Suomen ympäristöystävällisimmät viljelijät löytyivät Halikosta

WWF ja MTK ovat palkinneet halikkolaiset Peppi ja Marko Laineen vuoden 2013 Suomen ympäristöystävällisimpinä viljelijöinä. Laineiden maatilayritystä kiitetään ympäristöasioiden laajasta huomioimisesta tilan kaikessa toiminnassa. Tila edustaa Suomea koko Itämeren alueen viljelijöiden loppukilpailussa, jonka voittaja julkistetaan elokuun lopussa.

Peppi ja Marko Laineen maatilayritys koostuu Mikkolan ja Muntolan tiloista. Se sijaitsee Halikon Hajalassa, joka kuuluu Salon kaupunkiin. Tilakokonaisuuteen kuuluu 190 hehtaaria peltoa ja 240 hehtaaria metsää. Laineet kasvattavat lampaita ja tuottavat muun muassa rehua, leipävehnää, mallasohraa, öljykasveja sekä viljan ja nurmen siemeniä.

”Laineiden maatilayritys on hieno esimerkki tavanomaisen tuotannon tilasta. Suhteellisen lyhyessä ajassa siellä on otettu käyttöön monipuolisia keinoja ympäristön suojelemiseksi ja kielteisten vaikutusten vähentämiseksi. Kyseessä on myös erinomainen esimerkki siitä, kuinka viljelijät voivat huomioida taloudellisen näkökulman rinnalla myös ympäristöasiat”, kertoo meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen WWF Suomesta.

Tilalla on käytössä monipuolinen viljelykierto, talviaikainen kasvipeitteisyys sekä typen tehostettu hyödyntäminen, jotka kaikki osaltaan vähentävät ravinteiden huuhtoutumista pelloilta vesistöihin. Lisäksi tilalle on viime vuosina perustettu erilaisia suojavyöhyke-, monimuotoisuus- ja luonnonhoitoalueita. Yhteistyössä WWF:n kanssa on rakennettu kaksi kosteikkoa monimuotoisuuden lisäämiseksi ja ravinnevalumien vähentämiseksi. Itämeri ja vesien suojelu ovat lähellä viljelijäpariskunnan sydäntä, mutta toimenpiteillä on tärkeä merkitys myös maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden säilyttämiselle.

”Voittajat edustavat maataloutta, jossa ruokaa tuotetaan panostamalla hyviin satoihin kestävästi tehostaen. Tämä on maaresurssin käyttöä parhaimmillaan, sillä hyvillä sadoilla voimme turvata ruuantuotannon ja jättää tilaa luonnon monimuotoisuudelle”, sanoo ympäristöjohtaja Liisa Pietola Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:sta.

Palkintoperusteluissa kiitellään myös sitä, että Laineet ovat halunneet jakaa tietoa tekemistään ratkaisuista ja valinnoista muillekin. He ovat esitelleet tilaa monille tiedonjanoisille ryhmille niin kotimaasta kuin ulkomailtakin ja olleet Järki-hankkeen nettisivuilla esimerkkinä siitä, millaisia toimenpiteitä viljelijät voivat tehdä ympäristön hyväksi osana varsinaista tuotantoa.

”Olemme iloisesti yllättyneitä palkinnosta! Tiloillamme on tehty ratkaisuja, joiden olemme kokeneet parhaiten sopivan meille ottaen samalla huomioon ympäristön ja vallitsevat olosuhteet. Palkinto kannustaa edelleen jatkamaan samoilla linjoilla ja toivottavasti innostaa myös muita viljelijöitä käyttämään ympäristöystävällisempiä viljelymenetelmiä”, toteavat Peppi ja Marko Laine.

WWF ja MTK etsivät Itämeren ympäristöystävällisintä maataloustuottajaa Suomesta nyt neljättä kertaa. Suomen kilpailu oli osa laajempaa WWF:n Itämeri-ohjelman ja Itämeren alueen viljelijöiden ympäristöfoorumin kilpailua. Kilpailussa valitaan jokaisesta yhdeksästä Itämeren maasta kansallinen voittaja, joka saa 1000 euron palkintosumman. Suomen kansallinen voittaja palkitaan lisäksi koko perheen virkistyslomalla. Kansallisten voittajien joukosta valitaan koko kilpailun voittaja, joka palkitaan 10 000 eurolla. Voittaja julkistetaan 27. elokuuta Greener Agriculture for Bluer Baltic Sea -seminaarissa Helsingissä.

