WWF:n yrityskumppanit

Toimimme yhdessä monien eri alojen yritysten kanssa. Tutustu sopimuksellisiin kumppaneihimme ja yhteistöiden sisältöihin.

Ålandsbanken

Pääyhteistyökumppani

Ålandsbanken tukee luonnonsuojelutyötämme ja erityisesti Itämeren suojelua. Lisäksi kannustamme yhdessä kuluttajia ympäristömyönteiseen muutokseen.

Ålandsbanken tarjoaa asiakkailleen biohajoavan, ympäristövaikutuksia mittaavan Itämerikortti-maksukortin. Kortilla halutaan vaikuttaa kulutustottumuksiin. Itämerikorttia käyttävä asiakas voi nähdä ostostensa suuntaa-antavan hiilijalanjäljen ja sen perusteella halutessaan parantaa Itämeren tilaa lahjoittamalla rahaa luonnonsuojeluun tai muuttamalla käyttäytymistään.

Yhteistyömme kytkeytyy Ålandsbankenin Itämeriprojektiin. Ålandsbanken on tukenut erilaisia ympäristöprojekteja jo lähes 20 vuoden ajan Itämeritilin kautta. Vuosittain Itämeren suojeluprojekteihin lahjoitetaan summa, joka vastaa 0,2 % Itämeritilien talletuksista.

Ålandsbanken-konserni tarjoaa pankki- ja varainhoitopalveluja ja it-palveluja sekä myöntää kortteja Ahvenanmaalla, Suomessa ja Ruotsissa.

Yhteistyö alkoi vuonna 2016.

Tiedote: Ålandsbanken tarjoaa ensimmäisenä maailmassa ympäristöystävällisen maksukortin, jolla voi mitata ilmastovaikutustaan

Yhteistyö WWF:n kanssa auttaa meitä tarjoamaan ku­lut­ta­jil­le vaih­toeh­toi­sia käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja ja myös eri­tyyp­pi­siä ym­pä­ris­tö­koh­tei­ta, joita kuluttaja halutessaan voi tukea.

Anne-Maria Salonius
Suomen liiketoiminta-alueen johtaja, Ålandsbanken

Yhteistyö WWF:n kanssa auttaa meitä tarjoamaan ku­lut­ta­jil­le vaih­toeh­toi­sia käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja ja myös eri­tyyp­pi­siä ym­pä­ris­tö­koh­tei­ta, joita kuluttaja halutessaan voi tukea.

Anne-Maria Salonius
Suomen liiketoiminta-alueen johtaja, Ålandsbanken

Dittmar & Indrenius

Green Office Lahjoitus Pääyhteistyökumppani

Yhteistyön tavoitteena on edistää ja tukea ympäristönsuojelutyötä. Dittmar & Indrenius tukee toimintaamme tarjoamalla juridista neuvonantoa maksuttomana pro bono -työnä, jotta voimme itse keskittyä ympäristönsuojelutyöhön.

Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto on tarjonnut kokonaisvaltaisia neuvoja yritysasiakkailleen vuodesta 1899. Yritysvastuullisuus on osa Dittmar & Indreniuksen tapaa työskennellä ja antaa siten panoksensa ympäröivän yhteiskunnan toimintaan.

”Haluamme olla tukemassa WWF:n merkittävää tehtävää maailman tulevaisuuden rakentamisessa. Yhteistyömme WWF:n kanssa on merkityksellistä meille sekä yrityksenä että yksilötasolla: yritysvastuullisuus on osa omaa kulttuuriamme ja henkilöstöllemme yhteistyö WWF:n kanssa on merkityksellistä ja innostavaa. Valinnoillamme on merkitystä koko maailman tulevaisuuden kannalta.”
– Senior Partner Jan Ollila, Dittmar & Indrenius

Yhteistyö alkoi vuonna 2012. Lisäksi Dittmar & Indrenius on ollut mukana WWF Green Office -verkostossa vuodesta 2014.

Mandatum

Pääyhteistyökumppani

Työskentelemme yhdessä Mandatumin kanssa vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhteistyö alkoi vuonna 2017. Tuotamme ohjeita ja viestimme sidosryhmille. Pyrimme edistämään, että sijoittajat korvaisivat hiili-intensiivisiä sijoituskohteitaan ilmaston kannalta kestävämmillä vaihtoehdoilla. Taustalla on tarve sopeuttaa sijoitustoimialan toimintaa Pariisin ilmastosopimuksessa sovitun 1,5–2 asteen lämpötilatavoitteen edellyttämälle tasolle.

Haluamme luoda yhdessä konkreettisia toimintamalleja siihen, miten sijoittajat vähentävät käytännössä sijoitustensa hiilidioksidipäästöjä. Näin sijoitusvarallisuus ohjautuu yrityksiin, jotka toimivat ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Olemme julkaisseet yhteistyössä Mandatumin kanssa Sijoittajan ilmasto-oppaan, jossa on ohjeita vastuulliseen sijoittamiseen sekä instituutioille että yksityissijoittajille. Opas antaa arvokasta tietoa sijoittajille, jotka haluavat varmistaa, että omat sijoitukset ovat ilmastokestävissä kohteissa, eli yhtiöissä, jotka vähentävät riittävän kunnianhimoisesti omia hiilidioksidipäästöjään.

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille.

Tutustu oppaaseen: Sijoittajan opas ilmastoriskien hallintaan

Tiedote: WWF Suomi ja Mandatum Life yhteistyöhön sijoitustoiminnan ilmastovastuullisuuden lisäämiseksi

Lue lisää: Luonto hajauttaa riskin kuin sijoittaja

OP Ryhmä

Pääyhteistyökumppani

WWF ja OP Ryhmä edistävät yhteistyössä suomalaisen luonnon monimuotoisuutta. Vuosien 2024–2026 yhteistyön tavoitteena on muun muassa turvata lähiluontoa innostamalla ihmiset toimimaan sen hyväksi. Kumppanuus WWF:n kanssa tukee OP Ryhmän luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen tähtäävää vastuullisuustyötä.

Yhteistyön konkreettisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi haitallisten vieraslajien torjuntaan tähtäävät toimet sekä pölyttäjähyönteisten elinolosuhteiden parantaminen eri keinoin.

Ala villiksi -kampanja on toteutettu OP Ryhmän tuella. Kutsumme yhdessä kaikki puutarhaharrastajat ja nikkarit tarjoamaan neliömetrejä luonnolle omassa puutarhassa, parvekkeella, mökkipihalla tai työpaikan tontilla. Verkkosivulla on laskuri, joka päivittyy aina, kun neliömetrejä tulee lisää. Nettisivuilta löytyy myös kattavasti vinkkejä, millä tavoin pihamaata tai parveketta voi villiinnyttää.

Suurin osa OP Ryhmän ai­heut­ta­mis­ta luon­to­vai­ku­tuk­sis­ta syntyy yri­tys­asiak­kai­den lii­ke­toi­min­nan kautta. Suomen suurimpana fi­nans­sia­lan toimijana näemme tärkeäksi panostaa oman ja asiak­kai­dem­me työn lisäksi yh­teis­työ­hön kolmannen sektorin kanssa luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den edis­tä­mi­sek­si. Kestävä talous on vahvasti riip­pu­vai­nen hy­vin­voi­vas­ta luonnosta.

Timo Ritakallio
OP Ryhmän pääjohtaja

Suurin osa OP Ryhmän ai­heut­ta­mis­ta luon­to­vai­ku­tuk­sis­ta syntyy yri­tys­asiak­kai­den lii­ke­toi­min­nan kautta. Suomen suurimpana fi­nans­sia­lan toimijana näemme tärkeäksi panostaa oman ja asiak­kai­dem­me työn lisäksi yh­teis­työ­hön kolmannen sektorin kanssa luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den edis­tä­mi­sek­si. Kestävä talous on vahvasti riip­pu­vai­nen hy­vin­voi­vas­ta luonnosta.

Timo Ritakallio
OP Ryhmän pääjohtaja

Ala villiksi -kampanjalla haluamme innostaa ja kannustaa ihmiset mukaan edistämään luonnon monimuotoisuutta omassa lähiympäristössään. Pinta-alojen villiinnyttäminen on välttämätöntä pölyttäjille, jotka ovat vähentyneet maailmanlaajuisesti.

Lue lisää: WWF ja OP Ryhmä aloittavat yhteistyön luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 13 000 työntekijää. Finanssiryhmä tarjoaa pankki- ja vakuutuspalveluja henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen.

Sanoma Media Finland

Pääyhteistyökumppani

Kolmivuotisessa yritysyhteistyössä WWF markkinoi Sanoma Media Finlandin kanavien kautta sekä auttaa mediayhtiötä kehittämään omaa vastuullisuustyötään. Yhteistyö WWF:n kanssa tukee Sanoman vastuullisuusstrategian ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kumppanuuden tavoitteena on myös kehittää WWF:n varainhankintaa ja markkinointiviestintää.

Sanoman henkilökunta saa osana yhteistyötä muun muassa mahdollisuuden osallistua WWF:n järjestämiin ympäristöaiheisiin tilaisuuksiin, muoviroskatalkoisiin ja öljyntorjuntaharjoituksiin.

Lue lisää yhteistyöstä

 

Haluamme Sanomalla tehdä vaikuttavaa vas­tuul­li­suus­työ­tä ja hen­ki­lös­töl­läm­me on halu osallistua ja tehdä hyvää. WWF on meille tosi luonteva kumppani, ja yhteistyö antaa meille konk­reet­ti­sen tavan torjua il­mas­tok­rii­siä sekä tukea luontoa.

Hanna Johde
viestintäjohtaja, Sanoma Media Finland

Haluamme Sanomalla tehdä vaikuttavaa vas­tuul­li­suus­työ­tä ja hen­ki­lös­töl­läm­me on halu osallistua ja tehdä hyvää. WWF on meille tosi luonteva kumppani, ja yhteistyö antaa meille konk­reet­ti­sen tavan torjua il­mas­tok­rii­siä sekä tukea luontoa.

