Monimuotoinen ja hyvinvoiva luonto on välttämätön jokaisen yrityksen tulevaisuudelle. Teemme yhteistyötä yritysten kanssa, koska vain yhdessä pääsemme tavoitteisiimme luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tutustu erilaisiin kumppanuus- ja lahjoitustapoihin sekä yhteistyön periaatteisiin.

WWF on maailman vaikuttavin ympäristöjärjestö, sillä meillä on toimintaa yli sadassa maassa. WWF Suomi on työskennellyt luonnon puolesta jo vuodesta 1972. Tehtävämme on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa yhteistyössä yksilöiden ja yritysten kanssa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.

Miksi WWF toimii yritysten kanssa?

Yrityksillä on sekä mahdollisuus että vastuu huolehtia luonnonvarojemme kestävästä kulutuksesta. Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen on myös yritysten oman edun mukaista, sillä luonto on talouden ja kaiken liiketoiminnan perusta. Ekologinen jalanjälkemme pitää puolittaa 2030 mennessä, joten ympäristön elinvoimaisuus on otettava huomioon taloudellisessa päätöksenteossa.

WWF tarvitsee luonnonsuojelutyöhönsä yritysten taloudellista tukea ja osallistumista erilaisiin toimenpiteisiin. Keräämme yrityksiltä lahjoituksia, sillä suojelusaavutuksemme ovat mahdollisia vain tukijoidemme ansiosta. Sopimuksellisissa kumppanuuksissa WWF ja yritys voivat yhdessä esimerkiksi edistää yrityksen liiketoiminnan vastuullisuutta, kampanjoida suojeluteemasta, tuottaa viestintämateriaaleja tai tukea paikallisia, yrityksen toimintaympäristöä lähellä olevia kohteita.

Kiritämme kaiken kokoisia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa tavalla, joka on hyväksi ympäristölle. Monimuotoisen luonnon tukemiseksi yritysten tulisi muun muassa vähentää oman toimintansa ja koko toimitusketjunsa haitallisia ympäristövaikutuksia.

Yritysvarainhankinnan ja sopimuksellisten yhteistyötapojen lisäksi toimimme yritysten kanssa ei-sopimuksellisin keinoin. Kannustamme yrityksiä ja muita organisaatioita ottamaan käyttöön suojelutavoitteisiimme pohjaavia sektori- ja teemakohtaisia aloitteita ja ohjelmia. Tällaisia ovat esimerkiksi kansainvälisen WWF-verkoston Forest Forward -ohjelma sekä Science Based Targets ( SBTi) -aloite, jota kansainvälinen WWF on ollut mukana perustamassa yhdessä YK:n Global Compactin, CDP-järjestön ja World Resources Instituten kanssa.

Mitä WWF tavoittelee? Ja mihin varoja ohjataan?

WWF:n tavoitteena on, että luonnon köyhtyminen on pysäytetty vuoteen 2030 mennessä. Teemme aktiivisesti töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, luonnon suojelemiseksi ja ennallistamiseksi sekä ylikulutuksen lopettamiseksi Suomessa ja kansainvälisesti. 

Näin yritys hyötyy järjestöyhteistyöstä:

  • Yrityksenne on mukana auttamassa lähiluontoa sekä ratkaisemassa maapallon vakavimpia ympäristökriisejä yhdessä WWF:n kanssa.
  • Edistät yrityksenne vastuullisuusstrategian ja -tavoitteiden toteutumista.
  • Hyödynnät WWF Suomen asiantuntemusta ja 50 vuoden kokemusta luonnonsuojelussa.
  • Viestit vakuuttavasti yritysvastuusta asiakkaille, sidosryhmille ja henkilöstölle.
  • Tavoitat luonnosta kiinnostuneita kohderyhmiä yhteistyöviestinnällä.
  • Sitoutat henkilökunnan ympäristönsuojeluun ja yrityksenne vastuullisuustoimiin.
  • Parannat yritys- ja työnantajamielikuvaa tukemalla luontoa.

WWF:n kumppanuus- ja lahjoitustavat yrityksille

Yritykset voivat tukea luontoa yhdessä WWF kanssa monin tavoin. Yritys voi valita sopivimman tavan lahjoittaa luonnonsuojelutyölle sekä työskennellä konkreettisesti vastuullisuuden edistämiseksi yhteistyökumppaninamme.

Sisällöllisissä yhteistöissä edistämme WWF:n luonnonsuojelutavoitteita ja yrityksenne omaa vastuullisuustyötä

Sisällöllisessä yrityskumppanuudessa WWF ja yritys toteuttavat konkreettisia luonnonsuojelun toimenpiteitä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Kumppanuuden tarkoituksena on edistää yrityksen omia vastuullisuustavoitteita ja WWF:n suojelustrategiaa. Pitkäaikaisessa yhteistyökumppanuudessa tehdään aina sopimus ja suunnitellaan WWF:n asiantuntijoiden kanssa yhteiset tavoitteet, kohderyhmät, mittarit, suojelutoimenpiteet sekä viestintä. Yritys voi hyödyntää WWF:n panda-logollista yhteistyömerkkiä. Kumppanuuteen kuuluu yleensä taloudellinen tuki WWF:n työlle, sillä lahjoitukset ovat voittoa tavoittelemattomana järjestönä kaiken toimintamme elinehto. Yhteistyön osana oleva lahjoitus mahdollistaa käytännössä työmme toteutumisen.