Hyvät ympäristökäytännöt Mikkolan ja Muntolan tiloilla:

Ravinteiden tehokas käyttö

– jaettu typen lannoitus

– tarkennettu typen lannoitus

– talvivehnän viljely

– suorakylvö

– monipuolinen viljelykierto

Ravinteiden huuhtoutumisen vähentäminen

– talviaikainen kasvipeitteisyys

– suojavyöhykkeet

– luonnonhoitopellot

– kaksi kosteikkoa

Muut

– suojavyöhykkeet, kosteikot ja luonnonhoitopellot myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä

– metsä- ja valkohäntäkauriin talviruokinta

– yhteistyö mehiläistarhaajien kanssa

– maatalouden ympäristötukijärjestelmään kuuluminen

Lisäksi

– Tila on tehnyt sitoumuksen Itämeren suojelun edistämiseksi Elävä Itämeri -säätiölle. Sitoumuksessa tila lupasi jakaa hyviä kokemuksia ja käytäntöjä muille viljelijöille ja tilalla vieraileville muille ryhmille.

Lisätietoja:

Meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, 040 550 3854

Ympäristöjohtaja Liisa Pietola, MTK, 050 438 4014

Viljelijä Peppi Laine, 040 900 2957

Viljelijä Marko Laine, 040 900 2951

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinnon tarkoituksena on välittää tietoa parhaista käytännöistä Itämeri-ystävällisessä viljelyssä ja antaa tunnustusta viljelijöille, jotka ovat edelläkävijöitä innovatiivisten, varsinkin vesistöjä rehevöittäviä ravinnevalumia pienentävien menetelmien käytössä. Tutustu palkinnon valintakriteereihin.

Vuoden 2013 kansallisen voittajan valitsi raati, johon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Elina Erkkilä, WWF Suomi

Airi Kulmala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto

Antero Nikander, maa- ja metsätalousministeriö

Tarja Haaranen, ympäristöministeriö

Markku Puustinen, Suomen ympäristökeskus

Kimmo Rasa, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Kilpailun aiemmat voittajat:

2011: Suomi: Toni ja Mari Haapakoski; koko kilpailu: Marian Rak, Puola

2010: Suomi: Teppo Heikkilä; koko kilpailu: Håkan ja Teri Lee Eriksson, Ruotsi

2009: Suomi ja koko kilpailu: Katariina Vapola ja Jyrki Ankelo

**

Finlands miljövänligaste jordbrukare finns i Halikko

WWF och MTK har belönat Peppi och Marko Laine från Halikko som de miljövänligaste jordbrukarna i Finland 2013. Laines jordbruksföretag får beröm för att på ett omfattande sätt beakta miljöaspekter i all verksamhet på gården. Gården representerar Finland i finaltävlingen mellan jordbrukare i hela Östersjöområdet. Vinnaren i finalen offentliggörs i slutet av augusti.

Peppi och Marko Laines jordbruksföretag består av Mikkola och Muntola gårdar. Det ligger i Hajala i Halikko, en del av Salo stad. Gårdshelheten består av 190 hektar åker och 240 hektar skog. Paret Laine föder upp får och producerar bland annat foder, brödvete, maltkorn, oljeväxter samt gräsfrön och utsäde.

”Laines jordbruksföretag är ett fint exempel på en gård med konventionell produktion. På en relativt kort tid har gården infört mångsidiga metoder för att skydda miljön och minska de negativa konsekvenserna. Det handlar också om ett utmärkt exempel på hur odlare kan beakta miljöaspekter vid sidan av det ekonomiska perspektivet”, säger Sampsa Vilhunen, chef för havsprogrammet vid WWF Finland.

Gården använder sig av ett mångsidigt växelbruk, ett växttäcke vintertid samt ett effektiviserat utnyttjande av kväve. Alla dessa metoder bidrar till en minskad näringsämnesavrinning från åkrarna till vattendragen.

