja lähes 75 prosenttia makean veden varoista kuluu maanviljelyssä tai karjataloudessa.

Muutokset maan ja merien käytössä

Ihminen vaikuttaa toimillaan jo 75 prosenttiin maailman maapinta-alasta ja noin 66 prosenttiin merialueista.

Maankäytön muutosten taustalla onkin ensisijaisesti nykyinen ruuantuotanto ja -kulutus. Esimerkiksi metsiä raivataan laidunmaiksi ja rehuntuotantoon. Ihminen on hävittänyt yli 30 prosenttia maailman metsistä esiteolliselta ajalta lähtien.

Metsien hakkaaminen kiihdyttää ilmastonmuutosta, ja ilmastonmuutos puolestaan lisää riskejä erilaisille metsiä uhkaaville tuholaisille. Ilmastonmuutos lisää myös maastopaloja.

Myös ruoantuotanto vaikeutuu ilmastonmuutoksen edetessä: kasvavat lämpötilat sekä muutokset sademäärissä uhkaavat maailman ruokaturvaa.

Tonnikaloja käsitellään Equadorissa.

Ylikulutus

Luonnon monimuotoisuuden romahtamisessa merkittävää on kasvien ja eläinten liiallinen hyödyntäminen. Salametsästys ja ylikalastus ovat ajaneet useiden lajien kannat lähelle kestämätöntä tasoa. Esimerkiksi ylikalastuksen takia vaarana on, että kalastamme meret tyhjiksi vielä omana elinaikanamme. Toteutuessaan kalakantojen romahdus olisi yksi suurimmista ympäristökatastrofeista ihmiskunnan historiassa.

Tiesitkö, että...

Muovijätettä on löydetty kaikista maailman suurista meriympäristöistä rannikoilta ja pintavedestä valtamerien syvyyksiin. Jopa maapallon syvimmästä kohdasta, Mariaanien haudasta, on löydetty muovijätettä.

Elinympäristöjen saastuminen

Ilman, maan ja veden pilaantuminen ja saastuminen uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. Saasteet voivat tehdä ympäristöstä asumiskelvottoman esimerkiksi öljyvuodon sattuessa. Saasteet voivat myös vaikuttaa lajeihin epäsuorasti esimerkiksi heikentämällä niiden ravinnon saatavuutta tai vaikuttamalla lisääntymiskäyttäytymiseen.

Saasteiden ja pilaantumisen aiheuttajia ovat esimerkiksi maatalous, padot, tulipalot ja kaivostoiminta. Esimerkiksi maataloudessa käytettävät torjunta-aineet, antibiootit, hormonit ja lannoitteet aiheuttavat paljon haittaa. Pölyttäjien ja peltolintujen määrä onkin huolestuttavasti vähentynyt. Lisäksi ne heikentävät maaperän ja vesistöjen monimuotoisuutta.

Vieraslajit

Vieraslajit ovat eläin-, kasvi- ja sienilajeja, jotka ovat siirtyneet luontaisilta esiintymisalueiltaan uusille alueille ihmistoiminnan seurauksena. Ne voivat levitä esimerkiksi salamatkustajina tavarakuljetuksissa. Kansainvälisen kaupan, matkailun ja tavarakuljetusten lisääntyminen onkin vauhdittanut vieraslajien leviämistä.

Vieraslajit voivat aiheuttaa merkittävää haittaa alkuperäiselle luonnolle. Vieraslajeilla ei välttämättä ole uudessa ympäristössään luontaisia vihollisia, jotka rajoittaisivat niiden lisääntymistä. Vieraslajit voivat risteytyä alkuperäisten lajien kanssa, valloittaa niiltä elintilaa, kilpailla samoista resursseista tai levittää tauteja ja loisia. Jotkut eläinlajit voivat myös saalistaa alkuperäisiä lajeja.

Pahimmillaan vieraslajit voivat muuttaa kokonaisten ravintoketjujen rakennetta ja häiritä ekosysteemien toimintaa.

Mitä WWF tekee?

 • Suojelemme lajeja ja niiden elinympäristöjä eri puolilla maapalloa

  Työskentelemme hallitusten, yritysten ja paikallisten yhteisöjen kanssa estääksemme elinympäristöjen häviämistä ja edistääksemme ilmastonmuutoksen vastaisia käytäntöjä.

 • Työskentelemme maailman luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimpien ekosysteemien säilyttämiseksi

  Työskentelemme esimerkiksi sademetsien, arktisen alueen, Ison valliriutan ja Himalajan alueen, säilyttämiseksi. Suojelemalla tiettyä lajia, kuten tiikeriä, suojelemme samalla sen koko elinympäristöä ja lukuisia muita eliölajeja. Suomessa työskentelemme erityisesti metsien, Itämeren, sisävesien, perinneympäristöjen, arktisen alueen ja uhanalaisten lajien suojelemiseksi.

 • Työskentelemme eri puolilla maailmaa, jotta syömämme ruoka tuotettaisiin entistä kestävämmin.

  Myös kulutuksemme ja ruokavalintamme vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja lajien säilymiseen. Ympäristöystävällisen tuotannon myötä esimerkiksi neitseellisiä sademetsiä ei raivattaisi pelloiksi tai palmuöljyplantaaseiksi.

 • Työskentelemme pysäyttääksemme salametsästyksen ja ylikalastuksen

  Vaadimme valtioilta tiukempia toimia salametsästyksen ja laittoman kaupan pysäyttämiseksi. Toimimme yhteistyössä valtioiden hallituksien kanssa laittomien eläinmarkkinoiden sulkemisessa ja kuluttajien tietoisuuden lisäämisessä.

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.