Luonnon monimuotoisuus – monialainen oppimiskokonaisuus, Luokat 1–6

Luonnon monimuotoisuus -oppimiskokonaisuus on valmis materiaali alakouluun monialaisen oppimisen tarpeisiin. Se tarjoaa ideoita monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen sekä tukee ekososiaalisen sivistyksen mukaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin kasvamista. Materiaalin avulla koulu voi toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen monialaisen oppimiskokonaisuuden.  

 

Luonnon monimuotoisuus on monialaisen oppimiskokonaisuuden aiheena ajankohtainen ja tärkeä. Oppimiskokonaisuudessa eri-ikäiset oppilaat tutustuvat luonnon monimuotoisuuteen eri teemojen kautta. Materiaalia voi käyttää joko kullekin luokka-asteelle suunniteltuna omana kokonaisuutena tai ottaa minkä vaan teemoista koko alakoulun yhteiseksi kokonaisuudeksi. Tällöin eri-ikäiset oppilaat pääsevät harjoittelemaan yhteistoimintaa myös yli luokka-asterajojen. Tehtäviä ja ideoita on siis mahdollista hyödyntää myös muiden ikäryhmien ohjeista ja linkeistä.

Miksi luonnon monimuotoisuus oppimiskokonaisuuden teemaksi?

Suomen luonto on moninainen, arvokas ja lähellä meitä kaikkia. Luontomme mukautuu kaikkiin vuodenaikoihin muuttaen värejään ja muotojaan. Monelle meistä luonto on hyvin tärkeä.  

Suomen luonnon monimuotoisuus on kuitenkin heikkenemässä. Luontoa uhkaavat ennen kaikkea elinympäristöissä tapahtuvat muutokset. Monet lajit eivät ehdi sopeutua elinympäristössä tapahtuviin muutoksiin riittävän nopeasti. Suurin syy näihin muutoksiin on ihmisen toiminta: elinympäristöjä tuhoava maankäyttö ja luonnonvarojen ylikulutus. Myös haitalliset vieraslajit, saasteet ja ilmastonmuutos ovat uhkana.    

Luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi voidaan tehdä paljon, myös kouluissa. Osa toimista on sellaisia, joiden vaikutus näkyy lähiluonnossa, ja osa sellaisia, jotka vaikuttavat myös kauemmas. Monet teoista auttavat myös hillitsemään ilmastonmuutosta.   

Luonnon monimuotoisuus on kaiken elämän edellytys maapallolla, ja siksi siitä on pidettävä erityisen hyvää huolta. Luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen tarvitaan kaikkien panosta. Koulu voi tarjota oppilaille tietoa ja osallisuuden kokemuksia esimerkiksi oman lähiluonnon puolesta toimimisessa. Osallisuuden kokemus lisää parhaimmillaan halua innostaa muutkin mukaan toimimaan ympäristön puolesta ja vahvistaa oppilaan luontosuhdetta. Lasten ja nuorten tulisi myös saada äänensä kuuluville ympäristöön liittyvissä asioissa, koska aikuiset toimivat päättäjinä niin politiikassa, yritysmaailmassa kuin kouluissakin.   

Oppimiskokonaisuuden tavoitteet

Tiedolliset tavoitteet:  

 • Oppilas saa tietoa luonnon monimuotoisuudesta, sen tilasta ja toimista luonnon hyväksi  
 • Oppilas saa tietoa ihmisten tekemien valintojen vaikutuksista luonnolle  
 • Oppilas saa tietoa luonnon monimuotoisuuden merkityksestä  

Taidolliset tavoitteet:  

 • Oppilas harjoittelee luonnon havainnointia ja tutkimista
 • Oppilas pääsee syventämään omaa luontosuhdettaan  
 • Oppilas harjoittelee luonnon hyväksi tehtäviä toimia  
 • Oppilas oppii aktiivisen kansalaisen taitoja  
 • Oppilas harjoittelee ulkona oppimista  
 • Oppilas harjoittelee ryhmässä toimimista  

Oppimiskokonaisuuden runko

Luonnon monimuotoisuus -monialainen oppimiskokonaisuus on jaettu ikäryhmittäin neljään eri teemaan:  

Lähiluonto tutuksi, Vesistöjen äärellä, Mennään metsään ja Suomen uhanalaiset – tapausesimerkkinä saimaannorppa. Kukin teemakokonaisuus voidaan toteuttaa yhden viikon aikana tai hajautettuna pidemmälle ajanjaksolle.  

