Maisema Myanmarissa

Mekongin alue

Aasia

Kaakkois-Aasiassa sijaitseva Mekongin alue on luonnoltaan yksi maailman monimuotoisimmista paikoista. Kuuden valtion läpi kulkeva jokialue on lajistoltaan maailman toiseksi rikkain – vain huomattavasti laajempi Amazonin alue on sitä edellä. Mekongin alueen suurimmat uhat ovat ilmastonmuutos, metsäkato, elinympäristöjen tuhoutuminen, laiton villieläinkauppa ja vesivoima.

Tietoa alueesta

Mekong-joki saa alkunsa Himalajan vuoristosta ja laskee lähes 4800 kilometrin matkan jälkeen Vietnamissa Etelä-Kiinan mereen. Sen jokialue kattaa yhteensä noin 800 000 neliökilometrin alan.

Tiesitkö, että...

Mekongin alueen laajat metsät muodostavat maailman laajimman tiikereiden elinympäristön ja ovat WWF:n tiikereiden suojelun prioriteettialueita.

Mekongin vesissä elää yli 1000 erilaista eläinlajia. Näiden joukossa ovat esimerkiksi äärimmäisen uhanalainen Mekongin jokidelfiini, iravadindelfiini (Orcaella brevirostris). Joessa elävien lajien ohella Mekongin alueella tavataan noin 20 000 kasvi-, 1200 lintu-, 800 matelija- ja sammakkoeläin- ja 430 nisäkäslajia. Viimeisen 20 vuoden aikana alueelta on löydetty yli 2000 uutta lajia.

Mekongin vesistöalueella elää noin 70 miljoonaa ihmistä. Joki tarjoaa heille juomavettä, ruokaa, kasteluvettä, vesivoimaa sekä liikenne- ja kaupankäyntimahdollisuuksia. Alueen ihmiset saavat elinkeinonsa ja turvansa elinvoimaisista ekosysteemeistä, kuten joesta, metsistä ja kosteikoista. Kala on yksi tärkeimpiä proteiinin lähteitä ja siten merkittävässä roolissa alueen ihmisten ravitsemuksessa. Villit kalakannat ovat erityisen tärkeitä alueen köyhimmille ihmisille. Joella ja sen eläimillä on myös vahva kulttuurinen merkitys.

Vain harvalla alueella maailmassa ihmisten ja ekosysteemin hyvinvoinnilla on yhtä vahva yhteys. Tämän vuoksi ihmiset ovat WWF:n suojelustrategioiden keskiössä.

Uhat

Useita tukkeja puoliksi vedessä. Nainen kiipeää tukkien päällä. Taustalla rakennuksia.

Mekongin alueen suurimmat uhat ovat metsäkato, elinympäristöjen tuhoutuminen, vesivoima, ilmastomuutos, villieläinten laiton kauppa ja ylikalastus. Alueen suojelulla on juuri nyt erityisen kiire siellä vallitsevien sosiaalisten ja taloudellisten kehityssuuntien vuoksi.

Metsäkato

Viimeisen 30 vuoden aikana yli 30 prosenttia Mekongin alueen metsistä on kadonnut. Väestönkasvu, maankäytön kehno suunnittelu ja talouspolitiikka ovat johtaneet metsäkatoon ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Metsien häviäminen heikentää alueen kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kuten tulviin, ja vaarantaa myös paikallisten ihmisten elinkeinot.

Viimeaikainen metsä- ja maatalouden hallitsematon laajentaminen on tehty ympäristön kustannuksella. Suurviljelylle myönnettävät luvat ovat lisänneet ekosysteemeihin ja niistä riippuvaisiin maaseutuyhteisöihin kohdistuvaa painetta. Koska metsä- ja maatalouden laajeneminen on usein sidoksissa infrastruktuurin kehittämisprojekteihin, kuten teihin, siltoihin ja patoihin, lisää se merkittävästi ympäristölle koituvia vaikutuksia, kuten metsäkatoa, elinympäristöjen pirstaloitumista ja salametsästystä.

