Näin teemme yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa – Tutustu kolmeen esimerkkiin WWF:n yrityskumppanuuksista

Työskentelemme luonnon, ilmaston ja kestävän kehityksen hyväksi useiden pitkäaikaisten sekä uusien yrityskumppaneidemme kanssa. Tutustu erilaisiin kumppanuuksiimme K-ryhmän, Stora Enson sekä Fiskars Groupin ja konserniin kuuluvien Fiskarsin ja Iittalan kanssa.

Yritykset ovat ratkaisevassa asemassa luontokadon sekä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen on lisäksi yritysten oman edun mukaista, sillä luonto on talouden ja liiketoiminnan perusta.

Myös WWF tarvitsee luonnonsuojelutyöhönsä yritysten taloudellista tukea sekä osallistumista erilaisiin toimenpiteisiin – ilman yhteistyötä emme pysty ratkaisemaan maailman ympäristökriisejä. Yritysyhteistyön tavoitteet ja toimenpiteet suunnitellaan yhdessä kumppaneidemme kanssa. Yhteisenä päämääränä on aina WWF:n suojelutavoitteiden edistäminen.

Eri yhteistyömuotoja ja niiden yhdistelmiä on useita. Toteutamme yritysten kanssa muun muassa kahdenvälisiä yhteistyökumppanuuksia, joissa edistämme luonnonsuojelua yhdessä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan ja toimialan negatiivisten ympäristövaikutusten pienentämistä, yhteisiä konkreettisia luonnonsuojeluhankkeita ja -toimenpiteitä tai yhteistä viestintää ja kampanjointia. Tällaiseen suojelusisällölliseen kumppanuuteen kuuluu tyypillisesti myös taloudellinen tuki WWF:n luonnonsuojelutyölle.

Yritykset voivat tukea toimintaamme myös kuluttaja-aktivaatioilla, kuten royalty-yhteistyössä. Tällaisella yritysyhteistyöllä kerätään varoja esimerkiksi suojelullisesti arvokkaimpien alueiden ja lajien suojeluun sekä hankitaan suojeluun tarvittavaa osaamista ja välineitä. Kohdistamme yrityksiltä saatavia lahjoituksia  muun muassa ilmastotyöllemme sekä trooppisen metsäkadon torjuntaan.

Julkaisemme vuosittain WWF Suomen yritysyhteistyöraportin, jossa kerromme viime tilikaudella toteutuneista yrityskumppanuuksistamme ja niiden kanssa tehdyistä toimenpiteistä. Kesäkuun 2021 lopussa päättyneellä tilikaudella työskentelimme muun muassa Suomen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, metsätalouden kestävyyden edistämiseksi ja vaelluskalojen suojelemiseksi. Tutustu kolmeen erilaiseen yrityskumppanuuteemme.

Paransimme uhanalaisten vaelluskalojen elinoloja yhdessä K-ryhmän kanssa

Viisivuotinen K-Kalapolut-yhteistyömme K-ryhmän kanssa tuli päätökseen vuoden 2021 lopussa. Yhteistyön tavoitteena oli Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastaminen ja palauttaminen sekä suomalaisten innostaminen mukaan vaelluskalojen suojeluun.

Uraauurtavassa kumppanuudessa yhdistyivät WWF:n asiantuntemus virtavesien suojelusta, K-ryhmän biodiversiteettitavoitteet sekä K-kauppiasverkosto.

Vaelluskalojen suojelemiseksi järjestettiin vuosien 2017–2021 aikana yhteensä 35 talkoot, joista kuudet toteutimme kesäkaudella 2021. Talkoiden lisäksi vaihdoimme viime tilikaudella kaksi vaellusesteinä olevaa tierumpua, eli tienpenkereiden alle rakennettua vesiväylää, vaelluskaloille sopiviksi. Tierummut lahjoittivat Uponor ja Pipelife yhteistyössä Onnisen kanssa.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

WWF:n pitkäjänteisen virtavesiympäristöjen tilaa parantavan työn tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä saavuttaa pien- ja virtavesien hyvä ekologinen tila Suomessa.

Kaikkiaan talkoisiin osallistui yli 1 000 vapaaehtoista sekä yli 70 K-kauppaa ja -kauppiasta. Talkoissa rakennettiin 300 kutupaikkaa, ja avattiin 27 vaellusestettä sekä 100 kilometriä uhanalaisten vaelluskalojen aiemmin saavuttamattomissa ollutta esteetöntä elinympäristöä. Kunnostustöiden toteutumisen mahdollistivat lisäksi maa- ja vesialueen omistajien sekä paikallisten tie- ja vesienhoitoyhdistysten tuki.