Hanna Johde
viestintäjohtaja, Sanoma Media Finland

Sanoma Media Finland on Suomen suurin kaupallinen mediayhtiö. Sanoman tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Yrityksen päästövähennystavoitteet omalle toiminnalle (Scope1 ja 2) ja arvoketjulle (Scope3) ovat Science BasedTargets -aloitteen (SBTi) hyväksymät.

Stora Enso

Pääyhteistyökumppani

Edistämme yhteistyössä Stora Enson Suomen puunhankinnan kanssa vapaaehtoista metsien suojelua, metsätalouden kestävyyttä sekä vesiensuojelua Suomessa. Yhteistyötä toteutetaan erilaisin viestinnällisin ja koulutuksellisin toimenpitein. Toimimme myös yhteistyössä pienvesien elinympäristöjen ennallistamiseksi tavoitteena parantaa uhanalaisten kalojen ja muiden virtavesilajien tilaa Suomessa. Yhteistyöhankkeiden myötä Stora Enso on yksi WWF Suomen pääyhteistyökumppaneista.

Talousmetsien luonnonhoitoon liittyvien yhteistyötoimenpiteiden tavoitteena on talousmetsien luontoarvojen turvaaminen. Yhteistyötä toteutetaan lisäämällä tietoa ja osaamista Stora Enson keskeisissä sidosryhmissä, jotka tekevät konkreettisia toimia ja valintoja metsissä.

Metsien vapaaehtoisen suojelun edistämiseen liittyvien toimenpiteiden tavoitteena on vapaaehtoisesti suojeltujen hehtaarien lisääminen. Yhteistyön toimenpiteenä edistetään METSO-ohjelmaa ja sen hyödyntämistä.

Pienvesien elinympäristöjen ennallistamiseen tähtäävää työtä toteutetaan Metsäpurojen puolesta -yhteistyössä, joka käynnistettiin vuonna 2022. Tämän kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on kunnostaa kohti luonnontilaa pääasiassa metsissä sijaitsevia pienvesistöjä, jotka ovat tärkeitä elinympäristöjä monille lajeille. Metsäpurojen puolesta -yhteistyössä on mukana myös Tornator.

Metsäpurojen puolesta -yhteistyö on osa WWF:n laajempaa ja pitkäjänteistä virtavesiympäristöjen tilaa parantavaa työtä, jonka tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä saavuttaa pien- ja virtavesien hyvä ekologinen tila Suomessa.

Stora Enso on osana kansainvälisen WWF:n metsätyön Forests Forward -ohjelmaa. Yhteistyöohjelman avulla muun muassa vähennetään metsäkatoa, ennallistetaan ekosysteemejä ja suojellaan luonnon monimuotoisuutta. Sen tavoitteena on sitouttaa yrityksiä ja sijoittajia huomioimaan luontoarvoja metsänhoidossa ja puukaupassa. Lisätietoa Forest Forward -ohjelmasta

WWF Suomi ja Stora Enso ovat aloittaneet yhteistyön vuonna 1999.

Lisätietoa Stora Enson FSC-ryhmäsertifioinnista

Lisätietoa Metsäpurojen puolesta -yhteistyöstä:
WWF, Stora Enso ja Tornator yhteistyöhön metsäpurojen puolesta – yhteisillä kunnostustalkoilla autetaan virtavesiä
WWF:n Stor Enson ja Tornatorin virtavesiyhteistyö käynnistyi kunnostustalkoilla Puumalan Peukalojoella
Metsäpurojen puolesta -yhteistyössä kunnostettiin satoja metrejä virtavesiä vuonna 2022

Uskomme, että kaikki, mikä tänään val­mis­te­taan uusiu­tu­mat­to­mis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta, voidaan huomenna valmistaa puusta. Yhteistyö WWF:n kanssa antaa meille lisää luon­toar­vo­ja huomioivaa näkökulmaa met­sä­no­mis­ta­ja­pal­ve­lui­him­me. Yhteinen ta­voit­teem­me on edistää metsien käytön kestävyyttä met­sä­no­mis­ta­jien keskuudessa huomioiden siinä työssä sekä ta­lou­del­li­nen, sosiaalinen että ym­pä­ris­tö­vas­tuu.

Pekka Kallio-Mannila
Yritysvastuujohtaja, Stora Enso

Uskomme, että kaikki, mikä tänään val­mis­te­taan uusiu­tu­mat­to­mis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta, voidaan huomenna valmistaa puusta. Yhteistyö WWF:n kanssa antaa meille lisää luon­toar­vo­ja huomioivaa näkökulmaa met­sä­no­mis­ta­ja­pal­ve­lui­him­me. Yhteinen ta­voit­teem­me on edistää metsien käytön kestävyyttä met­sä­no­mis­ta­jien keskuudessa huomioiden siinä työssä sekä ta­lou­del­li­nen, sosiaalinen että ym­pä­ris­tö­vas­tuu.

Pekka Kallio-Mannila
Yritysvastuujohtaja, Stora Enso

Stora Enso on pakkaus, biomateriaali, puutuote ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Stora Enso työllistää noin 22 000 henkilöä.

Accepta

Green Office Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: Panda-vihkot ja -paperituotteet sekä koulu- ja toimistotarvikkeet

Accepta lahjoittaa osan WWF:n pandalogolla varustettujen vihkojen, paperituotteiden sekä koulu- ja toimistotarvikkeiden myyntituotosta WWF:n luonnonsuojelutyöhön. Paperituotteet on valmistettu FSC-merkitystä paperista. Reppujen ja penaalien materiaali on kierrätyspolyesteriä.

Katso tuotteet Acceptan verkkokaupassa

Yri­tyk­sel­läm­me on pitkä historia ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­ten tuotteiden kaup­paa­mi­ses­ta. Herlitz- ja Pelikan-tuo­te­va­li­koi­mat ovat tästä oivallinen esimerkki. Haluamme osaltamme edistää vas­tuul­lis­ten tuotteiden saatavuutta ja antaa samalla oman panoksemme luon­non­suo­je­lu­työ­hön.

Harri Jokinen
toimitusjohtaja, Accepta Oy

Yri­tyk­sel­läm­me on pitkä historia ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­ten tuotteiden kaup­paa­mi­ses­ta. Herlitz- ja Pelikan-tuo­te­va­li­koi­mat ovat tästä oivallinen esimerkki. Haluamme osaltamme edistää vas­tuul­lis­ten tuotteiden saatavuutta ja antaa samalla oman panoksemme luon­non­suo­je­lu­työ­hön.

Harri Jokinen
toimitusjohtaja, Accepta Oy

Bain & Company

Yhteistyökumppani

Bain & Company ja WWF ovat yhteistyössä selvittäneet oikeudenmukaista luonnonvarojen kulutuksen tasoa Suomelle. Kesäkuussa 2024 julkaistu Fair Finnish Footprint -raportti tarkastelee ensimmäistä kertaa kootusti suomalaista luonnonvarojen ylikulutusta useamman eri jalanjälkimittarin näkökulmasta. Suurinta ylikulutus on materiaalijalanjäljen osalta, yli seitsenkertainen kestävään tasoon nähden. Pienintä lukua osoittaa ekologinen jalanjälki -mittari, mutta senkin mukaan tarvittaisiin 3,6 maapallon luonnonvarat, jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuin suomalaiset. Biomassajalanjäljen sekä typpi- ja fosforijalanjälkien luvut ovat näiden väliltä. Raportissa nostetaan kolme keskeistä politiikkatoimea, jotka ovat avaimia kestävyyssiirtymän toteuttamiseksi: hinnan asettaminen luonnonvarojen kulutukselle ja siitä aiheutuville haitoille, kiertotaloustoimien vahvistaminen sekä oikeudenmukaisen siirtymän periaatteista huolehtiminen.

Vuonna 2023 Bain & Company julkaisi yhdessä WWF:n kanssa raportin Finnish businesses and the biodiversity crisis. Raportin mukaan suomalaisyritykset ymmärtävät, että luontokato uhkaa niiden liiketoimintaa. Raportti kuitenkin osoittaa, että yritysten toimet luontokadon pysäyttämiseksi ovat vielä riittämättömiä ja harvoille yrityksille se on strateginen prioriteetti. Kyselyyn osallistui Suomen 100 suurimmasta yrityksestä 48. Lisäksi 15 yritystä osallistui syventäviin haastatteluihin. WWF ja Bain & Company järjestivät aiheesta webinaarin, ja asia oli esillä useissa WWF:n yrityksille järjestämissä tilaisuuksissa.

Crowdsorsa

Yhteistyökumppani

Crowdsorsa ja WWF tekevät yhteistyötä haitallisten vieraskasvilajien torjumiseksi. Tavoitteena on tukea Suomen luonnon monimuotoisuutta.

Crowdsorsa-pelillä kunnat ja kaupungit kannustavat asukkaitaan torjumaan vieraslajeja omassa lähiympäristössään. Torjujien on mahdollista päästä jopa 20–30 euron tuntiansioihin kiinni tekemästään työstä. Pelin avulla vieraslajeja voi torjua ennakoivasti ja pieniä kohteita kitkemällä kustannustehokkaasti. WWF on mukana mobiilipelissä asiantuntijaroolissa esimerkiksi vieraslajien tunnistamisessa.

Crowd­sor­sal­la ja WWF:llä on yhteinen päämäärä vie­ras­la­jien torjunnassa. WWF auttaa sekä vies­tin­näs­sä että asian­tun­ti­ja­na, kun luomme kan­san­lii­ket­tä vie­ras­la­jien py­säyt­tä­mi­sek­si.

Toni Paju
toimitusjohtaja, Crowdsorsa

Crowd­sor­sal­la ja WWF:llä on yhteinen päämäärä vie­ras­la­jien torjunnassa. WWF auttaa sekä vies­tin­näs­sä että asian­tun­ti­ja­na, kun luomme kan­san­lii­ket­tä vie­ras­la­jien py­säyt­tä­mi­sek­si.