Ilmastonmuutos

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on luokitellut Mekongin suiston yhdeksi kolmesta eniten ilmastonmuutoksesta kärsivästä jokisuistoalueesta maailmassa. Ilmastonmuutos vaikuttaa alueen ihmisiin, lajeihin ja luonnonvaroihin. Alueen keskilämpötilat ovat nousseet ja uhkaavat jatkavat nousuaan. Vesivarojen epätasainen jakautuminen johtaa maatalouden tuotannon laskuun, mikä aiheuttaa puolestaan ruokapulaa, työttömyyttä ja köyhyyttä. Merenpinnan nousu uhkaa rannikoilla asuvia yhteisöjä. Ekosysteemien heikentyminen vähentää niistä riippuvaisten ihmisten mahdollisuuksia elinkeinojensa harjoittamiseen.

Villieläinten laiton kauppa

Villieläinten ja niiden osien laiton kauppa on suuri uhka harvinaisille lajeille ja vaikuttaa vakavasti myös alueen ekosysteemeihin. Esimerkiksi tiikerit ja norsut ovat vaarassa salametsästyksen takia. Villieläinten osilla on Aasiassa kysyntää, sillä niitä käytetään esimerkiksi perinteisissä uskomushoidoissa ja statussymboleina.

Mekongin alueen keskeinen sijainti ja heikko hallinto on tehnyt siitä merkittävän laittoman villieläinkaupan keskuksen, jonka kautta eläinten osia kuljetetaan muuallekin Aasiaan. Alueella tapahtuvan salametsästyksen ohella Mekongin kautta kaupataan laittomasti esimerkiksi Afrikasta salakuljetettuja eläimiä ja eläinten osia, kuten norsunluuta.

Vesivoima

Mekongia uhkaavat vesivoimaa varten rakennettavat massiiviset padot. WWF työskentelee patoprojektien haittojen minimoimiseksi.

Massiiviset padot vähentävät joen kalakantaa merkittävästi. Lisäksi niiden vaikutukset joen muuhun lajistoon ovat valtavat. Padot muuttavat pitkän osuuden jokiekosysteemiä toiseksi. Mekong-joelle ominainen tulvarytmi sekä luontainen eroosio ja ravinteiden kulku muuttuvat. Padot myös katkaisevat vaeltavien lajien kannalta kriittiset vaellusyhteydet. Patojen rakentamisessa käytettävien räjähteiden ääniaallot voivat vahingoittaa esimerkiksi delfiinejä useiden kilometrien säteellä. Yksi suurimmista huolenaiheista on iravadindelfiini, joita elää joessa enää 92 yksilöä.

Alueen kehittäminen voi tuoda lisätuloja miljoonille ihmisille, mutta samalla alueen köyhimpien ihmisten toimeentulo, joka on usein hyvin riippuvaista jokiekosysteemin toiminnasta, voi olla vaarassa. Patorakentamisella on aina huomattavia haitallisia ekosysteemivaikutuksia ja seuraukset voivat olla vakavia ja peruuttamattomia. WWF uskoo, että patoprojektien sosiaalisten ja ympäristöllisten vaikutusten arvioimiseksi tarvitaan lisää tietoa.

Mitä WWF tekee?

Teemme yhteistyötä hallitusten ja paikallisten organisaatioiden kanssa luodaksemme kestävän tulevaisuuden ja parantaaksemme Mekongin alueen luonnonvarojen hallintaa.

WWF Suomi tukee Mekongin alueella työtä luonnonmetsien säilyttämiseksi ja metsien käytön kestävyyden turvaamiseksi. WWF Suomen tukema työ Mekongin alueella on Suomen ulkoministeriön tukemaa kehitysyhteistyötä.

Lippahattupäinen henkilö tarkastelee puita lomakepaperi kädessään. Taustalla toinen henkilö ja kasvillisuutta.
 • Tuemme metsien kestävää käyttöä

  Tavoitteenamme on varmistaa, ettei metsätalous tuhoa tai heikennä laadullisesti luonnonmetsiä. Työskentelemme säilyttääksemme metsien väliset metsäkäytävät, joita pitkin villieläimet pääsevät liikkumaan suuremmalla elinalueella.

