WWF:n tutkimus: Euroopan suurimmat sijoittajat eivät torju ilmastonmuutosta Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti

Suomalaiset eläkeyhtiöt pärjäsivät hyvin kivihiilen osuudessa energiantuotannossa. Yksikään eurooppalainen sijoittaja ei kuitenkaan ollut kokonaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisella polulla, selviää WWF:n tuoreesta raportista.

WWF:n raportissa* selvitettiin toista kertaa, kuinka hyvin merkittävimpien sijoittajien uusiutuvan ja fossiilienergian sijoitukset ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Tutkimus kattoi 33 eurooppalaisen sijoittajan salkut, joiden tiedot kerättiin vuoden 2017 lopussa. Suomesta mukana olivat viisi suurinta eläkeyhtiötä eli Keva, Varma, Ilmarinen, Elo ja Valtion Eläkerahasto. Tutkimus kattoi osakkeet ja yrityslainat, jotka ovat merkittävimmät omaisuuslajit Suomessa.

Raportti osoittaa, etteivät yhdenkään eurooppalaisen sijoittajan mitatut omaisuuslajit olleet täysin Pariisin ilmastosopimuksen mukaisella polulla. Pariisin ilmastosopimuksen tavoite on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

”Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sijoittajien pitäisi arvioida salkkunsa säännöllisesti ilmastotieteen vaatimalla tavalla ja muutettava tarvittaessa sijoitussalkkujaan. Näin varmistetaan, että suomalaisten eläkkeet kartutetaan vastuullisesti eikä niillä rahoiteta ilmastonmuutosta”, sanoo WWF:n ja Europe Beyond Coal -kampanjan finanssisektori- ja energiantuottajakoordinaattori Kaarina Kolle.

Suomessa eläkeyhtiöt saivat parhaat tuloksensa kivihiilen energiakäytössä, joka oli kaikilla linjassa Pariisin ilmastotavoitteiden kanssa. Tuloksissa eivät kuitenkaan vielä näy Fortumin kesäkuussa ostaman Uniper-yhtiön saastuttavat kivihiili- ja kaasulaitokset. Jokaisella tutkimukseen osallistuneella eläkeyhtiöllä on merkittävä omistusosuus Fortumista.

”Uniper-kauppa on suomalaisten sijoittajien yritysvastuun koetinkivi. Keskeistä olisi saada Fortum ajamaan kivihiililaitokset alas Saksassa omistusosuutensa turvin. Vastuullisuudestaan tunnetut suomalaiset eläkeyhtiöt tarvitaan mukaan vaatimaan kivihiilen alasajoa”, Kolle sanoo.

Suomalaisten eläkelaitosten salkkujen koko on yli 200 miljardia euroa eli lähes neljä kertaa Suomen valtion vuosibudjetti. Eläkeyhtiöt ovat keskeisessä asemassa pääomavirtojen kanavoimisessa ilmastonmuutoksen torjumiseen. Pohjoismaissa lähes kaikki sijoittajat antoivat salkkunsa WWF:n analysoitavaksi toisin kuin muissa tutkimukseen osallistuneista maissa.

Lisätiedot

Kaarina Kolle, WWF:n ja Europe Beyond Coal -kampanjan finanssisektori- ja energiantuottajakoordinaattori, p. 050 591 3072, [email protected]

Raportti: European Asset Owners: Climate Alignment of Public Equity and Corporate Bond Portfolios -raportti (pdf, englanniksi)

* Raportissa selvitettiin, kuinka paljon 33 eurooppalaisella sijoittajalla oli vuoden 2017 lopulla sijoituksia uusiutuvaan energiaan, öljyyn, maakaasuun ja kivihiileen joko energiantuotannossa tai kaivostoiminnassa suhteessa 1,75 asteen lämpötilatavoitteeseen eli toistaiseksi tiukimpaan Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tarjoamaan ilmastoskenaarioon. Analyysi peilaa tilannetta tulevaisuuteen vuonna 2023. Analyysi huomioi siten myös yritysten investointipäätökset ja aikomukset muuttaa liiketoimintaansa.