Toni Paju
toimitusjohtaja, Crowdsorsa

Crowdsorsa kehittää mobiilipelejä, joilla joukkoistetaan kaupunkilaisia ja kuntalaisia datankeruuseen sekä vieraskasvien kitkemiseen.

Digital Office Company

Royalty-yhteistyö

Digital Office Company lahjoittaa jokaisesta uusiokäyttöön menevästä väriainepatruunasta 5 euroa WWF:n luonnonsuojelutyöhön. Varat kohdennetaan etenkin Itämeren ja Suomen sisävesien, kuten virtavesien, suojelutyöhön.

Digital Office Company ottaa palautuvista ja vaihtuvista laitteista käytetyt väriainepatruunat talteen ja toimittaa ne asiakkaille uusiokäyttöön. Tämä pienentää patruunamateriaalien valmistusta ja kulutusta, minimoi jätteeksi menevän hukkaväriaineen määrää sekä edistää väriaineiden loppuun käyttämistä.

Haluamme erityisesti kiinnittää huomiomme Itämeren ja Suomen sisävesien mo­ni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­mi­seen ja suojeluun, johon WWF on pit­kä­jän­tei­ses­ti ja an­siok­kaas­ti panostanut. Siksi haluamme lahjoittaa keräämämme varat erityisesti tähän työhön.

Timo Danilotschkin
Toimitusjohtaja, Digital Office Company Oy

Haluamme erityisesti kiinnittää huomiomme Itämeren ja Suomen sisävesien mo­ni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­mi­seen ja suojeluun, johon WWF on pit­kä­jän­tei­ses­ti ja an­siok­kaas­ti panostanut. Siksi haluamme lahjoittaa keräämämme varat erityisesti tähän työhön.

Timo Danilotschkin
Toimitusjohtaja, Digital Office Company Oy

Digital Office Company Oy tuottaa asiakkailleen kattavia tulostukseen liittyviä palveluita kuten monitoimilaitteiden laitetoimituksia sekä niiden asennus-, huolto- ja ylläpitopalveluita.

Earth Control

Lahjoitus Yhteistyökumppani

Midsona lahjoittaa WWF:lle 10 000 euroa suomalaisten metsien suojeluun Earth Control -markkinointikampanjansa yhteydessä touko-kesäkuussa 2024. Kampanjassa viestimme yhdessä kasvipainotteisen ruokavalion ja Suomen metsien suojelun puolesta.

Yhteistyö Earth Control -brändin kanssa on jatkunut vuodesta 2017.

Katso yhteistyöreseptit: bulgurisalaatti, pinaattisalaatti kardemummakastikkeella ja raaka parsakaalisalaatti

Olen todella iloinen, että jatkamme tänäkin vuonna hyvää yhteistyötä WWF Suomen kanssa luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den suo­je­le­mi­sek­si. Vas­tuul­li­suus on Midsonan toiminnassa keskiössä. Kehitämme ak­tii­vi­ses­ti omaa toi­min­taam­me kestävän kehityksen ja han­kin­ta­ket­jun lä­pi­nä­ky­vyy­den osalta ja haluamme olla mukana tukemassa omalla pa­nok­sel­lam­me WWF:n pit­kä­jän­teis­tä luon­non­suo­je­lu­työ­tä.

Pia Piispa
Brand and Category Manager, Midsona Finland Oy

Olen todella iloinen, että jatkamme tänäkin vuonna hyvää yhteistyötä WWF Suomen kanssa luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den suo­je­le­mi­sek­si. Vas­tuul­li­suus on Midsonan toiminnassa keskiössä. Kehitämme ak­tii­vi­ses­ti omaa toi­min­taam­me kestävän kehityksen ja han­kin­ta­ket­jun lä­pi­nä­ky­vyy­den osalta ja haluamme olla mukana tukemassa omalla pa­nok­sel­lam­me WWF:n pit­kä­jän­teis­tä luon­non­suo­je­lu­työ­tä.

Pia Piispa
Brand and Category Manager, Midsona Finland Oy
Pinaattisalaatti kardemummakastikkeella

Midsona on Pohjoismaiden johtava luomu- ja terveystuotteiden valmistaja. Earth Control -tuotteita ovat muun muassa kuivahedelmät, pähkinät ja siemenet.

Edenred

Lahjoitus Yhteistyökumppani

Edenred Finland on ollut WWF:n yrityskumppanina syksystä 2022 lähtien tarjoamalla Delicard®-lahjakorttiasiakkailleen mahdollisuuden auttaa luontoa. Edenred tarjoaa suomalaisille yrityksille työsuhde-etuja, kuten lounas-, liikunta- ja kulttuurietuja sekä yrityslahjaksi tarkoitettuja lahjakortteja. Delicard®-lahjakorteilla asiakasyritys voi kiittää ja palkita niin työntekijöitä, asiakkaita kuin yhteistyökumppaneita. Lahjakorttivalikoimassa on tuotteiden ja palveluiden ohella myös aineettomia lahjoja. Lahjan saaja voi esimerkiksi valita vaihtoehtojen joukosta lahjoituksen hyväntekeväisyyteen. WWF:n suojelutyö on yksi lahjoituskohteista.

Yhteistyön aikana lahjoituksia on kohdistettu WWF:n työlle Itämeren ja suomalaisen luonnon suojelemiseksi.

Lue lisää: Edenredin henkilöstölahjat tukevat WWF:n työtä – moni työntekijä valitsee tavaran sijasta lahjoituksen luonnolle

Olemme iloisia ja kiitollisia kaikille Delicard®-asiak­kail­lem­me, joiden yk­sit­täi­sis­tä lah­joi­tuk­sis­ta kertyy koko ajan varoja näin tärkeän asian hyväksi. Itämeri on meitä kaikkia lähellä ja ai­nut­laa­tui­sen arvokas luonnon ja uha­na­lais­ten eläinten suo­je­lu­koh­de. On tärkeää turvata sen mo­ni­muo­toi­suus ja elin­voi­mai­suus myös tu­le­vai­suu­des­sa.

Laura Kuusela
vastuullisuusjohtaja, Edenred Finland

Olemme iloisia ja kiitollisia kaikille Delicard®-asiak­kail­lem­me, joiden yk­sit­täi­sis­tä lah­joi­tuk­sis­ta kertyy koko ajan varoja näin tärkeän asian hyväksi. Itämeri on meitä kaikkia lähellä ja ai­nut­laa­tui­sen arvokas luonnon ja uha­na­lais­ten eläinten suo­je­lu­koh­de. On tärkeää turvata sen mo­ni­muo­toi­suus ja elin­voi­mai­suus myös tu­le­vai­suu­des­sa.

Laura Kuusela
vastuullisuusjohtaja, Edenred Finland

Edenred Finland Oy on Suomen johtava työsuhde-etuja tarjoava yritys, joka tarjoaa etumatkaa hyvään arkeen. Yrityksen tuotteita ovat Edenred Lounari, Edenred Virike, Edenred Hieronta, Edenred Työmatka ja Edenred Hammashoito sekä Delicard®-lahjakortit. Koko Edenred-konsernilla on globaalisti 12 000 työntekijää 45:ssa maassa.

Fazer

Yhteistyökumppani

WWF ja Fazer tekevät yhteistyötä kestävän ruuantuotannon edistämiseksi. Monivuotisen yhteistyön tavoitteena on etsiä keinoja ja huomioida entistä laajemmin Fazerin toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Fazerin yksi painopiste on kasvipohjaisen tuotevalikoiman lisääminen. Yritys haluaa yhteistyöllä kannustaa myös omaa henkilöstöään, asiakkaitaan ja muita sidosryhmiään vastuullisempiin toimintatapoihin.

Esimerkkejä yhteistyöstä:

  • WWF on ollut mukana vaikuttamassa Fazerin palmuöljysitoumuksen ja soijasitoumuksen sisältöön sekä metsäkatoa hillitseviin linjauksiin.
  • Vaikutamme yhdessä siihen, että Fazerin tuotteet ja palvelut tukevat kuluttajia kestävien valintojen tekemisessä.
  • Olemme järjestäneet yhteistyössä tilaisuuksia ja viestineet kestävistä ruokavalinnoista ja ruokahävikistä.
  • Olemme tehneet yhteistyötä kalastuksen ja kalahankinnan vastuullisuuden edistämiseksi. Fazer noudattaa ravintoloidensa kalavalinnoissa WWF:n Kalaoppaan suosituksia.

Yhteistyö alkoi vuonna 2011.

Lue lisää: WWF:n ja Fazerin yhteistyö jatkuu kestävän ruuantuotannon edistämiseksi

Ruuan tuotanto ja ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sem­me vaikuttavat mer­kit­tä­väs­ti ympäristöön. Yhteistyö ja asian­tun­te­muk­sen jakaminen on edellytys siir­ty­mi­sel­le kohti kestävämpää ruu­an­tuo­tan­toa. WWF:n asian­tun­ti­jat ovat tarjonneet tärkeää tukea Fazerin ym­pä­ris­tö­työl­le.

Joséphine Mickwitz
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Fazer-konserni

Ruuan tuotanto ja ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sem­me vaikuttavat mer­kit­tä­väs­ti ympäristöön. Yhteistyö ja asian­tun­te­muk­sen jakaminen on edellytys siir­ty­mi­sel­le kohti kestävämpää ruu­an­tuo­tan­toa. WWF:n asian­tun­ti­jat ovat tarjonneet tärkeää tukea Fazerin ym­pä­ris­tö­työl­le.

Joséphine Mickwitz
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Fazer-konserni
Fazer

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksituotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazer kehittää ruokaa ratkaisuna ympäristön ja liiketoiminnan kestävyyden varmistamiseksi. Yrityksen päämääränä on toimia innovatiivisena suunnannäyttäjänä. Vastuullisuustyötä ohjaa neljä painopistealuetta: ilmasto ja kiertotalous, vastuulliset tuotteet ja innovaatiot, vastuullinen hankinta sekä ihmiset ja hyvinvointi.​

Firstar

Royalty-yhteistyö

Royalty-tuote: Lemmikin ensiapulaukku

Firstar lahjoittaa jokaisesta myydystä lemmikin ensiapulaukusta 50 senttiä WWF:n ilmastotyöhön. Laukku sisältää lemmikin ensiapuun tarvittavia tuotteita, mm. erilaisia haavataitoksia.

