Kameleontti naisen käsivarrella

Itäinen Afrikka

Afrikka

Itäinen Afrikka on luonnoltaan Afrikan mantereen monimuotoisimpia alueita. Alueen arvo on mittaamaton niin luonnonvaraisille lajeille kuin ihmisille. Koko itäinen Afrikka on kuitenkin nopean muutoksen kourissa.

Tietoa itäisestä Afrikasta

Maalaukselliset savannit, vehreät sademetsät, uskomattomat vuoristot ja valtameri – itäisen Afrikan luonto on harvinaisen monipuolinen. Monelle tulee alueen luonnosta ensimmäisenä mieleen niin sanottu ”big five”, eli alueella elävät viisi suurta nisäkästä: norsu, sarvikuono, puhveli, leijona ja leopardi. Näistä ikonisista lajeista monet ovat ahdingossa.

Leijona savannilla

Afrikan savanneilla elävä leijona on luokiteltu uhanalaiseksi lajiksi. Niiden määrä on vähentynyt nopeasti muun muassa elinympäristöjen katoamisen takia.

Itäisen Afrikan maantieteellinen määritelmä vaihtelee merkityksestä riippuen. YK:n määritelmän mukaan itäinen Afrikka käsittää 20 eri aluetta. Kaikki alueet ovat sekä luonnoltaan että ilmastoltaan erilaisia ja ainutlaatuisia. Vaikka itäisen Afrikan alueet sijoittuvat päiväntasaajan molemmin puolin, ovat alueen sademäärät ja lämpötilat matalampia kuin muualla maailmassa samoilla leveysasteilla.

Itäisen Afrikan eri alueiden erot ihmisten hyvinvoinnissa ovat suuria. Luonnonvaroistaan ja monimuotoisesta luonnostaan huolimatta köyhyys on osassa itäistä Afrikkaa suuri ongelma. Myös luonnonvaroja riistetään ja käytetään monin paikoin liikaa ja kestämättömästi. Paikalliset ihmiset ovat hyvin riippuvaisia alueen luonnonvaroista, kuten puhtaasta vedestä, metsistä ja runsaista riista- ja kalakannoista.

Afrikannorsu syö ruohoa savannilla.

Norsut ovat maailman maalla elävistä nisäkkäistä kaikkein suurimpia. Liikkuessaan ja ruokaillessaan ne raivaavat tiheää kasvillisuutta, mikä on tärkeää metsien uudistumisen kannalta.

Itäisen Afrikan luonnon uhat

Laajan alueen uhat ovat usein suoraan kytköksissä toisiinsa. Metsäkato, ilmaston lämpeneminen ja lisääntyvä kuivuus aiheuttavat köyhyyttä ja vaikeuttavat lajien selviytymistä. Köyhyys puolestaan lisää painetta luonnonvarojen kestämättömään käyttöön, salametsästykseen ja laittomaan villieläinkauppaan.

Metsäkato

Liialliset hakkuut uhkaavat itäisen Afrikan metsiä. Metsien käyttöön kohdistuu paljon paineita, kun ruuan, energian ja muiden hyödykkeiden kysyntä kasvaa. Metsiä hakataan esimerkiksi polttopuuksi, sillä monet kotitaloudet joutuvat turvautumaan puuhun tai puuhiileen päivittäisessä ruuanlaitossa. Metsäkatoa pahentavat laajat laittomat hakkuut. Laittomasti hakatut puut päätyvät usein myyntiin kansainvälisille markkinoille, missä liikkuu myös uhanalaisiksi luokitelluista puulajeista peräisin olevia tuotteita.

Ilmastonmuutos

Ilmastomuutoksella on itäisessä Afrikassa katastrofaalisia seurauksia. Itä-Afrikassa ilmastokriisi näkyy muun muassa kuivuutena, sään ääri-ilmiöiden lisääntymisenä, sadesyklien muuttumisena, satojen pienentymisenä, veden ja polttopuun saannin vaikeutumisena ja tartuntatautien, kuten lavantaudin ja malarian leviämisenä. Elämän ja toimeentulon vaikeutuminen aiheuttavat ilmastopakolaisuutta ja muuttoliikettä. Ilmaston muuttuminen uhkaa myös perinteisiä elinkeinoja, kuten maanviljelyä ja kalastusta.