Lähiluonto tutuksi -teema on suunniteltu vuosiluokille 1–2. Vesistöjen äärellä -teema on tarkoitettu toteutettavaksi vuosiluokkien 3–4 kanssa. Mennään metsään -teema on koottu vuosiluokille 5–6. Suomen uhanalaiset – tapausesimerkkinä saimaannorppa -teema on suunniteltu toteutettavaksi koko alakoulun yhteisenä monialaisena oppimiskokonaisuutena.   

Jotta kokonaisuudesta tulisi monipuolinen, WWF ehdottaa koululle jokaisesta teemasta kolmea erilaista toimintaa: Tutki, Toimi ja Kerro 

Tutki-osiossa teemaan syvennytään ja siitä etsitään tietoa. Toimi-osiossa tutustutaan arjen ympäristötekoihin ja niistä valitaan vähintään yksi, jota lähdetään toteuttamaan. Kerro-osiossa tutustutaan eri tapoihin kertoa asiasta ja valitaan tapa ilmaista asiasta muille.  

Oppimisjakson aikana siis opitaan uutta luonnon monimuotoisuudesta, harjoitellaan ympäristövastuullista arkea ja ilmaistaan omia mielipiteitä, tuntemuksia sekä opittua aiheesta.  

WWF on laatinut Luonnon monimuotoisuus –diaesityksen, jonka avulla voit syventää tietämystäsi luonnon monimuotoisuudesta. Ehdotamme kaikille luokka-asteille monialaisen oppimiskokonaisuuden yhteiseksi aloitukseksi diaesityksen dioja 111. Diasta 12 alkaen opettaja voi syventää omaa osaamistaan ja hyödyntää diaesitystä oman harkintansa mukaan oman oppilasryhmänsä kanssa monialaisen oppimiskokonaisuuden aikana. 

1–2: Lähiluonto tutuksi

Piirroskuva pandasta ja koululaisista ylittämässä suota

Lähiluonto tutuksi -kokonaisuudessa tutustutaan koulun lähiluontoon ja sen monimuotoisuuteen.  Oppimiskokonaisuuteen kannattaa sisällyttää tutkimusretki koulun lähimetsään tai tutkia koulun pihan– sekä lähiluonnon monimuotoisuutta.  Teeman tehtävistä ja materiaaleista löytyy yhtymäkohtia ainakin ympäristöopin, äidinkielen, matematiikan, käsityön, kuvaamataidon ja musiikin tavoitteisiin. 

Oppimiskokonaisuuden rakenne:

 • Tutkitaan lähiluontoa
 • Toimitaan lähiluonnon hyväksi
 • Kerrotaan lähiluonnosta

Linkin takaa löydät aiheeseen sopivat tehtävät ja materiaalit sekä lisätietoa oppimiskokonaisuuden tavoitteista.

3–4: Vesistöjen äärellä

Piirrospanda sukeltaa vedessä, lapset katsovat veneestä

Kolmas- ja nelosluokkalaisten teemana on ”vesistöjen äärellä”. Tässä kokonaisuudessa tutustutaan vesiluontoon ja sen monimuotoisuuteen. Tuhansien järvien maassa useimmilla kouluilla on lähellään jokin vesistö: järvi, joki, lampi, puro tai meri. Kaikki niistä ovat mielenkiintoisia tutkimuskohteita. Oppimiskokonaisuuteen kannattaa sisällyttää tutkimusretki koulun lähivesistön rantaan. Teeman tehtävistä ja materiaaleista löytyy yhtymäkohtia ainakin ympäristöopin, äidinkielen, matematiikan, käsityön, kuvaamataidon ja musiikin tavoitteisiin.

Oppimiskokonaisuuden rakenne:

 • Tutkitaan rantaa ja vesistöä
 • Toimitaan rantojen ja vesistöjen hyväksi
 • Kerrotaan vesistöistä: tietoja, tekoja, ajatuksia

Klikkaa linkistä kolmas- ja nelosluokkalaisille sopiviin tehtäviin ja materiaaleihin sekä kokonaisuuden tavoitteisiin.

