WWF ja maanomistajat yhteistyössä paremman vesienhallinnan puolesta – Länsi-Uudellemaalle kaksi uutta kosteikkoa  

WWF:n ja paikallisten maanomistajien yhteistyössä tekemä vesienhallintatyö Länsi-Uudellamaalla on käynnissä nyt viidettä vuotta, ja työt kohteilla etenevät vauhdilla. Siuntion Vikträskin rannalle valmistuu veden virtausta hidastava ja vettä puhdistava kosteikko, ja Raaseporin Kärrbyhyn rakennetaan vesienhallintakokonaisuus.

WWF on toteuttanut kesän aikana Länsi-Uudellamaalla erilaisia vesienhallinnan kokonaisuuksia, joilla hidastetaan valuma-alueilta vesistöihin virtaavaa vettä. Kokonaisuudet pitävät sisällään esimerkiksi kosteikkoja, laskeutusaltaita sekä pohjakynnyksiä. Vesienhallintatyön tavoitteena on vähentää tulvaongelmia ja vesistöjen ravinnekuormitusta.

Siuntioon Vikträskin rannalle valmistuu VALUTA 2-hankkeen koordinoimana noin 0,7 hehtaarin kokoinen kosteikko. Kosteikkoon kerääntyy vettä noin 57 hehtaarin alueelta, josta vesi on aikaisemmin laskenut suoraan Vikträskiin. Kosteikko vähentää myös Vikträskin läpi kulkevan ja lopulta mereen laskevan Siuntionjoen kuormitusta.

”Jatkossa vesi kulkee kosteikon läpi, minkä aikana veden virtaus hidastuu ja kosteikko puhdistaa vettä ravinteista ja kiintoaineesta”, VALUTA 2-hanketta vetävä WWF:n suojeluasiantuntija Viivi Kaasonen kertoo.

Kosteikko muodostaa järven rantaan rakenteeltaan monimuotoisen ympäristön, jonka avulla voidaan edistää vesiensuojelua ja tukea luonnon monimuotoisuutta. Kosteikot ovat luonnon aarreaittoja, joiden runsas kasvisto tarjoaa niin ravintoa kuin elinympäristön monille lajeille. Lisäksi ne pidättävät vettä ja kosteikkokasvit imevät ravinteita, torjuen vesien rehevöitymistä.

”Vikträskin kosteikolla erisyvyiset vesialueet ja kiemurtelevat saarekkeet muodostavat elinympäristöjen mosaiikin.”

Kaasonen kiittelee kohteen maanomistajien Jan-Erik ja Linda Paajesin innokkuutta hanketta kohtaan.

”Luonnonsuojelu ja etenkin lähiluonnon sekä Vikträskin hyvinvointi ovat meille tärkeitä. Kun mahdollisuus osallistua hankkeeseen avautui, päätös oli meidän puolestamme helppo ja tuntuu hienolta olla osallisena WWF:n luonnonsuojelutyössä”, Jan-Erik Paajes sanoo.

Toinen Länsi-Uudellemaalle rakennettava kosteikko syntyy RANKKU-hankkeen myötä.  Raaseporin Kärrbyssä rakennetaan yksityisen maanomistajan maille vesienhallintakokonaisuus, joka koostuu noin 0,75 hehtaarin kosteikosta, laskeutusaltaasta sekä useista pohjakynnyksistä. Kokonaisuudella pyritään parantamaan alueen vesienhallintaa ja valumavesien käsittelyä.

Maanomistaja Oskar Tallberg rakennutti aikaisemmin kiinteistölleen laskeutusaltaan keräämään valumaveden mukana kulkeutuvaa hiekkaa. Ratkaisu ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä hiekkaa kulkeutui veden mukana niin runsaasti, että allasta jouduttiin tyhjentämään jatkuvasti. Nyt RANKKU-hankkeen myötä vanhan laskeutusaltaan paikalle tehdään kosteikko.

”Olin pitkään miettinyt, löytyisikö tilaltani sopiva paikka kosteikon toteuttamiseen. Tässä oli hyvä mahdollisuus yrittää hillitä hiekan ja ravinteiden valumista veteen, sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta. Yhteistyö WWF:n kanssa sujui hyvin, ja pääsimme nopeasti yhteisymmärrykseen siitä, minkälaisia ratkaisuja lähdemme toteuttamaan”, Tallberg kertoo.

”Maanomistajilla on tässä erittäin tärkeä rooli. Alueelle toteutettavilla toimenpiteillä voidaan samanaikaisesti parantaa vesienhallintaa, lisätä alueelle maisemallista ilmettä ja luonnon monimuotoisuutta sekä vähentää Itämereen päätyvää ravinnekuormitusta”, RANKKU-hanketta vetävä WWF:n meriasiantuntija Iiris Kokkonen kuvailee.

Kokkosen mukaan kohdealueen peltojen ja valtaojien valumavedet ovat tähän asti laskeneet suoraan ekologisesti välttävässä tilassa olevan merenlahden, Dragsviksfjärdenin, itäiseen pohjukkaan Totalfladaniin. Totalfladan on kansallisesti tärkeä lintujensuojelualue ja se kuuluu Totalfladan–Persöfladan luonnonsuojelualueeseen.

”Jatkossa vedet laskevat kynnysten, laskeutusaltaan ja kosteikon kautta. Sen seurauksena veden virtaus hidastuu ja laskeutusallas sekä kosteikko pidättävät vedestä ravinteita ja kiintoainetta, kuten esimerkiksi hiekkaa.”    

VALUTA2-hankkeen rahoittaa WWF Suomi ja ympäristöministeriö osana Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Hankkeissa tehdään yhteistyötä maa- ja metsäalueiden omistajien, sekä muiden sidosryhmien kanssa.

RANKKU-hanke rahoitetaan Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. WWF:n omarahoitusosuus katetaan Lassi Leppinen säätiön lahjoitusvaroilla. Lisäksi Inkoon kunta osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä maa- ja metsäalueiden omistajien lisäksi esimerkiksi, kuntien, erilaisten yhdistysten järjestöjen ja ympäristöviranomaisten kanssa. Hankkeen toimet on suunniteltu WWF:n ja yhteistyötahojen aiemmissa hankkeissa tehtyjen keskeisten havaintojen pohjalta.

Kiviaineksen vesienhallintakohteiden toteuttamiseen lahjoitti Rudus Oy.