Itäinen Afrikka

Afrikka

Itäinen Afrikka on luonnoltaan Afrikan mantereen monimuotoisimpia alueita. Alueen arvo on mittaamaton niin luonnonvaraisille lajeille kuin ihmisille. Koko itäinen Afrikka on kuitenkin nopean muutoksen kourissa.

Tietoa itäisestä Afrikasta

Maalaukselliset savannit, vehreät sademetsät, uskomattomat vuoristot ja valtameri – itäisen Afrikan luonto on harvinaisen monipuolinen. Monelle tulee alueen luonnosta ensimmäisenä mieleen niin sanottu ”big five”, eli alueella elävät viisi suurta nisäkästä: norsu, sarvikuono, puhveli, leijona ja leopardi. Näistä ikonisista lajeista monet ovat ahdingossa.

Itäisen Afrikan maantieteellinen määritelmä vaihtelee merkityksestä riippuen. YK:n määritelmän mukaan itäinen Afrikka käsittää 20 eri aluetta. Kaikki alueet ovat sekä luonnoltaan että ilmastoltaan erilaisia ja ainutlaatuisia.

Monet paikalliset ihmiset ovat riippuvaisia alueen luonnonvaroista, kuten puhtaasta vedestä ja metsistä. Luonnonvaroihin kohdistuu valtavaa painetta myös länsimaisen kulutuksen vuoksi. Samaan aikaan itäinen Afrikka kaupungistuu ja kehittyy kovaa vauhtia. Länsimaissa tiukassa olevat mielikuvat Afrikasta murtuvat, ja ympäristöongelmia ratkotaan jo monilla eri tasoilla.

Itäisen Afrikan luonnon uhat

Laajan alueen uhat ovat usein suoraan kytköksissä toisiinsa. Metsäkato, ilmastonmuutos ja lisääntyvä kuivuus aiheuttavat köyhyyttä ja vaikeuttavat lajien selviytymistä. Eriarvoisuus, huono-osaisuus ja ulkomaisen kulutuksen luoma paine puolestaan lisäävät painetta luonnonvarojen kestämättömään käyttöön, salametsästykseen ja laittomaan villieläinkauppaan.

Metsäkato

Liialliset hakkuut uhkaavat itäisen Afrikan metsiä. Metsien käyttöön kohdistuu paljon paineita, kun ruuan, energian ja muiden hyödykkeiden kysyntä kasvaa. Metsiä hakataan esimerkiksi polttopuuksi, sillä monet kotitaloudet joutuvat turvautumaan puuhun tai puuhiileen päivittäisessä ruuanlaitossa. Metsäkatoa pahentavat laajat laittomat hakkuut. Laittomasti hakatut puut päätyvät usein myyntiin kansainvälisille markkinoille, missä liikkuu myös uhanalaisiksi luokitelluista puulajeista peräisin olevia tuotteita.

Ilmastonmuutos

Ilmastomuutoksella on itäisessä Afrikassa katastrofaalisia seurauksia. Itä-Afrikassa ilmastokriisi näkyy muun muassa kuivuutena, sään ääri-ilmiöiden lisääntymisenä, sadesyklien muuttumisena, satojen pienentymisenä, veden ja polttopuun saannin vaikeutumisena ja tartuntatautien, kuten lavantaudin ja malarian leviämisenä. Elämän ja toimeentulon vaikeutuminen aiheuttavat ilmastopakolaisuutta ja muuttoliikettä. Ilmaston muuttuminen uhkaa myös perinteisiä elinkeinoja, kuten maanviljelyä ja kalastusta.

Kuivuus ja sään ääri-ilmiöt

Ilmastonmuutos lisää aluetta jo muutenkin koettelevia sään ääri-ilmiöitä, kuten kuivuutta, ennakoimattomia rankkasateita ja maanvyöryjä. Trooppiset hirmumyrskyt iskeytyvät säännöllisin väliajoin Madagaskarille ja Afrikan rannikolle Mosambikiin. Ilmastonmuutos on viime vuosina voimistanut näitä myrskyjä ja lisännyt niiden määrää. Myrskyt tuovat alueelle tulvia, jotka syntyvät matalapaineen, tuulten ja rankkasateiden yhteisvaikutuksesta. Metsäkato ja erityisesti rannikkoa suojaavien mangrovemetsien katoaminen altistavat Afrikan rannikon entistä pahemmin hirmumyrskyjen tuholle.

Salametsästys ja laiton villieläinkauppa

Salametsästys ja laiton villieläinkauppa ovat osa järjestäytynyttä rikollisuutta ja linkittyvät Afrikassa usein myös laittomaan puukauppaan. Itä-Afrikan maiden kautta myös salakuljetetaan laittomia villieläintuotteita. Joillakin alueilla salametsästys uhkaa hävittää norsu- ja sarvikuonopopulaatiot kokonaan. Köyhyys, viranomaisvalvonnan heikkous ja korruptio mahdollistavat salametsästyksen ja laittoman villieläinkaupan. Köyhyys saattaa ajaa ihmisiä tappamaan eläimiä pienenkin palkkion toivossa.