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä on työkalu, jolla yritys tai organisaatio kehittää ja johtaa työpaikkansa ympäristövastuuta. Sen avulla pienennetään työpaikan hiilijalanjälkeä ja kulutetaan luonnonvaroja järkevämmin. Valmis malli ohjaa asettamaan tavoitteita, valitsemaan oikeita mittareita ja toimenpiteitä sekä myös viestimään tuloksista. WWF:n asiantuntijat, monipuoliset verkkotyökalut ja viestintämateriaalit auttavat työssä. WWF Green Officea ylläpidetään liittymis- ja vuosimaksujen avulla ja tuotoilla tuetaan myös WWF Suomen luonnonsuojelutyötä.

Yrityslahjoitusten avulla hillitsemme ilmastonmuutosta ja toimimme luontokadon pysäyttämiseksi

Royalty-yhteistyössä osa tuotteen tai palvelun myyntituotosta lahjoitetaan luonnonsuojeluun. Kampanjassa kerätyillä varoilla voidaan tukea valittua suojelukohdetta tai yleisesti WWF:n työtä. Pandalogo tuotteen markkinoinnissa kertoo yrityksen tuesta luonnolle. Pandalogoa kantavan royalty-tuotteen ostaminen onkin kuluttajalle helppo tapa tukea suojelutyötämme. Royalty-lahjoituksista ja viestintäyhteistyöstä tehdään aina sopimus, johon määrittelemme yhdessä kampanjan tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

Yritysten kertalahjoitus tehdään helposti verkkosivujen kautta. Lahjoitussumma on vapaavalintainen ja valittavissa on useita suojelukohteita. Yritys voi tukea esimerkiksi Itämerta, ilmastoa ja suomalaista metsäluontoa. Kun yritys lahjoittaa vähintään 500 euroa, WWF tarjoaa lahjoituksesta kertovan panda-logollisen sähköisen kortin. Joulun aikaan yritykset voivat tukea luontoa ja ilmastoa WWF:n joulukeräyksessä.

Suuremmista yritysten kertalahjoituksista voimme solmia yhteistyösopimuksen. Tuolloin sovimme yhdessä yrityksen kanssa lahjoituskohteesta ja -summasta sekä mahdollisesta yhteisestä viestinnästä. Lahjoitus tehdään WWF Suomelle, joka kohdentaa tuen joko Suomessa tehtävälle suojelutyölle tai kumppanimaissa sijaitseviin suojeluhankkeisiin.

WWF:n ystäväyritykset tukevat säännöllisesti luonnonsuojelua vuosittaisella yrityslahjoituksella. Varoilla tuetaan yleisesti WWF:n suojelutyötä. Lahjoitussumma määräytyy yrityksen koon mukaan: mikroyritys 800 e/vuosi, pienyritys 2000 e/vuosi, keskisuuri yritys 4000 e/vuosi. Ystäväyritykset saavat osoitukseksi pitkäjänteisestä tuestaan panda-logollisen ystäväyritys-merkin.

Lisäksi muita yritysten lahjoitustapoja ovat kassapyöristys, mediatilan, tuotteiden tai pro bono -palvelujen lahjoittaminen, yrityksen oma keräys sekä aineettomat henkilöstölahjat.

WWF:n yritysyhteistyön periaatteet

Kaikkea sopimuksellista yritysyhteistyötämme ohjaavat kansainvälisen WWF-verkoston yhdessä sopimat periaatteet.

Teemme taustaselvityksen ennen yhteistyötä.

Ennen sopimusta tutustumme tapauskohtaisesti yrityksen taustoihin. Yrityksen toiminnan pitää sopia yhteen WWF:n arvojen ja suojelutavoitteiden kanssa. Yhteistyökumppaneidemme tulee olla sitoutuneita kestävän kehityksen periaatteisiin.

Sovimme yhteisistä toimintatavoista.

WWF Suomi noudattaa maailmanlaajuisen WWF-verkoston yhteisesti sopimia toimintatapoja. Teemme jokaisen kumppaniyrityksen kanssa sopimuksen, johon määritellään yhteiset tavoitteet, mittarit, kohderyhmät ja toimenpiteet. Sovimme myös resurssien käytöstä.

Yhteistyö on tavoitteellista ja vaikutuksiltaan mahdollisimman hyvin mitattavaa.