Joiltakin kohteilta on kantautunutkin mukavia uutisia: erittäin uhanalainen taimen on kutenut ja talkoissa tehdyistä sorakoista on syntynyt pieniä taimenenpoikasia.

Monella paikkakunnalla K-Kalapolut-talkoot ovat innostaneet myös paikallisia toimijoita jatkamaan työtä virtavesien kunnostamiseksi.

"Konk­reet­tis­ten saavutusten ohella ilah­dut­ta­vin­ta K-Ka­la­po­luis­sa on ollut yhteistyön voima: se, että olemme saaneet paljon ihmisiä yhteen yhteisen tavoitteen taakse. K-kauppiaiden ja va­paa­eh­tois­ten halu lähteä mukaan talkoisiin on ylittänyt kaikki odotuksemme."

Matti Kalervo
Vastuullisuusjohtaja, Kesko

"Konk­reet­tis­ten saavutusten ohella ilah­dut­ta­vin­ta K-Ka­la­po­luis­sa on ollut yhteistyön voima: se, että olemme saaneet paljon ihmisiä yhteen yhteisen tavoitteen taakse. K-kauppiaiden ja va­paa­eh­tois­ten halu lähteä mukaan talkoisiin on ylittänyt kaikki odotuksemme."

Matti Kalervo
Vastuullisuusjohtaja, Kesko

Stora Enso oli mukana edistämässä metsien vapaaehtoista suojelua ja metsätalouden ekologista kestävyyttä

Olemme jo useampien vuosien ajan kannustaneet ja sitouttaneet yhdessä Stora Enson kanssa metsänomistajia metsien vapaaehtoiseen suojeluun ja ekologisesti kestävään metsänhoitoon. Julkaisimme yhdessä esimerkiksi syksyllä 2021 videosarjan, joka tarjoaa käytännön vinkkejä metsänomistajille oman metsän monimuotoisuudesta huolehtimiseksi.

Stora Enso liittyi vuonna 2021 WWF:n uuteen kansainväliseen Forests Forward -ohjelmaan, jonka tavoitteena on muun muassa vähentää metsäkatoa, ennallistaa ekosysteemejä ja suojella luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi pyrkimyksenä on sitouttaa yrityksiä ja sijoittajia huomioimaan luontoarvoja metsänhoidossa ja puukaupassa.

”Yhteistyö WWF:n kanssa antaa meille lisää luon­toar­vo­ja huomioivaa näkökulmaa met­sä­no­mis­ta­ja­pal­ve­lui­him­me. Yhteinen ta­voit­teem­me on edistää metsien käytön ekologista kestävyyttä met­sä­no­mis­ta­jien keskuudessa huomioiden toi­men­pi­tei­den ta­lou­del­li­nen kan­nat­ta­vuus ja sosiaalinen vastuu. Tässä erilaiset vies­tin­näl­li­set toi­men­pi­teet ovat tärkeitä.”

Pekka Kallio-Mannila
Yritysvastuujohtaja, Stora Enso

”Yhteistyö WWF:n kanssa antaa meille lisää luon­toar­vo­ja huomioivaa näkökulmaa met­sä­no­mis­ta­ja­pal­ve­lui­him­me. Yhteinen ta­voit­teem­me on edistää metsien käytön ekologista kestävyyttä met­sä­no­mis­ta­jien keskuudessa huomioiden toi­men­pi­tei­den ta­lou­del­li­nen kan­nat­ta­vuus ja sosiaalinen vastuu. Tässä erilaiset vies­tin­näl­li­set toi­men­pi­teet ovat tärkeitä.”

Pekka Kallio-Mannila
Yritysvastuujohtaja, Stora Enso

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

WWF Suomi ja Stora Enso kannustavat ja sitouttavat yhdessä metsänomistajia metsien vapaaehtoiseen suojeluun ja ekologisesti kestävään metsänhoitoon.

WWF Suomella ja Stora Ensolla on takanaan pitkä yhteinen taival. Yhteistyömme Stora Enson kanssa alkoi jo vuonna 1999, jonka jälkeen olemme toteuttaneet useita merkittäviä yhteistöitä. Kumppanuus laajeni keväällä 2022, kun WWF, Stora Enso ja Tornator aloittavat kolmevuotisen Metsäpurojen puolesta -yhteistyön Suomen virtavesien tilan parantamiseksi sekä niiden lajiston säilyttämiseksi ja suojelemiseksi. Hankeen ensimmäiset talkoot järjestetään kesällä 2022. Tavoitteena on ennallistaa eli palauttaa kohti luonnontilaa pääasiassa metsissä sijaitsevien pienvesien elinympäristöjä.