”Yrityksillä on iso vastuu ympäristöstä ja ilmastomuutoksen pysäyttämisestä. Yhteistyössä WWF:n kanssa voimme antaa oman panoksemme ilmastotyöhön, johon WWF on ansiokkaasti panostanut.”

– Myyntijohtaja Yrjö Kokkonen, Firstar Healtcare

Forsman tee

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: Jääkarhu- ja Lumiukko-teepussit 100 g sekä teekalenterit

Forsmanin teetalo tukee WWF:n työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja arktisen luonnon sekä saimaannorpan suojelemiseksi. Forsman tee lahjoittaa 20 senttiä jokaisesta myydystä Jääkarhu- ja Lumiukko-teepusseista ja 50 senttiä jokaisesta myydystä teejoulukalenterista WWF:n luonnonsuojelutyölle.

Yhteistyö käynnistyi vuonna 2019.

Tuotteet Forsman teen verkkokaupassa

WWF toteuttaa globaalisti konk­reet­ti­sia hankkeita luonnon ja ihmisen yhteisen hyvän edis­tä­mi­sek­si. Forsman tee haluaa olla tukemassa tätä tärkeää toimintaa.

Ari Santamäki
Teen maahantuoja, toimitusjohtaja, Aaro Forsman Oy

WWF toteuttaa globaalisti konk­reet­ti­sia hankkeita luonnon ja ihmisen yhteisen hyvän edis­tä­mi­sek­si. Forsman tee haluaa olla tukemassa tätä tärkeää toimintaa.

Ari Santamäki
Teen maahantuoja, toimitusjohtaja, Aaro Forsman Oy
Forsman tee

Hätälä

Yhteistyökumppani

Hätälä Oy, WWF ja WWF Nuoret tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää kestävistä kalakannoista peräisin olevien kotimaisten kalojen saavutettavuutta ja kysyntää Suomessa.

Yhteistyön tuloksena on syntynyt alkuvuodesta 2022 lanseerattu Hätälän Muikkuli-muikkupihvi, jonka pääraaka-aineena on kestävästi kalastettu kotimainen muikku. Muikkua on saatavilla lähes ympäri vuoden ja sen hiilijalanjälki on erittäin pieni. Tuote on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja monipuoliseksi, jotta se madaltaisi erityisesti nuorten kuluttajien kynnystä ostaa kotimaista luonnonkalaa. Tuote on pakattu kierrätystä helpottavaan monomuovi-pakkaukseen. WWF Nuoret ovat olleet mukana kehittämässä tuotetta.

Yhteistyö alkoi vuonna 2021.

Tiivis ja käy­tän­nön­lä­hei­nen yhteistyö WWF:n ja WWF Nuorten kanssa on ollut erittäin antoisaa. Hätälän tuo­te­ke­hi­tys on saanut uusia näkemyksiä, kuinka kehittää tuotteita nuoremmalle väelle ko­ti­mai­ses­ta kalasta. Hätälä on työl­lis­tä­nyt Suomen kalastajia jo 85 vuoden ajan ja haluamme tehdä niin myös tu­le­vai­suu­des­sa, joten kestävästi kalastetun kotimaisen luon­non­ka­lan kysyntä on meille sydämen asia. Olemme iloisia, että olemme voineet edistää sitä yh­teis­työs­sä WWF:n kanssa.

Matti Isohätälä
varatoimitusjohtaja, Hätälä Oy

Tiivis ja käy­tän­nön­lä­hei­nen yhteistyö WWF:n ja WWF Nuorten kanssa on ollut erittäin antoisaa. Hätälän tuo­te­ke­hi­tys on saanut uusia näkemyksiä, kuinka kehittää tuotteita nuoremmalle väelle ko­ti­mai­ses­ta kalasta. Hätälä on työl­lis­tä­nyt Suomen kalastajia jo 85 vuoden ajan ja haluamme tehdä niin myös tu­le­vai­suu­des­sa, joten kestävästi kalastetun kotimaisen luon­non­ka­lan kysyntä on meille sydämen asia. Olemme iloisia, että olemme voineet edistää sitä yh­teis­työs­sä WWF:n kanssa.

Matti Isohätälä
varatoimitusjohtaja, Hätälä Oy
Hätälä Muikkuli-tuotekuva

Oululainen neljännen polven perheyritys Hätälä on Suomen suurin kotimaisen luonnonkalan ostaja, jonka yhteistyökumppaneihin kuuluu yli 400 suomalaista ammattikalastajaa. Tärkeiden ympäristönäkökulmien lisäksi Hätälä haluaa lisätä kotimaisen luonnonkalan kestävää käyttöä myös tukeakseen kalastajien elinkeinon kannattavuutta ja jatkuvuutta seuraaviin sukupolviin.

Lue Hätälän kalastajien tarinoita työstään
Hätälän kauden kala -teemasivut, reseptejä kotimaiselle kalalle kalalajeittain

HIFK

Lahjoitus Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

WWF:n ja jääkiekkoseura HIFK:n yhteistyön tavoitteena on tukea Itämeren suojelua monin keinoin.

Yhteistyössä rakennetaan Länsi-Uudellemaalle kosteikko, johon muotoillaan HIFK-kirjainten muotoiset saaret. Ennallistamisprojektiin voi osallistua lunastamalla Itämeren puolustaja -diplomin. Lisäksi HIFK:n lipunmyyntikumppani Ticketmaster tarjoaa lipunoston yhteydessä lahjoitusmahdollisuuden, jonka tuotot ohjataan kosteikkoprojektiin.

HIFK:n vastuullisuusryhmän yritykset ja HIFK ovat mukana tukemassa suojelutyötä omilla suorilla lahjoituksillaan. HIFK:n miesten ja naisten liigajoukkueet osallistuvat myös Itämeren suojelutyöhön yhdessä keräämillään lahjoitusvaroilla.

Helsingin Jäähallissa voi ostaa Red Events Restaurants -kioskista Kasvisgyros-annoksen, jonka raaka-aineet on koottu planetaarisen ruokavalion mukaan. Jokaisen annoksen myyntituotosta lahjoitetaan osa Itämerityöhön.

Meidän termein tämä ra­ken­net­ta­va kosteikko toimii parhaana puo­lus­ta­ja­na, joka mah­dol­lis­taa sen, että maali – tässä tapauksessa Itämeri – pysyy puhtaana.

Raakel Koittola
markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja, HIFK

Meidän termein tämä ra­ken­net­ta­va kosteikko toimii parhaana puo­lus­ta­ja­na, joka mah­dol­lis­taa sen, että maali – tässä tapauksessa Itämeri – pysyy puhtaana.

Raakel Koittola
markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja, HIFK

Kosteikko torjuu Itämeren rehevöitymistä, sillä se puhdistaa vedestä ravinteita ja kiintoainesta sekä pidättää vettä.

Lue lisää: WWF ja HIFK monivuotiseen yhteistyöhön Itämeren suojelemiseksi

OY HIFK-Hockey Ab on jääkiekkojoukkue, jonka miesten ja naisten joukkueet pelaavat korkeimmalla sarjatasolla jääkiekkoa. HIFK-konserniin kuuluvat myös Red Events sekä Red Events Restaurants -yritykset. HIFK:n vastuullisuusohjelma koostuu kolmesta osasta: ympäristövastuullisuudesta, yritys- ja yhteiskuntavastuusta sekä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.

Hirsala Golf

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: kuukauden kampanjatuote, avointen kilpailujen osallistumismaksu

Hirsala Golf tukee WWF:n Itämeren suojelutyötä royalty-lahjoituksilla. Yritys lahjoittaa osuuden jokaisen myydyn kampanjatuotteen hinnasta WWF:lle. Kampanjatuote vaihtuu kuukausittain. Kampanjatuotteet ovat myynnissä Hirsala Golfin verkkokaupassa ja klubilla.

Kesällä 2019 Hirsala Golfin alueella järjestettiin WWF:n ja Keskon K-Kalapolut-talkoot. Royalty-yhteistyö käynnistyi vuonna 2020.

WWF ja Hirsala Golf järjestävät 7.6.2024 yhdessä hyväntekeväisyystapahtuman, jonka tuotot tukevat Itämeren suojelua. Lue lisää tapahtumasta.

Hirsala Golf on palkittu kolmesti Suomen Golfliiton Ympäristöpalkinnolla, viimeksi vuonna 2021. Lisätietoa Hirsala Golfin ympäristövastuusta.

ICEYE

Lahjoitus Yhteistyökumppani

ICEYE tukee WWF:n arktista ohjelmaa valaiden vaellusreittien tunnistamisessa ja suojelemisessa.

Vuosittain kymmenet tuhannet valaat vaeltavat pitkiä matkoja Jäämerelle etsiessään oikeita olosuhteita ravinnon hankkimiseen, pariutumiseen ja poikasten kasvattamiseen. Valaiden käyttämät kulkureitit eli ‘siniset käytävät’ ovat elintärkeitä lähes kolmannekselle maailman valaslajeista. Suunnistaessaan valaat seuraavat jäänreunan liikkeitä ja merkkejä vuodenaikojen vaihtelusta. Ilmaston lämpenemisen myötä suunnistaminen vaikeutuu ja myös muut vaarat kasvavat. Jään sulaminen tuo arktiselle alueelle lisää aluksia, mikä lisää vedenalaista melua sekä öljyvuotojen ja törmäysten riskiä.