Kaiken yritysyhteistyömme tavoite on suurin mahdollinen vaikuttavuus ja kestävien tulosten saavuttaminen. Suojelutyömme perustuu tutkimustietoon.

Yhteistyö on läpinäkyvää ja kerromme julkisesti kumppanuudesta.

Julkaisemme vuosittain WWF Suomen yritysyhteistyöraportin, jossa kerromme yrityslahjoittajista, sopimuksellisista kumppaneistamme ja yhteistöiden sisällöistä. Viestimme yhteistyökumppanuuksistamme WWF:n omissa kanavissa, kuten verkkosivuillamme, uutiskirjeissä ja sosiaalisessa mediassa.

Käymme kumppaneidemme kanssa rakentavaa vuoropuhelua liiketoimintojen kestävyydestä.

Haluamme olla yrityksille kriittinen kumppani. Sekä meillä että kumppaneillamme on oikeus toisen osapuolen toiminnan julkiseen arviointiin. WWF:n tavoitteina ovat aina yhteiset saavutukset ja ympäristön tilan parantaminen.

Käytämme varoja vastuullisesti.

Lahjoitetuista varoista noin 80 prosenttia käytetään suoraan luonnonsuojelun tarpeisiin. Noin 20 prosenttia käytetään raportointiin, hallintoon ja varainhankintaan. WWF ei ole saamastaan taloudellisesta tuesta arvonlisäverovelvollinen (alv 0 %). WWF Green Office -järjestelmään liittyvät tulot laskutetaan WWF Suomen 100 prosenttisesti omistaman Oy Nooan Arkki Ab:n kautta.

Minkälaisten yritysten kanssa WWF toimii?

Teemme strategista ja sopimuksellista yritysyhteistyötä monenlaisten toimialojen, kuten metsäteollisuuden, elintarvikealan, vähittäiskaupan ja finanssisektorin kanssa. Yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja ovat usein edelläkävijöitä alallaan.

Royalty-kumppanit ja yhteistyötuotteet valitaan tarkasti. Royalty-tuotteiden ja niiden tuotannon tulee sopia yhteen arvojemme ja luonnonsuojelutavoitteidemme kanssa. Tuotteiden tulee olla pitkäikäisiä, kierrätettäviä ja WWF:n hyväksymistä raaka-aineista valmistettuja.

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä soveltuu erityyppisille toimijoille – sekä pieniin että suuriin työpaikkoihin. WWF Green Office -verkostossa on mukana eri alojen asiantuntijayrityksiä, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, pääkonttoreita, ministeriöitä ja virastoja, myyntitoimistoja, järjestöjä sekä muita toimijoita.

WWF-verkosto tekee yhteistyötä yritysten kanssa Suomen lisäksi monilla markkinoilla muualla Euroopassa sekä Aasiassa, Amerikassa ja Afrikassa. Kansainvälinen WWF toimii etenkin monikansallisten yritysten kanssa, jolloin yhteistyön vaikutukset ovat suuret. Lue lisää kansainvälisen WWF:n yritysyhteistyöstä. Myös WWF Suomi työskentelee kumppanimaissaan sijaitsevissa suojeluhankkeissa yhteistyössä paikallisten ja suomalaisten yritysten kanssa – edistämme esimerkiksi kestävää kahvintuotantoa Vietnamissa.

Mikä rajautuu WWF:n yritysyhteistyön toiminnan ulkopuolelle?

Emme voi tehdä yhteistyötä tai ottaa vastaan lahjoituksia yrityksiltä, joiden toiminta on ristiriidassa suojelutavoitteidemme kanssa. Näitä ovat esimerkiksi aseteollisuus, tupakkateollisuus sekä yritykset, joiden liiketoiminta keskittyy fossiilisiin polttoaineisiin tai ydinvoimaan.

WWF ei tarjoa yrityksille tai organisaatioille kompensointipalveluja, esimerkiksi puiden istuttamishankkeita. Yrityksen ilmastostrategian ei tule perustua pelkkiin päästökompensaatioihin, vaan päästöjen kompensoimista tärkeämpää olisi se, että yritykset vähentäisivät päästöjään Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Lue lisää.

Ympäristöjärjestönä emme tarjoa työhyvinvointipalveluja. Toimintamme kuitenkin perustuu osallistavaan luonnonsuojeluun. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi WWF Green Office on keino motivoida työyhteisöä toimimaan ympäristön hyväksi ja kasvattaa näin työn merkityksellisyyttä. Myös strategisen yrityskumppanuuden osana voimme järjestää talkoita henkilöstölle. Kuitenkaan yksittäisiä yrityksille räätälöityjä talkoita emme pysty tällä hetkellä järjestämään resurssisyistä, vaan luonnonhoitotalkoot ovat aina osa pitkäkestoista yhteistyökumppanuutta.

Ota meihin yhteyttä

Johtaja
Annemi Usva-Vänttinen
Asiakkuuspäällikkö
Tiina Jussila
Asiakkuuspäällikkö
Sanna Laine