En våtmark på 1,6 hektar anläggs i Ingå för att bekämpa blågröna alger och övergödningen av Östersjön

Övergödningen av Östersjön och de blågröna alger som blommar också vid Finlands kuster kan bekämpas effektivt med hjälp av våtmarker. I Ingå anläggs som bäst en 1,6 hektar stor mångsidig våtmark som filtrerar avrinningsvatten från 250 hektar.

På Västankvarn Gård i Ingå anläggs en 1,6 hektar stor våtmark som minskar övergödningen och näringsbelastningen på Ingå å och därigenom också Östersjön. Våtmarken renar avrinningsvatten från ett 250 hektar stort områden och hindrar näringsämnen och sediment att rinna ut i Ingå å och därifrån vidare till Östersjön. Våtmarken ligger i direkt anslutning till jord- och skogsbruksmark.

Anläggandet av våtmarken inleddes den 29.7 och meningen är att arbetet skall vara klart till mitten av augusti. Våtmarken kommer att ha långvarig verkan och dess vattenvårdande effekt kommer att öka med åren, då växtligheten i våtmarken kommer igång ordentligt efter byggnadsskedet. Förutom vattenvård kommer våtmarken på Västankvarn att skapa goda förutsättningar för biologisk mångfald och viltvård.

Våtmarken byggs som en del av WWF:s 4K-projekt och byggnadskostnaderna är omkring 60 000 euro. Självfinansieringen av projektet möjliggörs av en betydande donation som Lassi Leppinen Stiftelsen har gett till WWF.

Klimatförändringen ökar betydelsen av våtmarkerna

Enligt undersökningar kan våtmarker hålla kvar upp till hälften av de näringsämnen och sediment som förs genom dem.

”Vi har stora förväntningar på den inverkan som våtmarken på Västankvarn kommer att ha. Förutom förmågan att hålla kvar näringsämnen fungerar våtmarkerna dessutom som vattenförråd och jämnar ut översvämningar och genom klimatförändringen ökar våtmarkernas betydelse ytterligare. Vid skyfall rinner vattnet med fart och då kan kraften i vattnet också göra att dikesrenarna rasar samman. Våtmarkerna dämpar flödeshastigheten och minskar översvämningsskadorna”, berättar WWF:s ledande insjöexpert Elina Erkkilä.

Västankvarn Gård har länge planerat att anlägga en våtmark på gårdens marker. WWF:s projekt gav möjlighet att genomföra detta och planeringen skedde i samarbete med Tomas Landers på Skogssällskapet.

”Våtmarken främjar också den biologiska mångfalden genom att erbjuda en livsmiljö för många fåglar. Vi hoppas att det blir en fin helhet där mångfald, viltvård och vacker natur samsas med vattenvården ”, konstaterar Västankvarn gårds representant Mikael Jern.

Även yrkeshögskolan Novia kommer att använda våtmarken för olika studier och elevarbeten i samarbete med Västankvarn gård.

Ta tag i näringsläckagen i fält

I Vattenskydd 4K-projektet, som leds av WWF, görs konkret vattenvårdsarbete i samarbete med markägarna på avrinningsområdena till Sjundeå å, Ingarskila å och Ingå å i västra Nyland.

”Det här objektet är ett utmärkt exempel på hur vattenvården kan effektiveras genom samarbete. Markägaren hade ett område som lämpade sig för våtmarken och vi hade resurserna att bygga den. Projektets bemötande i regionen har varit oöverträffat. Här finns en anda av att få saker gjort och jordbrukarnas intresse för att göra konkreta åtgärder har varit beundransvärda. Vi har en rad nya objekt som väntar på att genomföras och flera kommer till hela tiden”, berättar skyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola glatt.

Hon betonar att projektfinansieringen har en betydande roll då vattenvårdsåtgärder skall genomföras, eftersom det inte alltid är så lätt att förverkliga objekten.

”Utan hjälpande händer och tilläggsresurser blir förverkligandet lätt bara på tankestadiet”, konstaterar Jyrkänkallio-Mikkola.

4K-projektet (”Kuormitus Kuriin Konkreettisin Keinoin”) finansieras av miljöministeriet och WWF. Västankvarns våtmark byggs på Västankvarn gårds marker och den har planerats av Skogssällskapet Finland Ab (Tilanhoitajat Oy). Det stenmaterial som behövs vid byggandet av våtmarken doneras av Rudus Oy.

Mera information om 4K-projektet https://wwf.fi/sv/minskad-belastning/

Mera information:

Skyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, WWF, 040 500 6968, [email protected]

Ledande insjöexpert Elina Erkkilä, WWF, 050 522 4540, [email protected]

Västankvarn gårds VD Mikael Jern, 040 527 6145, [email protected]

Våtmarkens planerare Tomas Landers, Skogssällskapet, 050 350 0760, [email protected]