WWF:n arktisen ohjelman tavoitteena on seurata valaiden vaellusreittejä, lisätä niitä koskevaa tietoa sekä toteuttaa käytännön suojelutoimenpiteitä vaellusreittien varrella YK:n maailmanlaajuisen biodiversiteettikehyksen (Global Biodiversity Framework, GBF) mukaisesti. Yritysyhteistyön tavoitteena on muun muassa selvittää, miten ICEYE:n satelliittikuvia voidaan hyödyntää vaellusreittien tunnistamisessa ja suojelussa. Lue lisää Arctic Blue Corridors -hankkeesta.

Arktinen luonto on meille tärkeä suo­je­lu­koh­de, sillä toimintamme on saanut alkunsa jään liikkeiden seu­raa­mi­ses­ta arktisella alueella – mistä tulee myös nimi ICEYE. Haluamme parantaa elämää maapallolla tarjoamalla luotettavaa ja ob­jek­tii­vis­ta tietoa pää­tök­sen­teon tueksi. Yhdessä WWF:n kanssa voimme lisätä tietoa valaiden kul­ku­rei­teis­tä ja ylläpitää luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta.

Milla Uusi-Pietilä
vastuullisuuspäällikkö, ICEYE

Arktinen luonto on meille tärkeä suo­je­lu­koh­de, sillä toimintamme on saanut alkunsa jään liikkeiden seu­raa­mi­ses­ta arktisella alueella – mistä tulee myös nimi ICEYE. Haluamme parantaa elämää maapallolla tarjoamalla luotettavaa ja ob­jek­tii­vis­ta tietoa pää­tök­sen­teon tueksi. Yhdessä WWF:n kanssa voimme lisätä tietoa valaiden kul­ku­rei­teis­tä ja ylläpitää luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta.

Milla Uusi-Pietilä
vastuullisuuspäällikkö, ICEYE

WWF seuraa valaiden liikkeitä satelliittilähettimien avulla. Satelliittiseurannan avulla saadaan uutta tietoa valaiden muuttoreiteistä ja käytöksestä, mikä on hyödyksi suojelutyössä.

ICEYE on vuonna 2014 perustettu avaruusalan yritys, joka operoi maailman suurinta SAR-tutkasatelliittien parvea. Yhtiön satelliitit mahdollistavat maan havainnoinnin läpi vuorokauden ja kaikissa sääolosuhteissa. Kerättyä tietoa hyödynnetään esimerkiksi luonnonkatastrofien kuten tulvien ja metsäpalojen torjunnassa ja niihin liittyvässä pelastustoiminnassa. Lue lisää ICEYE:n vastuullisuudesta.

Jalofoods

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Jalotofu Maustamaton (270 g)

Jalofoods lahjoittaa 10 senttiä jokaisesta myydystä Jalotofu Maustamaton Luomu Reilu Kauppa (270 g) -tuotteesta WWF:n luonnonsuojelutyölle. Jalofoods on ollut WWF:n yhteistyökumppani vuodesta 2018.

Yhteistyössä on toteutettu useita reseptejä WWF:n verkkosivuille. Tutustu resepteihin: ”Graavi”tofuleivät ja mätismetana, Jalotofusalaatti, Kookos-jalofotukorma, Salaattiveneet tofutäytteellä, Appelsiini-tofukastike.

Haluamme arvojemme mukaisesti vaikuttaa tekojen kautta ihmisten hy­vin­voin­tiin ja ym­pä­ris­tö­tie­toi­suu­teen. Yhteistyö WWF:n kanssa on meille kunnia-asia ja konk­reet­ti­nen osoitus siitä, että me kaikki voimme omilla esi­mer­keil­läm­me vaikuttaa luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den edis­tä­mi­seen. Nyt jos koskaan on meidän kaikkien aika osoittaa aitoa tahtoa oman eli­nym­pä­ris­töm­me suo­je­le­mi­sek­si. Lisäksi tämä kampanja on 30-vuotisen juh­la­vuo­tem­me investointi meille rakkaaseen asiaan.

Jouko Riihimäki
kaupallinen johtaja, Jalofoods

Haluamme arvojemme mukaisesti vaikuttaa tekojen kautta ihmisten hy­vin­voin­tiin ja ym­pä­ris­tö­tie­toi­suu­teen. Yhteistyö WWF:n kanssa on meille kunnia-asia ja konk­reet­ti­nen osoitus siitä, että me kaikki voimme omilla esi­mer­keil­läm­me vaikuttaa luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den edis­tä­mi­seen. Nyt jos koskaan on meidän kaikkien aika osoittaa aitoa tahtoa oman eli­nym­pä­ris­töm­me suo­je­le­mi­sek­si. Lisäksi tämä kampanja on 30-vuotisen juh­la­vuo­tem­me investointi meille rakkaaseen asiaan.

Jouko Riihimäki
kaupallinen johtaja, Jalofoods
Jalofoods lahjoittaa 10 senttiä jokaisesta myydystä Jalotofu Maustamaton-tuotteesta WWF:n luonnonsuojelutyölle.

Karhu Helsinki

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: asiakasprojektit

Digitoimisto Karhu Helsinki lahjoittaa jokaisen toteutuneen asiakasprojektin hinnasta 0,5 prosenttia WWF:n työlle jääkarhun suojelemiseksi. Lisäksi se kannustaa asiakkaitaan vastaamaan asiakastyytyväisyyskyselyyn lahjoittamalla jokaisesta palautetusta kyselystä 10 euroa WWF:lle.

Jääkarhu ja arktiset alueet ovat kor­vaa­mat­to­mia ja suuressa vaarassa. On hienoa, että pääsemme tekemään oman pienen osamme niiden pe­las­ta­mi­sek­si.

Timo Salminen
Asiakkuusjohtaja, Karhu Helsinki Oy

Jääkarhu ja arktiset alueet ovat kor­vaa­mat­to­mia ja suuressa vaarassa. On hienoa, että pääsemme tekemään oman pienen osamme niiden pe­las­ta­mi­sek­si.

Timo Salminen
Asiakkuusjohtaja, Karhu Helsinki Oy

Kino Engel

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Kesäkinon elokuvaliput

Kino Engel lahjoittaa jokaisesta myydystä Kesäkinon elokuvalipusta 0,50 euroa WWF:lle Itämeren suojelutyöhön.

Tutustu Kesäkinoon

Lahjoitus merten suojeluun on paras mahdollinen sijoitus tu­le­vai­suu­teen. Jokainen merellä vietetty päivä lisää yhden päivän ihmisen elämään!

Mika Siltala
Cinema Mondo

Lahjoitus merten suojeluun on paras mahdollinen sijoitus tu­le­vai­suu­teen. Jokainen merellä vietetty päivä lisää yhden päivän ihmisen elämään!

Mika Siltala
Cinema Mondo

Kultakeskus

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Panda-kummilusikka

Kultakeskus lahjoittaa osan Panda-kummilusikoiden myyntituotosta WWF:n luonnonsuojelutyölle. Osa Panda-kummilusikassa käytetystä hopeasta on kierrätyshopeaa.

”Olemme jo usean vuosikymmenen ajan tukeneet ja haluamme jatkossakin olla mukana tukemassa WWF:n arvokasta toimintaa meille tärkeän luontomme säilyttämiseksi.”
– 
Toimitusjohtaja Ilkka Ruohola, Kultakeskus Oy

Kultakeskuksen tuotteiden jälleenmyyjät

Lamor

Lahjoitus Yhteistyökumppani

WWF ja Lamor tekevät yhteistyötä öljyntorjuntaosaamisen kehittämiseksi. Kumppanuuden tavoitteena on yhteisten koulutustilaisuuksien avulla lisätä vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen tietotaitoa öljyntorjuntavälineistä, erilaisista materiaaleista sekä tavoista toimia öljyntorjuntatilanteissa.

Vaikka Lamorista on vuosikymmenten kuluessa muovautunut globaali ympäristöratkaisujen toimittaja, ja yritys on toiminut pitkään myös maaperän ennallistamisen ja materiaalinkierrätyksen ratkaisujen parissa, Lamorin juuret ovat Suomessa ja öljyntorjunnassa.

Öl­jyn­tor­jun­ta­tek­no­lo­gian ja -valmiuksien ke­hit­tä­mi­nen ym­pä­ris­tö­jem­me suo­je­le­mi­sek­si on lähtökohta, jolle Lamor on rakennettu. Niinpä meille on luontevaa auttaa WWF:ää öl­jyn­tor­jun­ta­val­miuk­sien ke­hit­tä­mi­ses­sä. Uhkat Itämerellä kasvavat päivittäin. Siksi on erittäin tärkeää, että julkinen ja yksityinen sektori toimivat hyvässä yh­teis­työs­sä paitsi keskenään, myös kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kanssa. Pystymme torjumaan uhkat vain yhdessä.

Johanna Grönroos
strategiajohtaja, Lamor

Öl­jyn­tor­jun­ta­tek­no­lo­gian ja -valmiuksien ke­hit­tä­mi­nen ym­pä­ris­tö­jem­me suo­je­le­mi­sek­si on lähtökohta, jolle Lamor on rakennettu. Niinpä meille on luontevaa auttaa WWF:ää öl­jyn­tor­jun­ta­val­miuk­sien ke­hit­tä­mi­ses­sä. Uhkat Itämerellä kasvavat päivittäin. Siksi on erittäin tärkeää, että julkinen ja yksityinen sektori toimivat hyvässä yh­teis­työs­sä paitsi keskenään, myös kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kanssa. Pystymme torjumaan uhkat vain yhdessä.

Johanna Grönroos
strategiajohtaja, Lamor

WWF:n öljyntorjuntajoukot kuuluvat vapaaehtoiseen pelastuspalveluun (Vapepa) ja toimivat viranomaisten apuna öljyvahingon jälkien korjaamisessa.

Lamor on globaali ympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiantuntijuutta ja ratkaisuja ympäristöjen ja ekosysteemien puhdistamiseen sekä suojeluun. Lamorilla on vuosikymmenten kokemus ja osaaminen öljyntorjuntateknologian ja -valmiuksien kehittämisessä. Teknologia ja palvelut auttavat suojelemaan herkkiä meri- ja rannikkoalueita mahdollisen öljyvahingon negatiivisilta vaikutuksilta.