5–6: Mennään metsään

Piirroskuva pandasta ja lapsista retkellä metsässä

Viides- ja kuudesluokkaisille suunnitellun kokonaisuuden teemana on ”mennään metsään”.

Mennään metsään -kokonaisuudessa tutustutaan metsäluontoon ja sen monimuotoisuuteen. Oppimiskokonaisuuteen kannattaa sisällyttää tutkimusretki metsään. Teeman tehtävistä ja materiaaleista löytyy yhtymäkohtia ainakin ympäristöopin, äidinkielen, matematiikan, yhteiskuntaopin, käsityön, kuvaamataidon ja musiikin tavoitteisiin.

Oppimiskokonaisuuden rakenne:

 • Tutkitaan metsää
 • Toimitaan metsien hyväksi
 • Kerrotaan metsistä: tietoja, tekoja, ajatuksia

Klikkaamalla alta pääset viides- ja kuudesluokkalaisille suunnattuihin materiaaleihin ja tehtäviin sekä tutustumaan paremmin oppimiskokonaisuuden tavoitteisiin.

1–6: Suomen uhanalaiset

Piirroskuva, jossa panda ja ihmiset kolaavat apukinosta saimaannorpalle.

Olemme koonneet erityisen osion saimaannorpasta, rakkaasta ja uhanlaisesta lajista, jota esiintyy koko maailmassa vain Suomessa Saimaalla. Osiossa on muutama materiaali myös itämerennorpasta. Itämerennorppa luokitellaan silmälläpidettäväksi lajiksi, mutta sen Saaristomeren ja itäisen Suomenlahden kannat ovat jo hyvin pieniä ja uhanalaisia.

Osion tehtävät sopivat koko alakoulun käyttöön.

Oppimiskokonaisuuden rakenne:

 • Tutustutaan uhanalaisen saimaannorpan elämään
 • Toimitaan uhanalaisten lajien hyväksi
 • Kerrotaan uhanalaisista lajeista: tiedoista, teoista ja ajatuksista

Linkistä pääset tutustumaan norppa-materiaaleihin ja rakentamaan tunnillesi sopivan kokonaisuuden.

Arviointi

Luonnon monimuotoisuus -oppimiskokonaisuuteen kuuluu myös arviointi. Arviointi rakentuu perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS 2014, 32) mukaisesti: kokonaisuuden aikana oppilaille annetaan palautetta työskentelystä ja oppilaan osoittama osaaminen otetaan huomioon osana oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa.

Oppimiskokonaisuuden aikana arvioinnin kohteena ei pääasiallisesti ole lopputulos vaan työskentelyprosessi. Arvioinnissa keskitytään jatkuvaan palautteen antamiseen sekä itse- ja vertaisarviointiin. Tärkeää onkin oppimiskokonaisuutta aloittaessa kertoa oppilaille sekä työskentelylle ja oppimiselle asetetut konkreettiset tavoitteet, jotta oppilas voi peilata omaa toimintaansa niihin.

Tärkeää on varata työskentelyihin riittävästi aikaa, jotta oppilaiden kanssa käytäville keskusteluille, itsearvioinnille ja vertaisarvioinnillekin riittää aikaa.

 

Monialainen oppimiskokonaisuus luonnon monimuotoisuudesta on toteutettu Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hankkeessa. Hanke on saanut osarahoitusta Euroopan unionin LIFE -ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan unioni tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Materiaaliin on koottu WWF:n, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Metsähallituksen sekä muualta verkosta löytyviä materiaaleja opetuksen tueksi.

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Johanna Lassander

Saimaannorpan suojelu

WWF tekee yhteistyössä monen muun tahon kanssa jatkuvaa työtä saimaannorpan kannan vahvistamiseksi. Lue lisää lajin uhista, suojelutyöstä sekä siitä, miten sinäkin voit auttaa.

Lue lisää

Saimaannorpan suojelu

WWF tekee yhteistyössä monen muun tahon kanssa jatkuvaa työtä saimaannorpan kannan vahvistamiseksi. Lue lisää lajin uhista, suojelutyöstä sekä siitä, miten sinäkin voit auttaa.