Kuivuus ja sään ääri-ilmiöt

Ilmastonmuutos lisää aluetta jo muutenkin koettelevia sään ääri-ilmiöitä, kuten kuivuutta, ennakoimattomia rankkasateita ja maanvyöryjä. Trooppiset hirmumyrskyt iskeytyvät säännöllisin väliajoin Afrikan rannikolle Mosambikin kohdalle. Ilmastonmuutos on viime vuosina voimistanut näitä myrskyjä ja lisännyt niiden määrää. Myrskyt tuovat alueelle tulvia, jotka syntyvät matalapaineen, tuulten ja rankkasateiden yhteisvaikutuksesta. Metsäkato ja erityisesti rannikkoa suojaavien mangrovemetsien katoaminen altistavat Afrikan rannikon entistä pahemmin hirmumyrskyjen tuholle.

Salametsästys

Salametsästys on lisääntynyt räjähdysmäisesti Itä-Afrikassa ja se uhkaa erityisesti norsuja ja sarvikuonoja. Salametsästys ja laiton villieläinkauppa linkittyvät Afrikassa usein laittomaan puukauppaan ja muuhun rikollisuuteen. Joillakin alueilla salametsästys uhkaa tuhota norsu- ja sarvikuonopopulaatiot kokonaan. Köyhyys, viranomaisvalvonnan heikkous ja korruptio mahdollistavat salametsästyksen ja laittoman villieläinkaupan. Köyhyys saattaa ajaa ihmisiä tappamaan eläimiä pienenkin palkkion toivossa.

Teollisuus ja infrastruktuurin rakentaminen

Paine uusiutumattomien luonnonvarojen, kuten mineraalien sekä öljy- ja kaasuesiintymien hyödyntämiseen on kasvanut viime vuosina merkittävästi itäisessä Afrikassa. Erityisesti uusien esiintymien löytyminen on lisännyt painetta. Suuret investoinnit voivat uhata niin ympäristön kuin ihmisten hyvinvointia, jos luonnonvaroja koskeva päätöksenteko ja käytännöt eivät ole kestäviä ja vastuullisia. Ympäristöä uhkaavat myös infrastruktuurin, kuten teiden ja patojen rakentaminen.

Miten WWF suojelee itäisen Afrikan luontoa?

Suippohuulisarvikuonoa siirretään helikopterilla Etelä-Afrikassa. WWF on siirtänyt Etelä-Afrikassa yhteensä 178 sarvikuonoa. Siirtoja tehdään, jotta eläinten elinaluetta saadaan laajennettua. Siirrot ovat onnistuneet ja sarvikuonojen määrä on saatu nousemaan. Ennen siirtoa sarvikuonot nukutetaan ja valmistellaan siirtoon huolellisesti. Eläimet eivät kärsi siirtämisestä.

WWF:n tavoitteena on lopettaa laiton puukauppa ja suojella Itä-Afrikan jäljellä olevia luonnonmetsiä. Lisäksi tavoitteenamme on lopettaa salametsästys ja laiton villieläinkauppa ja nostaa uhanalaisten lajien määrää niin, että niiden olemassaolo on turvattu myös tulevaisuudessa. WWF Suomi tekee itäisessä Afrikassa ulkoministeriön tukemaa kehitysyhteistyötä luonnonvarojen kestävän hallinnan puolesta ja laittoman puukaupan sekä salametsästyksen lopettamiseksi. Kehitysyhteistyövaroilla tuetaan WWF-toimistojen työtä Keniassa, Tansaniassa, Ugandassa ja Madagaskarilla.