Löyly Helsinki

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Jasperin kalakeitto

Helsinkiläinen Löyly-ravintola lahjoittaa jokaisen Jasperin kalakeiton hinnasta 0,50 euroa WWF:n Itämeri-työlle. Keitossa käytettävät kalat on valittu WWF:n Kalaoppaan vihreältä listalta.

Löyly on rakennettu FSC-sertifioidusta puusta ja se on Suomen ensimmäinen FSC-sertifioitu rakennusprojekti. WWF oli mukana projektissa viestimässä kuluttajille FCS-sertifikaatin merkityksestä.

Tiedote: Jaspen Pääkkösen lohikeitto poikinut yli 30 000 euron lahjoituksen WWF:lle

Huolehdimme ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­ses­ta lii­ke­toi­min­nas­ta. Osal­lis­tu­mal­la Itämeren suojeluun ja tukemalla WWF:n arvokasta työtä jatkamme Löylyn ekologisen ra­ken­ta­mi­sen ohjaamia jalanjälkiä.

Tiina Ropponen
General Manager, Löyly Helsinki

Huolehdimme ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­ses­ta lii­ke­toi­min­nas­ta. Osal­lis­tu­mal­la Itämeren suojeluun ja tukemalla WWF:n arvokasta työtä jatkamme Löylyn ekologisen ra­ken­ta­mi­sen ohjaamia jalanjälkiä.

Tiina Ropponen
General Manager, Löyly Helsinki

Marttiini

Royalty-yhteistyö

Royalty-tuote: Marttiini x WWF -puukko

Marttiini lahjoittaa jokaisesta myydystä Marttiini x WWF -puukosta 10 euroa suomalaisten metsien suojelutyöhön.

Marttiini x WWF -puukon perustana ovat mahdollisimman ympäristöystävälliset raaka-aineet. Puukon kahva on tehty biokomposiitista, joka on seos vastuullista FSC-sertifioitua puuta (40 %) sekä biopohjaista muovia. Sormisuojahela on valmistettu uistinvalmistuksen sivuvirtana syntyvästä, 100 prosenttisesti kierrätetystä ABS-muovista. Puukon hiiliterästerästä noin 45 prosenttia on kierrätettyä. Tuppi on kasviparkittua nahkaa. Puukon muotoilu soveltuu mainiosti vuolemiseen sekä luonnossaliikkujan yleispuukoksi. Puukkoja on valmistettu 500 kappaleen numeroitu erä.

Tutustu Marttiini x WWF -puukkoon

Meille on tärkeää kehittää toi­min­taam­me jatkuvasti entistä vas­tuul­li­sem­mak­si, jotta myös tulevat eräi­li­jä­su­ku­pol­vet voivat nauttia luonnossa liik­ku­mi­ses­ta. Vas­tuul­li­suus tarkoittaa meille konk­reet­ti­sia tekoja ympäristön hyväksi, ja siksi olemme ylpeitä yh­teis­työs­tä WWF:n kanssa.

Päivi Ohvo
toimitusjohtaja, Marttiini Oy

Meille on tärkeää kehittää toi­min­taam­me jatkuvasti entistä vas­tuul­li­sem­mak­si, jotta myös tulevat eräi­li­jä­su­ku­pol­vet voivat nauttia luonnossa liik­ku­mi­ses­ta. Vas­tuul­li­suus tarkoittaa meille konk­reet­ti­sia tekoja ympäristön hyväksi, ja siksi olemme ylpeitä yh­teis­työs­tä WWF:n kanssa.

Päivi Ohvo
toimitusjohtaja, Marttiini Oy

Marttiinin lähes satavuotiaat juuret ovat syvällä suomalaisilla korpimailla, mikä on tuotesuunnittelun innoittaja tänäkin päivänä. Suunnittelun lähtökohta on tehdä käyttöpuukkoja, jotka kestävät sukupolvelta toiselle.

Marttiini x WWF -puukko

Partioaitta

Lahjoitus

WWF:n Luontolive on yksi Partioaitan vuoden 2024 Ympäristöbonuksen saajista.

Partioaitan vuosittain jaettava Ympäristöbonus lahjoitetaan Suomen luonnon suojelemiseksi ja ulkona liikkumisen tukemiseksi. Lahjoitus kertyy vuoden 2024 aikana Partioaitan kanta-asiakasjärjestelmän, 365-klubin kautta tehdyistä ostoista, joista Partioaitta tilittää vuosittain 1 %:n Ympäristöbonukseen. Lahjoituksen lopullinen summa selviää vuoden päättyessä.

Bonuksen avulla voimme esimerkiksi lisätä uusia lajeja Luontoliven lähetykseen ja järjestää Luontoliveillan. Lisäksi voimme jakaa yhä laajemmin suomalaisen luonnon ilosanomaa niille, joille on uutta tai fyysisesti haastavaa lähteä luontoon.

Lue lisää Partioaitan Ympäristöbonuksesta

Partioaitta Oy on Suomessa toimiva ulkoilu- ja retkeilyvarusteiden vähittäismyyntiin erikoistunut yritys. 21 myymälää ja verkkokauppa sekä niiden osaava henkilökunta tarjoavat laadukkaita tuotteita alan johtavilta brändeiltä. Partioaitta on palkittu kuluttajien toimesta sekä alansa arvostetuimpana että alansa vastuullisimpana toimijana jo useamman vuoden ajan. Se noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä, yrityksen arvoihin – laatu, luonto, palvelu, osaaminen ja valikoima – perustuvia periaatteita ja on sitoutunut YK:n Global Compact – yritysvastuualoitteeseen.

Posti

Yhteistyökumppani

Työskentelemme yhteistyössä Postin kanssa luonnon monimuotoisuuden hyväksi vuosina 2023–2025.

Yhteistyön tavoitteena on parantaa yrityspäättäjien tietoisuutta yritysten käytännön keinoista luontokadon torjumiseksi, tukea WWF:n työtä luonnon monimuotoisuuden hyväksi sekä vahvistaa Postin omaa luontokadon vastaista työtä. Postin päämääränä on kasvattaa omaa osaamistaan sekä jakaa tietoa sidosryhmille ja toimialalle. Yhteistyössä korostuvat keskinäinen asiantuntijayhteistyö ja kehitys- ja viestintähankkeet.

Yrityksillä on merkittävä rooli luontokadon pysäyttämisessä ja syy toimia, sillä luonnon monimuotoisuus on yhteiskuntien, ihmisten hyvinvoinnin sekä kaiken liiketoiminnan ja talouden perusta. Yritysten tulisikin arvioida omat haitalliset vaikutuksensa luontoon ja minimoida ne.

Lue lisää: WWF ja Posti kolmevuotiseen yhteistyöhön luonnon monimuotoisuuden hyväksi

Tukeudumme il­mas­to­työs­säm­me il­mas­to­tie­tee­seen ja haluamme tuoda saman ajattelun myös luontokadon haasteiden rat­kai­se­mi­sek­si. Haluamme jakaa omia ko­ke­muk­siam­me yrityksille sekä oppia itse lisää muilta, jotta voisimme kaikki olla py­säyt­tä­mäs­sä luontokatoa mah­dol­li­sim­man tehokkaasti.

Anna Heino
ilmasto- ja luontojohtaja, Posti

Tukeudumme il­mas­to­työs­säm­me il­mas­to­tie­tee­seen ja haluamme tuoda saman ajattelun myös luontokadon haasteiden rat­kai­se­mi­sek­si. Haluamme jakaa omia ko­ke­muk­siam­me yrityksille sekä oppia itse lisää muilta, jotta voisimme kaikki olla py­säyt­tä­mäs­sä luontokatoa mah­dol­li­sim­man tehokkaasti.

Anna Heino
ilmasto- ja luontojohtaja, Posti
Postin Anna Heino ja kollega

Posti Group on yksi Suomen, Ruotsin ja Baltian johtavista jakelu- ja logistiikkayhtiöistä.

Lue Postin vastuullisuudesta

Red Carpet Festari

Lahjoitus Yhteistyökumppani

WWF:n ja Red Carpet Festarin monivuotisen kumppanuuden tavoitteena on kerätä varoja luonnonsuojelutyöhön. Yhteistyön suojelukohde valitaan vuosittain.

Vuonna 2024 suojelukohteena on Itämeri ja WWF:n öljyntorjuntajoukkojen tukeminen. Red Carpet Festarilla järjestettävä elokuva-alan gaala muuntautuu WWF Itämeri Gaalaksi, joka yhdistää Suomen elokuva-alan tähdet sekä ympäristönsuojelun ja vastuullisuuden. Gaalaan myydään sponsoriyrityksille gaalapöytiä, joiden tuotoista lahjoitetaan osa WWF:lle. Lisäksi koko festari kerää varoja WWF:lle tarjoamalla kaikille asiakkailleen mahdollisuuden tukea Itämeren suojelutyötä lippuja ostaessaan.

Lue lisää ja ilmoittaudu Gaalaan

Luonto ja erityisesti Itämeren hyvinvointi on minulle tärkeä muun muassa sen takia, että käyn meressä uimassa lähes päivittäin. Haluan, että myös lapsillani on siihen mah­dol­li­suus tu­le­vai­suu­des­sa samoin kuin kaikilla ihmisillä, jotka asuvat sen rannoilla tai tulevat kauempaakin siitä nauttimaan. Olisi kamala ajatus, ettei Itämerestä ja sen antimista voisi nauttia kuten ennenkin.

Antti Luusuaniemi
Red Carpet Festarin perustaja ja taiteellinen johtaja

Luonto ja erityisesti Itämeren hyvinvointi on minulle tärkeä muun muassa sen takia, että käyn meressä uimassa lähes päivittäin. Haluan, että myös lapsillani on siihen mah­dol­li­suus tu­le­vai­suu­des­sa samoin kuin kaikilla ihmisillä, jotka asuvat sen rannoilla tai tulevat kauempaakin siitä nauttimaan. Olisi kamala ajatus, ettei Itämerestä ja sen antimista voisi nauttia kuten ennenkin.