Teollisuus ja infrastruktuurin rakentaminen

Paine uusiutumattomien luonnonvarojen, kuten mineraalien sekä öljy- ja kaasuesiintymien hyödyntämiseen on kasvanut viime vuosina merkittävästi itäisessä Afrikassa. Erityisesti uusien esiintymien löytyminen on lisännyt painetta. Suuret investoinnit voivat uhata niin ympäristön kuin ihmisten hyvinvointia, jos luonnonvaroja koskeva päätöksenteko ja käytännöt eivät ole kestäviä ja vastuullisia. Ympäristöä uhkaavat myös infrastruktuurin, kuten teiden ja patojen rakentaminen.

Miten WWF suojelee itäisen Afrikan luontoa?

Peltometsäviljelyssä eri hyödykekasveja viljellään sekaisin samalla alalla, mikä edistää niin luonnon monimuotoisuutta kuin paikallisten ihmisten toimeentuloa. Kuvan peltometsäviljelmä sijaitsee Itä-Usambaran alueella Tansaniassa, joka on yksi WWF Suomen tukemista kohteista.

WWF:n tavoitteena on suojella Itä-Afrikan jäljellä olevia luonnonmetsiä, lopettaa salametsästys ja laiton villieläinkauppa sekä kasvattaa uhanalaisten lajien kantoja niin, että niiden olemassaolo on turvattu myös tulevaisuudessa. WWF Suomi tekee itäisessä Afrikassa ulkoministeriön ja WWF-kummien tuella kehitysyhteistyötä, jolla tuetaan WWF-toimistojen työtä Keniassa, Tansaniassa, Ugandassa ja Madagaskarilla. Kaikki työ perustuu ihmisoikeuksien turvaamiseen.

 • Suojelemme metsiä

  Tuemme alueella niin sanottua kylämetsäkonseptia, jossa kyläyhteisöt tai perheet suunnitelmallisesti hoitavat hallinnoimiaan metsäalueita. He saavat tuloja puukaupasta sekä metsäalueelta kerättävien tuotteiden jalostamisesta ja myynnistä, esimerkiksi hunajasta. Kylämetsäkonsepti vähentää painetta luonnonmetsien käyttöön ja innostaa paikallisia säilyttämään metsät. Tavoitteenamme on lisätä myös julkista ja yksityistä rahoitusta erityisesti kestävään ja vastuulliseen pienmetsätalouteen sekä kylämetsätoimintaan. Kylämetsätaloudesta saaduilla tuloilla  yhteisöt voivat rahoittaa esimerkiksi kyläkoulujen rakentamista. Laittomia hakkuita ehkäistään myös paikallisten kyläpartioiden voimin esimerkiksi Madagaskarilla.

 • Suojelemme ja ennallistamme lajien elinalueita

  Kylien hallinnoimat metsäalueet toimivat monien eläinlajien elinympäristöinä ja luovat käytäviä suojelualueiden välille. Kehitämme suojelualueiden ja kansallispuistojen hallintoa Madagaskarilla, Tansaniassa, Ugandassa ja Keniassa. Lisäksi ennallistamme metsä- ja vesiekosysteemejä. Suojelutyö tuottaa tulosta: Madagaskarilla havaittiin vuonna 2022 laululintu, jonka luultiin kuolleen sukupuuttoon. Löytö tehtiin alueella, missä suojelemme arvokkaita sademetsiä.

 • Hillitsemme ilmastonmuutosta ja autamme sopeutumaan sen seurauksiin

  Ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset näkyvät etenkin itäisessä Afrikassa, missä maanviljely ja monien paikallisten toimeentulo järkkyy sään ääri-ilmiöiden, kuten kuivuuden ja myrskyjen takia. Kylämetsätyön avulla kasvava metsäpeite tukee näiden alueiden varautumista ilmastonmuutokseen, sillä puupeite valuma-alueilla parantaa veden kiertokulkua ja ehkäisee näin kuivuutta. Edistämme myös ilmastonmuutosta paremmin sietävien viljelymenetelmien käyttöönottoa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on alueella yhä tärkeämpää.

 • Ehkäisemme uhanalaisilla lajeilla käytävää laitonta kauppaa ja salametsästystä

  Kehitämme yhdessä tullin ja viranomaisten kanssa toimintatapoja laittoman kaupan kitkemiseksi. Salametsästyksen vastaisessa työssä myös kestävien elinkeinojen luominen ja tukeminen yhdessä paikallisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Kun työtä ja elinkeinoja on tarjolla, rikollisen toiminnan houkuttelevuus vähenee.

 • Parannamme kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia

  Vahvistamme paikallisen kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa metsien ja muiden luonnonvarojen käyttöön ja hallintaan liittyvään päätöksentekoon. Edistämme tasa-arvoista keskustelua kansalaisyhteiskunnan ja muiden toimijoiden, kuten valtion, yksityisen sektorin ja rahoittajien välillä.

Mitä sinä voit tehdä?

Auta luontoa WWF:n kummina

Luonnonsuojelun onnistumiset eivät ole mahdollisia ilman säännöllisiä tukijoita. Yli puolet toimintamme rahoituksesta tulee yksityisiltä ihmisiltä. Sinun lahjoituksesi on elintärkeä, se on uusien onnistumisien alku.

Valitse lahjoituskohteesi

Auta luontoa WWF:n kummina

Luonnonsuojelun onnistumiset eivät ole mahdollisia ilman säännöllisiä tukijoita. Yli puolet toimintamme rahoituksesta tulee yksityisiltä ihmisiltä. Sinun lahjoituksesi on elintärkeä, se on uusien onnistumisien alku.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.