Sijoittajien kommentit:

”Vaikutamme Elossa yhtiöihin ja poliittisiin päättäjiin muun muassa Euroopan suurimman ilmastonmuutosta torjuvan sijoittajien yhteistyöverkoston IIGCC:n jäsenenä ja Climate Action 100+ -projektin kautta. Näin voimme aidosti mahdollistaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisen. Kehitämme jatkuvasti ilmastonmuutoksen riskien ja mahdollisuuksien arviointia. Vielä kehitysvaiheessa olevat, eteenpäin suuntautuvat skenaarioanalyysit ovat erittäin hyvä suuntaus kohti yhä kattavampaa arviota kokonaiskuvasta”, sanoo vastuullisen sijoittamisen päällikkö Kirsi Keskitalo Elosta.

”Ilmarinen hyödyntää ilmastoskenaarioita sijoitustoiminnassaan. Mielestämme on ensiarvoisen tärkeää tehdä erilaisia skenaarioanalyyseja sijoitussalkun rakenteesta analyyseihin ja laskentatapoihin liittyvistä haasteista huolimatta. Sijoittajien toimien suunta on oikea, mutta paljon on vielä tehtävää. Mukaan olisi tärkeä saada myös niitä sijoittajia, jotka eivät vielä ole huomioineet ilmastonmuutosta salkuissaan. On hienoa, että pohjoismaiset sijoittajat ovat kärkipäässä myös ilmastoriskeihin liittyvän raportoinnin läpinäkyvyydessä”, sanoo Anna Hyrske, Head of Responsible Investments Ilmarinen Mutual Pension Insurance Companysta.

”Vastuullisen sijoittamisen lähtökohta Kevassa on eläkevastuun hoitaminen yli sukupolvien. Sijoitustuottoja tarvitaan, koska tulevien vuosikymmenien eläkemenot ovat selvästi rahaston tämän hetken arvoa suuremmat. Julkisten tavoitteidensa pohjalta Keva jatkaa pitkäjänteistä vastuullisen sijoittamisen lähestymistapansa tehostamista. Ilmastokysymyksessä Keva pyrkii esimerkiksi ymmärtämään ja rajaamaan mahdollisista tulevista ilmastoon liittyvistä säännöksistä aiheutuvaa sijoitusten kustannusriskiä. Toisaalta ymmärrys ilmastonmuutoksesta todennäköisesti kasvattaa esimerkiksi ympäristöystävällisen teknologian kysyntää. Tämä voi olla sijoittajalle mahdollisuus. Puhuttaessa pitkän aikavälin laajasta ilmiöstä tietojen vaihto ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeää. WWF:n keskustelunavaukset ja analyysit ovat tässä yhteydessä arvokkaita”, sanoo suorien osakesijoitusten apulaisjohtaja Mikko Koskela Kevasta.

”Hienoa, että sijoittajat saavat lisää työkaluja salkkujen analysoimiseen ja jatkokehittämiseen. Tutkimuksen mukaan suomalaisten eläkesijoittajien salkut näyttävät olevan jo osin linjassa ilmaston lämpenemistä koskevien tavoitteiden kanssa, mutta edelleen on paljon tehtävää”, sanoo vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Anna Varpula Valtion Eläkerahastosta.

”Varma ei halua olla rahoittamassa ilmastonmuutoksen etenemistä. Olemmekin viime vuosina vähentäneet sijoituksia fossiilisilla toimialoilla ja painottaneet vähäpäästöisiä kohteita. Varman salkunhoitajat ovat tehneet paljon töitä, jotta suorat osakesijoituksemme olisivat linjassa Pariisin sopimuksen kanssa. Toivomme, että myös indeksi- ja passiivisen sijoittamisen puolella olisi enemmän ilmastoystävällisiä ratkaisuja, ” sanoo vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela Varmasta.