Antti Luusuaniemi
Red Carpet Festarin perustaja ja taiteellinen johtaja
Red Carpet Festivaalin Gaala

Yhteistyö tukee Festarin vastuullisuusohjelmaa,  joka vastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tapahtumassa muun muassa tarjotaan planetaarisen ruokavalion mukaista ruokaa ja pyritään vähentämään hävikkiä.

Red Carpet Festari on kotimaiselle elokuvalle omistettu elokuvafestivaali, joka järjestetään vuosittain Hyvinkäällä. Festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Red Carpet Festarin ohjelma koostuu elokuvanäytöksistä, konserteista, yleisötapaamisista, keskustelutilaisuuksista ja kaupunkitapahtumista.

Roster

Royalty-yhteistyö

Ravintola Roster lahjoittaa jokaisesta ilmastolounaalla myydystä annoksesta 2 euroa WWF:n ilmastotyön tukemiseen.

Rosterissa Turussa on tiistaisin tarjolla planetaarisen ruokavalion mukainen ilmastolounas, joka on suunniteltu yhdessä WWF:n suojeluasiantuntijoiden kanssa. Planetaarinen ruokavalio on yksi ratkaisu kestämättömän ruuantuotannon ja -kulutuksen ongelmiin. Ruokavaliossa lisätään kasvisten ja kasviproteiinien määrää, vähennetään lihan syöntiä, valitaan kasvipohjaisia vaihtoehtoja maitotuotteiden ja munien tilalle sekä suositaan lähivesistöjen kalaa.

Hienoa olla mukana tukemassa WWF:ää ja il­mas­to­työ­tä. Aina raaka-aineiden ei tarvitse olla kalliita, vaan välillä voidaan myös suosia ja arvostaa kotimaisia edullisia lähikaloja.

Kari ”Kape” Aihinen
ravintoloitsija ja huippukokki

Hienoa olla mukana tukemassa WWF:ää ja il­mas­to­työ­tä. Aina raaka-aineiden ei tarvitse olla kalliita, vaan välillä voidaan myös suosia ja arvostaa kotimaisia edullisia lähikaloja.

Kari ”Kape” Aihinen
ravintoloitsija ja huippukokki
Roster-ilmastolounas

Plantaarinen ruokavalio kannustaa syömään enemmän lähivesistöjen kalaa, kuten muikkua, ahventa ja haukea.

Roster on tunnelmallinen bistro Turun tuomiokirkon kupeessa. Rosterin keittiössä yhdistellään Kari ‘Kape’ Aihisen ja Olli Kolun luotsaamana erilaisia makuja ja vaikutteita ympäri maailmaa.

Rudus

Lahjoitus Yhteistyökumppani

Rudus tukee WWF:n työtä virtavesiluonnon hyväksi lahjoittamalla kiviainesta hankkeisiin, joissa rakennetaan uhanalaisille vaelluskaloille elintärkeitä kalateitä. Yhteistyö käynnistyi vuonna 2018.

Ensimmäisenä yhteistyökohteena oli Siuntion Kirkkojoen hanke, jossa WWF ja Uudenmaan ELY-keskus rakensivat syksyn 2018 aikana kahden padon ohi kulkevat luonnonmukaiset kalatiet. Rudus lahjoitti kiviaineksen hankkeeseen.

Lisäksi Rudus ja WWF käyvät asiantuntijavuoropuhelua luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä haasteista ja ratkaisuista.

Tar­vit­ta­vien ki­viai­nes­ten lahjoitus on meille pieni asia verrattuna sen po­si­tii­vi­siin vai­ku­tuk­siin. Meillä on tarvittavat ki­viai­nes­tuot­teet ja kalustoa niiden kul­jet­ta­mi­seen sekä tahtotila olla mukana tukemassa työtä vir­ta­ve­si­luon­non hyväksi yhdessä merkittävän vaikuttajan, WWF:n, kanssa.

Terhi Rauhamäki
Ympäristöpäällikkö, Rudus

Tar­vit­ta­vien ki­viai­nes­ten lahjoitus on meille pieni asia verrattuna sen po­si­tii­vi­siin vai­ku­tuk­siin. Meillä on tarvittavat ki­viai­nes­tuot­teet ja kalustoa niiden kul­jet­ta­mi­seen sekä tahtotila olla mukana tukemassa työtä vir­ta­ve­si­luon­non hyväksi yhdessä merkittävän vaikuttajan, WWF:n, kanssa.

Terhi Rauhamäki
Ympäristöpäällikkö, Rudus

Ruisrock

Lahjoitus Yhteistyökumppani

Ruisrock tukee WWF:n työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Festivaalin vuoden 2024 akkreditointimaksut kohdistetaan lyhentämättömänä ilmastotyölle.

Lisäksi Ruisrock ja WWF viestivät vastuullisuusteoista, joilla jokainen festivaalikävijä voi pienentää omia haitallisia ympäristövaikutuksiaan ja hiilijalanjälkeään festivaalin aikana. Katso vinkit kestävämpään festaripukeutumiseen Instagramista.

WWF:n työ il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si on elintärkeää maapallon tu­le­vai­suu­den kannalta. Il­mas­to­työ­hön satsaamalla ja vas­tuul­li­suus­te­koi­hin kan­nus­ta­mal­la pyrimme yhdessä var­mis­ta­maan, että tulevaisuus rakentuu kestävälle pohjalle. Ta­voit­tee­nam­me on, että Ruisrock voidaan järjestää vielä sadan vuoden päästäkin.

Ilona Numminen
tuottaja, Ruisrock

WWF:n työ il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si on elintärkeää maapallon tu­le­vai­suu­den kannalta. Il­mas­to­työ­hön satsaamalla ja vas­tuul­li­suus­te­koi­hin kan­nus­ta­mal­la pyrimme yhdessä var­mis­ta­maan, että tulevaisuus rakentuu kestävälle pohjalle. Ta­voit­tee­nam­me on, että Ruisrock voidaan järjestää vielä sadan vuoden päästäkin.

Ilona Numminen
tuottaja, Ruisrock
Ruisrockin Rantalava

Ruisrock on yksi Suomen vanhimmista kulttuuritapahtumista, jota vietetään tänä vuonna 53. kertaa Turun Ruissalossa. Luvassa on ystävyyden ja musiikin juhlaa, ainutlaatuisia elämyksiä ja kolme päivää aivan erityistä Ruisrock-taikaa!

S-ryhmä

Yhteistyökumppani

Yhteistyön tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä luonnonvarojen kulutuksen ja tuotannon haitallisten ympäristövaikutusten pienentäminen.

Kumppanuuden toimenpiteet tukevat WWF:n työtä etenkin kansainväliseen metsäkatoon, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä vastuulliseen, erityisesti kasvipohjaiseen ruokaan, liittyvien suojelutavoitteiden saavuttamisessa. Näiden tavoitteiden saavuttamista edistetään muun muassa tunnistamalla ja pienentämällä S-ryhmän negatiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen sekä innostamalla ja kannustamalla S-ryhmän asiakkaita ja sidosryhmiä luonnon monimuotoisuuden kannalta vastuullisempiin valintoihin ja toimintatapoihin.

Saimaan Risteilyt

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Saimaan Risteilyt lahjoittaa jokaisen Norpparisteilylle osallistuvan matkustajan lipun hinnasta 12 euroa WWF:lle saimaannorpan suojelutyöhön.

Tutustu norpparisteilyihin

SEB

Green Office Lahjoitus Yhteistyökumppani

SEB ja WWF Suomi ovat aloittaneet yhteistyön 1980-luvulla. Yhteistyö Suomessa pohjautuu WWF Ruotsin ja SEB:n väliseen yhteistyökumppanuuteen.

Näkyvimmillään yhteistyö on SEB WWF Nordenfond -rahastossa (aiemmin SEB Österjsöfond/WWF). SEB lahjoittaa vuosittain yhden prosentin rahaston kokonaisarvosta WWF:lle ympäristönsuojelutyöhön Suomessa ja Ruotsissa sillä edellytyksellä, että rahaston arvo on noussut vuoden aikana vähintään prosentin.

SEB:n toimisto Helsingissä on ollut mukana WWF Green Office -verkostossa vuodesta 2009.

SEB on yli 20 maassa toimiva ja 15 000 työntekijää työllistävä finanssipalvelukonserni. Suomessa SEB on toiminut vuodesta 1984 lähtien.

Skiffer

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Itämeri-liuska ja Skiffer-kahvi

Ravintola Skiffer lahjoittaa jokaisen myydyn Itämeri-liuskan hinnasta 0,50 euroa WWF:n työlle Itämeren suojelemiseksi. Itämeri-liuska sisältää WWF:n Kalaoppaan vihreän listan kaloja sekä paikallisia kasviksia.

Lisäksi jokaisesta myydystä Skiffer-kahvikilosta lahjoitetaan 2 euroa Itämeren suojelutyölle. Robert Paulig Roasteryssä Skifferille paahdetun kahvin ja siinä käytettyjen papujen alkuperä on jäljitettävissä ja kahvin tuotannon vastuullisuuskysymykset on otettu huomioon.

WWF tekee tärkeää työtä luonnon ja ihmisten hy­vin­voin­nin eteen. Itämeren hyvinvointi on meille erityisen tärkeää. Haluamme omalta osaltamme olla mukana tukemassa Itämeren elin­voi­mai­suu­den pa­ran­ta­mis­ta.

Pyry Koskimo
Toimitusjohtaja, Peruna & Co. Oy

WWF tekee tärkeää työtä luonnon ja ihmisten hy­vin­voin­nin eteen. Itämeren hyvinvointi on meille erityisen tärkeää. Haluamme omalta osaltamme olla mukana tukemassa Itämeren elin­voi­mai­suu­den pa­ran­ta­mis­ta.