Därutöver har man grundat olika skyddszoner samt områden för mångformighet och naturvård på gården under de senaste åren. I samarbete med WWF har man anlagt två våtmarker för att öka mångformigheten och minska näringsämnesavrinningen. Östersjön och vattenskyddet ligger jordbrukarparet varmt om hjärtat, men åtgärderna är viktiga även för att bevara naturens mångformighet i en lantbruksmiljö.

”Vinnarna representerar ett lantbruk där man producerar mat genom att satsa på goda skördar med hjälp av en hållbar effektivisering. Detta är användning av jordresursen när den är som bäst, eftersom vi genom goda skördar kan säkerställa matproduktionen och samtidigt ge utrymme för naturens mångformighet”, säger miljödirektör Liisa Pietola på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

I prismotiveringen får paret Laine även beröm för sin vilja att dela med sig av sina lösningar och val även till andra. De har presenterat gården för många kunskapstörstiga inhemska och utländska grupper. På Järki-projektets webbplats har de fått agera som ett exempel på vilka åtgärder jordbrukare kan göra för miljön som en del av den egentliga produktionen.

”Priset var en glad överraskning för oss! På våra gårdar har vi gjort lösningar som vi har upplevt att är lämpligast för oss när vi samtidigt beaktar miljön och de rådande omständigheterna. Priset uppmuntrar oss att fortsätta i samma stil och förhoppningsvis inspirerar det även andra jordbrukare att använda miljövänligare odlingsmetoder”, konstaterar Peppi och Marko Laine.

WWF och MTK sökte nu den miljövänligaste lantbruksproducenten i Finland för fjärde gången. Tävlingen i Finland var ett led i en mera omfattande tävling som ordnas av WWF och jordbrukarnas miljöforum i Östersjöområdet. I varje Östersjöstat utses en nationell vinnare som får ett pris på 1 000 euro. Den nationella vinnaren i Finland belönas dessutom med en rekreationssemester för hela familjen.

Bland de nationella vinnarna väljs hela tävlingens vinnare som får ett pris på 10 000 euro. Vinnaren offentliggörs den 27 augusti på seminariet Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea i Helsingfors.

God miljöpraxis på Mikkola och Muntola gårdar:

Effektiv användning av näringsämnen

– delad kvävegödsling

– preciserad kvävegödsling

– odling av vintervete

– direktsådd

– mångsidigt växelbruk

Minskning av näringsämnesavrinning

– växttäcke vintertid

– skyddszoner

– naturvårdsåkrar

– två våtmarker

Övrigt

– skyddszonerna, våtmarkerna och naturvårdsåkrarna är viktiga även för naturens mångformighet

– vinterutfodring av rådjur och vitsvanshjort

– samarbete med biodlare

– gården ingår i miljöstödssystemet för lantbruket

Utöver detta

– Gården har ingått en förbindelse med Stiftelsen för ett levande Östersjön för att främja skyddet av Östersjön. I förbindelsen lovade gården att dela med sig av goda erfarenheter och god praxis till andra odlare och grupper som besöker gården.

Mer information:

Chef för havsprogrammet Sampsa Vilhunen, WWF Finland, 040 550 3854

Miljödirektör Liisa Pietola, MTK, 050 438 4014

Jordbrukare Peppi Laine, 040 900 2957

Jordbrukare Marko Laine, 040 900 2951

Syftet med miljöpriset för jordbrukare är att förmedla information om bästa praxis vid Östersjövänlig odling och ge ett erkännande till de jordbrukare som är föregångare i användningen av innovativa metoder för att särskilt minska näringsämnesavrinningen som övergöder vattendragen. Bekanta dig med urvalskriterierna för priset.

Den nationella vinnaren 2013 valdes av en jury bestående av följande personer:

Elina Erkkilä, WWF Finland

Airi Kulmala, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter

Antero Nikander, jord- och skogsbruksministeriet

Tarja Haaranen, miljöministeriet

Markku Puustinen, Finlands miljöcentral

Kimmo Rasa, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

Tidigare vinnare i tävlingen:

2011: Finland: Toni och Mari Haapakoski; hela tävlingen: Marian Rak, Polen

2010: Finland: Teppo Heikkilä; hela tävlingen: Håkan och Teri Lee Eriksson, Sverige

2009: Finland och hela tävlingen: Katariina Vapola och Jyrki Ankelo