 

 • Suojelemme metsiä

  Tuemme alueella niin sanottua kylämetsäkonseptia, jossa kyläyhteisöt tai perheet suunnitelmallisesti hoitavat hallinnoimiaan metsäalueita ja saavat tuloja puukaupasta sekä metsäalueelta kerättävien tuotteiden jalostamisesta ja myynnistä, esimerkiksi hunajasta. Tavoitteenamme on lisätä myös julkista ja yksityistä rahoitusta erityisesti kestävään ja vastuulliseen pienmetsätalouteen sekä kylämetsätoimintaan. Kylämetsätaloudesta saaduilla tuloilla kyläyhteisöt voivat rahoittaa esimerkiksi kyläkoulujen tai kaivojen rakentamista.

 • Suojelemme lajien elinalueita

  Kylien hallinnoimat metsäalueet toimivat monien eläinlajien elinympäristöinä ja luovat käytäviä suojelualueiden välille. Kehitämme suojelualueiden ja kansallispuistojen hallintoa Keniassa, Tansaniassa ja Ugandassa. Suojelutyö tuottaa tulosta: Madagaskarilla havaittiin vuonna 2022 laululintu, jonka luultiin kuolleen sukupuuttoon. Löytö tehtiin alueella, missä suojelemme arvokkaita sademetsiä.

 • Hillitsemme ilmastonmuutosta ja autamme sopeutumaan sen seurauksiin

  Ilmastonmuutoksen negatiiviset vaikutukset näkyvät etenkin itäisessä Afrikassa, missä maanviljely ja monien paikallisten toimeentulo järkkyy sään ääri-ilmiöiden, kuten kuivuuden ja myrskyjen takia. Kylämetsätyön avulla kasvava metsäpeite tukee näiden alueiden varautumista ilmastonmuutokseen, sillä puupeite valuma-alueilla parantaa veden kiertokulkua ja ehkäisee näin kuivuutta. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on alueella yhä tärkeämpää.

 • Ehkäisemme uhanalaisilla lajeilla käytävää laitonta kauppaa ja salametsästystä

  Korruptiolla on merkittävä rooli laittomassa kaupassa, joten työskentelemme yhdessä muiden organisaatioiden kanssa kitkeäksemme korruptiota luonnonvarasektorilta. Kehitämme yhdessä tullin ja viranomaisten kanssa toimintatapoja laittoman kaupan kitkemiseksi. Salametsästyksen vastaisessa työssä myös köyhyyden vähentäminen ja kestävien elinkeinojen luominen ja tukeminen yhdessä paikallisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Laittomille toiminnoille on löydettävä houkuttelevia korvaavia elinkeinoja.

 • Ehkäisemme laitonta puukauppaa ja laittomia hakkuita

  Työmme laittomien hakkuiden lopettamiseksi tuottaa tulosta: Vuonna 2015 viisi valtioita allekirjoitti rajat ylittävän Sansibar-sopimuksen. Sopimuksessa Kenian, Mosambikin, Tansanian, Ugandan ja Madagaskarin valtiot sitoutuvat tiukentamaan laittoman puukaupan valvontaa ja lainsäädäntöä. Nyt tuemme näitä valtioita sopimuksen toimeenpanossa. Laittomia hakkuita ehkäistään myös paikallisten kyläpartioiden voimin esimerkiksi Madagaskarilla.

 • Parannamme kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia

  Vahvistamme paikallisen kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa metsien ja muiden luonnonvarojen käyttöön ja hallintaan liittyvään päätöksentekoon. Rakennamme tasa-arvoisia keskustelu- ja yhteistyöfoorumeita kansalaisyhteiskunnan ja muiden toimijoiden, kuten valtion, yksityisen sektorin sekä rahoittajien välillä erityisesti Tansaniassa.

Mitä sinä voit tehdä?

Auta luontoa WWF:n kummina

Yli miljoona lajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Meillä on ratkaisuja pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, mutta nyt on kiire toimia yhdessä. Anna elämälle mahdollisuus WWF:n kummina.

Valitse lahjoituskohteesi

Auta luontoa WWF:n kummina

Yli miljoona lajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Meillä on ratkaisuja pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, mutta nyt on kiire toimia yhdessä. Anna elämälle mahdollisuus WWF:n kummina.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.