Pyry Koskimo
Toimitusjohtaja, Peruna & Co. Oy

Slow

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: Slow-kahvituotteet

Slow tukee WWF Suomea lahjoittamalla osan Suomessa myymiensä kahvituotteiden tuotosta WWF:n kansainväliseen suojelutyöhön. Suojelutyön tukemisen lisäksi tavoitteena on lisätä tietoisuutta kestävästi tuotetusta kahvista Suomen markkinoilla.

Slow ja WWF aloittivat vuonna 2022 yhteistyön Prosperous Forests -ohjelmassa, jossa keskitytään edistämään vastuullista ja kestävää kahvituotantoa Vietnamissa, Indonesiassa ja Laosissa. Tavoitteena on löytää kestäviä kahvinviljelymenetelmiä, jotka vähentävät tuotannon ympäristövaikutuksia, tukevat paikallisia elinkeinoja ja edistävät paikallisen luonnon ennallistamistyötä haavoittuvilla alueilla. Lisäksi tavoitteena on luoda yhteisö, jossa tätä hyväksi havaittua agrometsätalousmallia voidaan monistaa viljelijöiden kanssa maailmanlaajuisesti.

Lue lisää: Näin edistämme kestävää kahvintuotantoa yhdessä

Slow on innoissaan siitä, että teemme vaikuttavaa matkaamme WWF:n kanssa, ja on kunnia antaa panos paremman tu­le­vai­suu­den puolesta. Yhdessä olemme edel­lä­kä­vi­jöi­tä kestävässä kah­vin­tuo­tan­nos­sa, edistämme ym­pä­ris­tön­suo­je­lua ja tuemme paikallisia elinkeinoja. On ilo sovittaa ta­voit­teem­me yhteen WWF:n kanssa, kun jatkamme sin­nik­kääs­ti sellaisen maailman ra­ken­ta­mis­ta, jossa ihmiset ja planeetta kukoistavat so­pusoin­nus­sa.

Sebastian Nielsen
toimitusjohtaja, Slow

Slow on innoissaan siitä, että teemme vaikuttavaa matkaamme WWF:n kanssa, ja on kunnia antaa panos paremman tu­le­vai­suu­den puolesta. Yhdessä olemme edel­lä­kä­vi­jöi­tä kestävässä kah­vin­tuo­tan­nos­sa, edistämme ym­pä­ris­tön­suo­je­lua ja tuemme paikallisia elinkeinoja. On ilo sovittaa ta­voit­teem­me yhteen WWF:n kanssa, kun jatkamme sin­nik­kääs­ti sellaisen maailman ra­ken­ta­mis­ta, jossa ihmiset ja planeetta kukoistavat so­pusoin­nus­sa.

Sebastian Nielsen
toimitusjohtaja, Slow
Slow-kahvi

Sokos & Emotion

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuote: We Care Icon -kosmetiikka

Sokos-tavaratalot ja Emotion-myymälät lahjoittavat jokaisen We Care Icon – Pure Love -luomiväripaletin hinnasta yhden euron WWF:lle suomalaisen luonnon suojeluun.

Lisäksi osa kaikkien We Care Icon -värikosmetiikkatuotteiden myyntituotosta on sarjan lanseerauksesta lähtien (2009) lahjoitettu WWF:lle suomalaisen luonnon suojeluun.

Vuosina 2015–2020 jokaisen We Care Icon I Love Tigers -luomiväripaletin myynnistä lahjoitettiin yksi euro tiikereiden suojeluun.

We Care Icon -tuotteissa suositaan uusiutuvia ja luonnossa hajoavia raaka-aineita eikä niissä käytetä esimerkiksi eläinperäisiä aineita, hajusteita, parabeeneja tai säilöntäaineita. Myös turhaa pakkaamista vältetään. Tuotesarja on kehitetty Suomessa.

We Care Icon Sokoksen verkkokaupassa

Strömma Finland

Yhteistyökumppani

WWF toimii yhteistyössä Strömma Turism & Sjöfartin kanssa puhtaamman Itämeren puolesta Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Strömma jakaa matkailijoille ja yhteistyökumppaneilleen tietoa Itämeren ympäristöhaasteista ja tukee WWF:n paikallisia luonnonsuojeluhankkeita.

Suomessa Strömma tukee talkooleiriämme Vallisaaressa. Leirillä tehdään töitä Helsingin rannikon arvokkaiden luonto- ja kulttuurikohteiden kunnostamiseksi. Strömma Finland on myös sitoutunut noudattamaan ravintolalaivoillaan WWF:n Kalaoppaan linjauksia.

Kesäkaudella 2018 Strömma tarjosi asiakkailleen mahdollisuuden lahjoittaa ostostensa yhteydessä haluamansa summan WWF:lle Itämeren luonnonsuojelutyöhön.

”Strömma-ryhmällä on lähes 80 matkustaja-alusta, jotka risteilevät Itämeren saaristossa. Strömmalle on tärkeää, että voimme ylpeänä esitellä kaunista ja ainutlaatuista ympäristöämme niin paikallisille asukkaille kuin matkailijoille. Tuemme WWF:n vaikuttamistyötä ja haluaisimme mielellämme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme osallistuvan siihen”.
– 
Toimitusjohtaja Peter Kåla, Strömma Suomi Oy

Strömma Turism & Sjöfart tuottaa tekemistä, elämyksiä ja viihdettä vapaa-aikaan, tapahtumiin ja kokouksiin.

Yhteistyö alkoi vuonna 2015.

Tiedote: Strömma ja WWF yhteistyöhön Itämeren suojelemiseksi

Lisätietoja yhteistyöstä WWF Ruotsin sivuilla

Suomen korttipiste

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Royalty-tuotteet: postikortit ja Luontokalenteri

Suomen korttipiste lahjoittaa osan pandalogolla varustettujen postikorttien sekä Luontokalenterin myyntituotosta WWF:n luonnonsuojelutyölle. Yhteistyötuotteissa käytetään FSC-merkittyä paperia.

Yhteistyö alkoi vuonna 1994.

Postikortteja ja Luontokalenteria myydään monissa kaupoissa ja tavarataloissa.

Arvostamme WWF:n arvokasta työtä ym­pä­ris­töm­me hyväksi ja olemme omalta osaltamme mukana tukemassa sitä val­mis­ta­mal­la ja myymällä WWF-kortteja ja ka­len­te­rei­ta.

Olli Jaakkola
Kaupallinen johtaja, Paletti Oy

Arvostamme WWF:n arvokasta työtä ym­pä­ris­töm­me hyväksi ja olemme omalta osaltamme mukana tukemassa sitä val­mis­ta­mal­la ja myymällä WWF-kortteja ja ka­len­te­rei­ta.

Olli Jaakkola
Kaupallinen johtaja, Paletti Oy

Suomen Niittysiemen Oy

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Suomen Niittysiemen tukee WWF:n työtä tarjoamalla 10 prosentin alennuksen siemenseoksista koodilla ”WWF”. Yritys lahjoittaa koodilla ostettujen siemensekoitusten hinnasta 5 % WWF:n työlle monimuotoisuuden tukemiseksi.

Niittyalueet lisäävät luonnon monimuotoisuutta huomattavasti. Erilaiset niityt ja kedot ovat parhaita elinympäristöjä kimalaisille, muille mesipistiäisille ja perhosille. Katso Ala villiksi -kampanjan vinkit niittyjen perustamiseen ja pölyttäjäystävällisten kukkien valintaan.

Olemme todella iloisia yh­teis­työs­täm­me WWF Suomen kanssa luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den suo­je­le­mi­sek­si ja pa­ran­ta­mi­sek­si. Aloit­ta­mal­la yhteistyön WWF:n kanssa voimme yhdessä jatkaa tätä tärkeää luon­non­suo­je­lu­työ­tä.

Kristina Luhtala
osakas, Suomen Niittysiemen Oy

Olemme todella iloisia yh­teis­työs­täm­me WWF Suomen kanssa luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den suo­je­le­mi­sek­si ja pa­ran­ta­mi­sek­si. Aloit­ta­mal­la yhteistyön WWF:n kanssa voimme yhdessä jatkaa tätä tärkeää luon­non­suo­je­lu­työ­tä.

Kristina Luhtala
osakas, Suomen Niittysiemen Oy

Suomen Niittysiemen myy kotimaisia niittykukkien siemeniä ja verkkokaupasta löytyy 125 eri kasvilajia.

Sushibar + Wine

Royalty-yhteistyö Yhteistyökumppani

Käsityösushia, skandinaavista muotoilua ja orgaanisia viinejä yhdistävä Sushibar + Wine lahjoittaa jokaisesta myydystä New Nordic -lajitelmasta 0,50 euroa WWF:n Itämeri-työlle. Lajitelmassa käytetyt kotimaiset kalat löytyvät WWF:n Kalaoppaan vihreältä listalta.

Sushibar + Wine käyttää tuotteissaan ainoastaan WWF:n vihreän listan mereneläviä lukuunottamatta norjalaista merilohta, joka on keltaisella listalla. Yrityksessä tehdään jatkuvasti töitä, jotta tulevaisuudessa saataisiin myös vihreän listan lohta, joka täyttää laadultaan ja tuoreudeltaan sushin vaatimukset.

Tutustu New Nordic -lajitelmaan

Me Sushibar + Winella tykätään maa­pal­los­tam­me. Yhdessä WWF.n kanssa kehitetyssä ’New Nordic’ -la­ji­tel­mas­sa oleva ’Baltic Nigiri’ on kään­nyt­tä­nyt monta si­lak­kas­kep­tik­koa puolelleen, mikä on meistä aivan mahtavaa!

Anders Westerholm
Entrepreneur, Sushibar + Wine

Me Sushibar + Winella tykätään maa­pal­los­tam­me. Yhdessä WWF.n kanssa kehitetyssä ’New Nordic’ -la­ji­tel­mas­sa oleva ’Baltic Nigiri’ on kään­nyt­tä­nyt monta si­lak­kas­kep­tik­koa puolelleen, mikä on meistä aivan mahtavaa!

Anders Westerholm
Entrepreneur, Sushibar + Wine