 • Teemme yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa

  Pyrimme varmistamaan, että paikallisilla yhteisöillä on edellytykset hyvään elämään. Teemme yhteistyötä yhteisöjen kanssa ja tuemme heidän elinkeinojensa säilymistä sellaisina, etteivät ne aiheuta metsäkatoa. Parannamme alueen asukkaiden ruokaturvaa kestävien periaatteiden mukaisesti.

 • Pysäytämme laitonta villieläinkauppaa

  Villieläinten salametsästys laittoman kaupan, ruoan hankinnan ja vanhojen aasialaisten uskomushoitojen tarpeisiin uhkaa uhanalaisten eläinlajien populaatioita.  WWF tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja hallitusten kanssa perustaakseen villieläinten suojeluun tarkoitettuja alueita ja vahvistaakseen lakien toimeenpanoa. Teemme tiivistä yhteistyötä villieläinten ja niiden osien laitonta kauppaa valvovan TRAFFIC:n kanssa, jota WWF on ollut myös perustamassa. Tehtävänämme on edistää uhanalaisten lajien kauppaa koskevan yleissopimuksen noudattamista (CITES).

Kolme naista työskentelee kalaverkkojen ääressä. Yhdellä kädessä onkivapa. Taustalla joki.
 • Autamme sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

  WWF arvioi alueella ilmastonmuutoksen vaikutuksia yhdessä paikallisten kanssa, jotta paikalliset löytäisivät keinoja sopeutua esimerkiksi epäsäännöllisiin sateisiin ja sään ääri-ilmiöihin. WWF toimii suoraan paikallisten yhteisöjen kanssa kunnostaakseen kosteikkoja ja rannikkojen mangrovemetsiä. Työ auttaa torjumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten merenpinnan nousua, tulvia ja kuivuutta.

 • Työskentelemme kalastusyhteisöjen kanssa

  Kalastus on yksi tärkeimmistä elinkeinoista alueella. Tarjoamme yhteisöille koulutusta ja välineitä kestävään kalastukseen ja jokidelfiinien suojeluun. Kannustamme paikallisia viranomaisia perustamaan kalastukselta vapaita vyöhykkeitä ja laitonta kalastusta estäviä partioita. Teemme ympäristökasvatusta kouluissa Mekongin alueen suojelun tarpeesta. Autamme yhteisöjen jäseniä siirtymään vaihtoehtoisten elinkeinojen, esimerkiksi ekomatkailun, piiriin ja vähentämään riippuvuuttaan luonnon kannalta kestämättömistä elinkeinoista.

 • Arvioimme vesivoiman vaikutuksia

  WWF on ainoa organisaatio, joka työskentelee Mekongin alueella joen syntysijoilta sen jokisuistolle saakka. Alueella on merkittäviä vesivoimarakentamisen suunnitelmia ja WWF pyrkii ohjaamaan tätä kehitystä jokialueen ekosysteemin kannalta vähiten haitallisiin kohteisiin ja teknisiin ratkaisuihin. WWF tekee selvityksiä ja kehittää työkaluja, joilla vesivoimarakentamisen haitalliset vaikutukset olisi mahdollista minimoida.

Kaksi kalastusvenettä näkyy Mekong-joella silhuetteina auringonlaskussa.

Mitä sinä voit tehdä?

Vuorigorillan poikanen

Auta Sademetsä-kummina

Tuellasi suojelemme luonnon monimuotoisuuden aarreaittoja, joita tuhotaan hälyttävällä vauhdilla. Tavoitteemme on pysäyttää maailman metsäkato vuoteen 2030 mennessä. Siihen pystymme vain yhdessä.

Lahjoita alk. 10 €/kk
Vuorigorillan poikanen

Auta Sademetsä-kummina

Tuellasi suojelemme luonnon monimuotoisuuden aarreaittoja, joita tuhotaan hälyttävällä vauhdilla. Tavoitteemme on pysäyttää maailman metsäkato vuoteen 2030 mennessä. Siihen pystymme vain yhdessä.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.