Fiskars Group, Fiskars ja Iittala tukivat työtä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi niin Mekongin alueella kuin kotimaassakin

Tilikaudella 2021 Fiskars ja Iittala tekivät erikoiserän tuotteita, joiden yritysmyynnistä lahjoitettiin 5 % WWF:lle. Erikoiserään sisältyi muun muassa numeroituja kierrätysmateriaaleista valmistettuja Fiskarsin saksia sekä kierrätyslasista valmistettuja Iittalan lasituotteita, kuten Aalto-maljakko ja Oiva Toikan suunnittelema Tirri-lintu.

Tällä royalty-lahjoituksella Fiskars ja Iittala tukivat WWF:n talkootoimintaa Suomessa. Järjestimme kesäkaudella 2021 yli kymmenet talkoot, joissa kunnostettiin perinneympäristöjä ja poistettiin vieraslajeja.  Perinneympäristöt ovat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä, ja niillä elää jopa kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista. Perinneympäristöihin kuuluu esimerkiksi niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Fiskars-kierrätyssakset

Kierrätysmateriaalista valmistetut Fiskarsin sakset olivat yksi yhteistyön royalty-tuotteista.

Keväällä 2021 Fiskars tuki myös työtämme pölyttäjien hyväksi. Viestimme pölyttäjien roolista luonnon monimuotoisuuden turvaajana osana Fiskarsin Happy Bee -kampanjaa. Kannustimme kotipuutarhureita huomioimaan pölyttäjät paremmin pihoilla ja puutarhoissa. Yritys lahjoittaa tämänkin kevään puutarhatuotekampanjassaan WWF:n luonnonhoitotyölle ja viestii pölyttäjien tärkeydestä.

Vuoden 2020 lopulla Fiskars Group lahjoitti 50 000 euroa Mekongin alueen monimuotoisen luonnon suojelutyöhön. Kaakkois-Aasiassa sijaitseva Mekongin jokialue on lajistoltaan maailman toiseksi rikkain, joten seudun luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Lahjoituksen avulla ehkäisemme metsäkatoa ja elinympäristöjen tuhoutumista, jotka ovat yksiä alueen luonnon suurimmista uhista.

”Fiskars Group on sitoutunut luomaan kier­to­ta­lout­ta tukevia tuotteita ja palveluita, ja kier­to­ta­lou­den ratkaisujen on osoitettu auttavan myös luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta koskevassa kriisissä. Yhteistyö WWF:n kanssa on meille erinomainen mah­dol­li­suus rakentaa yhdessä vas­tuul­li­sem­paa tu­le­vai­suut­ta.”

Juulia Rantala
Yritysvastuupäällikkö, Fiskars Group

”Fiskars Group on sitoutunut luomaan kier­to­ta­lout­ta tukevia tuotteita ja palveluita, ja kier­to­ta­lou­den ratkaisujen on osoitettu auttavan myös luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta koskevassa kriisissä. Yhteistyö WWF:n kanssa on meille erinomainen mah­dol­li­suus rakentaa yhdessä vas­tuul­li­sem­paa tu­le­vai­suut­ta.”

Juulia Rantala
Yritysvastuupäällikkö, Fiskars Group

Yhteistyö WWF Suomen, Fiskars Groupin ja Fiskarsin välillä alkoi vuonna 2020. Yhteistyö Iittalan kanssa sai puolestaan jatkoa vuodelta 2019. Erilaisia yhteistyöjaksoja esimerkiksi Fiskars Groupiin kuuluvan Arabian kanssa on kuitenkin ollut jo 1980-luvulta saakka.

Mitkä muut yritykset toimivat kanssamme luonnon hyväksi?

Yritysyhteistyöraportista näet listat myös muista sopimuksellisista yhteistyökumppaneistamme, WWF Green Officeen kuuluvista organisaatioista sekä Ystäväyrityksistämme, joiden kanssa työskentelimme tilikautena 2020–2021.

Lukuisat yritykset ja organisaatiot tukivat työtämme myös kertalahjoituksella verkkosivujemme kautta tai tilisiirtona, esimerkiksi joulun aikaan.

Teksti: Maiju Kimpisalo

Tule mukaan muutoksentekijäksi!

Onko yrityksesi valmis toimimaan kestävämmän tulevaisuuden puolesta? Yritykset voivat toimia yhdessä WWF:n kanssa monin eri tavoin.

Lue lisää

Tule mukaan muutoksentekijäksi!

Onko yrityksesi valmis toimimaan kestävämmän tulevaisuuden puolesta? Yritykset voivat toimia yhdessä WWF:n kanssa monin eri tavoin.